ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ П ЯТОГО – СЬОМОГО РОКІВ ПРО ЧАС – ПРОСТІР ЖИТТЯ

  • O. Kononko докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-2815-6261

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми особливостей усвідом- лення дітьми старшого дошкільного віку свого життя як часо – просторової реальності. На основі аналізу сучасної психолого-педагогічної літератури розглянуто поняття «самосвідомість», «життєдіяльність», охарактеризовано категорії «особистісне буття», «суб’єкт життєдіяльності», «суб’єкт самосвідомості». У статті зазна- чено, що показниками прогресивного розвитку самосвідомості на етапі дошкільного дитинства виступають адекватні й узагальнені уявлення про світ і своє місце в ньому та система цінностей.
Розкрито суть ключового поняття «уявлення дошкільників про час і простір життя», яке тлумачиться як образне відображення у дитячій свідомості відносин з природним, предметним, соціальним середовищем та власним «Я». Визначено критерії оцінки особливостей сформованості у дітей п’ятого – сьомого років життя світоглядних уявлень, а саме: домінантні цінності, на які орієнтувалися до- сліджувані; ступінь їх узагальненості та образності; продуктивність та аргумен- тованість актуалізації уявлень про життєдіяльність та власну активність в ній.
Описано авторську типологію критеріїв оцінки, до складу якої увійшли чотири типи: світоглядно-духовний, соціально-унормований, прагматичний та гедоністичний.
Визначено основні психолого-педагогічні умови ефективного збагачення дитячих уявлень про життя та власне «Я», до яких належать: формування статевої свідомості та статеворольової поведінки; розвиток ціннісного самоставлення, почуття власної гідності, елементарних форм рефлексії; сприяння усвідомленню дітьми дошкільного віку динаміки власного життя та її ролі у розвитку особистості.
Накреслено перспективні напрями подальшої роботи з розробки моделі розвитку у дошкільників ціннісного ставлення до життя та власного «Я» і його методичного забезпечення.

Посилання

1. Hudinh, D. & Lennoks, Dzh. (2007). Liudyna ta yii svitohliad: dlia choho my zhyvemo i yake nashe mistse u sviti [Man and his worldview: why we live and what is our place in the world]. Kiyv: UNT [in Ukrainian].
2. Kononko, O.L. (2000). Usvidomlennia doshkilnykom zhyttievoho shliakhu yak chaso- prostorovoi realnosti [A preschooler's awareness of the life path as a time-space reality]. Psykholohichni osnovy osobystisnoho stanovlennia doshkilnyka: systemnyi pidkhid – Psychological foundations of the personal development of a preschooler: a systemic approach.
Kiyv: Stylos [in Ukrainian].
3. Oleksiuk, V.R. (2009). Osoblyvosti usvidomlennia molodshymy shkoliaramy vlasnoho zhyttievoho shliakhu [Peculiarities of younger schoolchildren's awareness of their own life path]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiyv [in Ukrainian].
4. Partyko, T.B. (2020). Zhyttievyi svit yak osnova unikalnosti osobystosti [Life world as the basis of individual uniqueness]. Habitus. Zahalna psykholohiia. Istoriia psykholohii – Habitus General Psychology. History of psychology. Issue 13, Vol. I, P. 110–116. Lviv [in Ukrainian].
5. Penkovska, N.M. (2003). Psykholohichni umovy rozvytku refleksii u molodshykh shkoliariv [Psychological conditions for the development of reflection in younger schoolchildren]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiyv [in Ukrainian].
6. (2016). Psykholohiia zhyttietvorennia osobystosti vsuchasnomu sviti [The psychology of personality development in the modern world]. (Yu.D. Hundertailo, V.O. Klymchuk, O.Ia. Kliapets ta in.; T.M. Tytarenko (Ed.)). Kyiv: Milenium [in Ukrainian].
7. Reinpolska, O.D. (2014). Osoblyvosty uiavlen doshkylnykyv pro samykh sebe ta vykhovannia tsynnysnoho samo stavlennia [Peculiarities of pre-school children's ideas about themselves and the education of self-esteem]. Nauk. Visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Science Herald of the Uzhhorod National University. Issue 31, P. 142–145 [in Ukrainian].
8. Tatenko, V. (2017). Metodolohiia subiektno-vchynkovoho pidkhodu: sotsialno- psykholohichnyi vymir [Methodology of the subject-action approach: socio-psychological dimension]. Kiyv: Milenium [in Ukrainian].
9. Tytarenko, T.M. (2003). Zhyttievyi svit osobystosti: U mezhakh i za mezhamy budennosti [The life world of an individual: Within and beyond everyday life]. Kiyv: Lybid [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 48
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
Kononko, O. (2023). ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ П ЯТОГО – СЬОМОГО РОКІВ ПРО ЧАС – ПРОСТІР ЖИТТЯ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 8-19. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-8-19