ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ЯК НЕВІД ЄМНА СКЛАДОВА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО

  • M. Dolmatova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-8116-5952
Ключові слова: читання художніх текстів, іноземна мова, знання, вміння та на- вички читання, читацька компетенція, рівні розуміння художніх текстів, принципи навчання читання

Анотація

Мета публікації – розкрити теоретичні передумови навчання читання англомовних художніх текстів у процесі вивчення іноземної мови у ЗВО.
Для досягнення мети автором зроблено детальний огляд відповідних знань, якими повинен володіти студент для успішного здійснення діяльності читання, а саме: естетичних, літературознавчих, лінгвостилістичних, країнознавчих, лінгвокраїнознавчих. Особлива увага приділяється аналізу вмінь та навичок, які забезпечують розуміння мовного та мовленнєвого оформлення, предметного змісту, смислового змісту твору. Автор виокремлює навички, пов язані з технічним аспектом читання, які забезпечують безпосередній акт сприймання графічних знаків та співвіднесення їх з відповідним значенням лексичних одиниць та граматичних конструкцій, а також специфічні навички використання естетичних, літературознавчих, лінгвостилістичних, країнознавчих та лінгвокраїнознавчих знань. Також автор особливу увагу приділяє характеристиці умінь, необ- хідних для здійснення діяльності читання іншомовних художніх творів, а саме: загальнотекстових, що забезпечують переробку інформації на мовному рівні, розуміння змістової інформації та її осмислення, і специфічних, які дають можливість оперувати естетичними, соціокультурними, літературознавчими, лінгвостилістичними знаннями та термінами.
На основі дослідження, вивчення та узагальнення сучасної наукової джерельної бази, у статті розкривається поняття «читацька компетенція» та аналізу- ються її складові: комунікативна, когнітивна, операційна.
До того ж, автором статті визначено та розглянуто рівні розуміння художніх текстів, завдяки яким актуалізується читацька компетенція: семантичний, що передбачає сформованість умінь, пов язаних із розумінням експліцитної інфор- мації, метасеміотичний, який завбачує розвиток умінь читання «між рядками» і залежить від фонових знань студентів, та метаметасеміотичний, що включає уміння розуміти ідейний зміст твору, суть конфлікту, авторську позицію.
Для досягнення основних цілей навчання читання студентів художніх творів автор наголошує на необхідності врахування як загальнодидактичних, так і спеціальних принципів навчання, реалізація яких можлива за умови дотримання певних методичних вимог: формування уміння студентів вести діалог з текстом, відбір творів, зміст яких становить певний інтерес для студентів, поступове збільшення існуючих норм читання, урахування індивідуальних особливостей студентів, які корелюють з рівнем розвитку їх читацької компетенції.
Робиться висновок про те, що всі ці теоретичні передумови навчання студентів читання художньої англомовної літератури є невід ємною складовою усього про- цесу навчання іноземної мови. 

Посилання

1. Vdovina, T.O. (2003). Metodyka navchannia maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy chytannia anhliiskykh khudozhnikh tekstiv [Methodology of teaching future foreign language teachers to read English literary texts]. Candidate s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
2. Dolmatova, M.P., Yareshko, V.I. (2011). Protses estetychnoho rozvytku studentiv zasobamy mystetstva slova na zaniattiakh z inozemnoi movy [The process of aesthetic development of students by means of art of words in foreign language classes] Problemy mystetskoi osvity – Problems of art education. No 6, P. 142–148 [in Ukrainian].
3. Nikolaieva, S.Iu., Bihych, O.B., Brazhnyk, N.O., Haponova, S.V., Hryniuk, H.A., Oliinyk, T.I., Onyshchenko, K.I. et al. (1999). Metodyka navchannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh [Methods of teaching foreign languages in secondary educational institutions]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].
4. Solomka, E.T. (2000). Formuvannia chytatskoi kompetentnosti uchniv starshykh klasiv [Formation of reading competence of high school students]. Extended abstract of candidate s thesis. Kyiv: Instytut psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 26
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
Dolmatova, M. (2023). ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ЯК НЕВІД ЄМНА СКЛАДОВА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 109-115. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-109-115