СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ключові слова: майбутній учитель, підприємницька компетентність

Анотація

Метою статті є представлення наукових підходів щодо структурування під-
приємництва, підприємницької діяльності, підприємницької компетентності май-
бутніх фахівців, з урахуванням яких визначено структурні компоненти готов-
ності майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів.
Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження: аналіз
наукової літератури з проблеми дослідження; інтерпретаційно-аналітичний
метод, синтез, систематизація, узагальнення. Сфокусовано увагу на наукових
розвідках, де презентовано сучасні підходи щодо структурування підприєм-
ництва, підприємницької компетентності майбутніх фахівців, готовності до
підприємницької діяльності, що є значущими у площині порушеної проблеми.
Підготовка майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших
учнів розглядається нами як системний процес, під час якого відбувається
засвоєння студентами теоретичних знань, умінь та практичних навичок,
способів мислення, підприємницьких якостей, морально-етичних цінностей,
необхідних для професійної діяльності вчителя щодо формування підприєм-
ливості молодших школярів.
При структуруванні поняття «готовність майбутнього вчителя до форму-
вання підприємливості молодших школярів» виходимо з розуміння його як стійкої
особистісно-професійної характеристики, що ґрунтується на усвідомленій
підприємницькій активності студентів та є результатом підготовки. З таких
позицій крізь призму проведеного аналізу науково-педагогічної літератури
виокремлюємо та схарактеризовано такі компоненти готовності майбутнього
вчителя до формування підприємливості молодших школярів: ціле-мотиваційний
(віддзеркалює ціннісне ставлення майбутнього вчителя до підприємництва,
відображає міру його мотиваційних настанов щодо набуття підприємницької
компетентності), змістовно-знаннєвий (акумулює сукупність знань підприєм-
ницько-методичного спрямування), діяльнісно-рефлексивний (охоплює сформо-
вані здатності майбутнього вчителя щодо успішної професійної підприємницької
активності).
Виокремлені компоненти слугуватимуть підґрунтям визначення критеріїв го-
товності майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших
школярів, проведенні моніторингових досліджень з порушеної проблеми.

Посилання

1. Zaniuk, S.S. (2002). Psykholohiia motyvatsii [Psychology of motivation]. Kiyv: Lybid [in
Ukrainian].
2. Zemka, O.V. (2018). Formuvannia pidpryiemnytskoi kompetentnosti v maibutnikh
uchyteliv tekhnolohii u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of entrepreneurial competence
in future technology teachers in the process of professional training]. Candidate’s thesis. Hlukhiv
[in Ukrainian].
3. Ivchenko, A.O. (2006). Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Explanatory dictionary of
the Ukrainian language Explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Kharkiv: Folio [in
Ukrainian].
4. Kinakh, N.V. (2021). Formuvannia profesiino-pedahohichnoho pidpryiemnytstva
uchytelia pochatkovoi shkoly v umovakh neperervnoi osvity: teoriia i praktyka [Formation of
professional and pedagogical entrepreneurship of primary school teachers in the conditions of
continuous education: theory and practice] Lutsk: PrAT «Volynpolihraf» [in Ukrainian].
5. Kosinova, V.F. (2009). Profesiina pidhotovka uchnivskoi molodi do pidpryiemnytskoi
diialnosti v sferi maloho i serednoho biznesu [Professional preparation of student youth for
entrepreneurial activity in the field of small and medium business]. Sybirskyi pedahohichnyi
zhurnal – Siberian Pedagogical Journal [in Russian].
6. Masleshova, Yu.I. (2012). Razvitie professionalnoy samorealizatsii studentov
turistskogo vuza v sfere predprinimatelstva [Development of professional self-realization of
students of a tourist university in the field of entrepreneurship]. Extended abstract of candidate’s
thesis. Moscow [in Russian].
7. Morozova, V.S. (2012). Ponyatie i struktura predprinimatelskoy kompetentnosti
menedzhera [The concept and structure of entrepreneurial competence of a manager].
Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl pedagogical journal. 2, 199–204 [in Russian].
8. Sulaeva, E.P. (2011). K voprosu o predprinimatelskoy kompetentnosti studentov
tehnikuma [On the issue of entrepreneurial competence of college students]. Shkola
buduschego – School of the future. Moscow: MPGU, 6, 55–61 [in Russia].
9. Tkachenko, M.V. (2018). Formuvannia pidpryiemnytskoi kompetentnosti maibutnikh
fakhivtsiv restorannoho hospodarstva u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh
[Formation of entrepreneurial competence of future restaurant specialists in vocational schools].
Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukraine].

Переглядів анотації: 75
Опубліковано
2022-11-22
Як цитувати
Makaruk, O. (2022). СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 97-102. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-97-102