ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»

  • I. Wozniak кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-8376-9688
  • T. Hordienko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-4662-1895
Ключові слова: проєкт, метод проєктів, проєктна діяльність, вчитель початко- вих класів, мистецька та технологічна освітні галузі

Анотація

У статті розкрито сутність дефініції «метод проєктів», «проєктна діяльність».
Запропоноване авторське визначення поняття проєктної діяльності учителя, яка є діяльністю з прийняття рішень, що виражається в організованій діяльності усіх суб’єктів освітнього процесу з метою створення та реалізації проєкту бажаного освітнього процесу, сприяє самопроєктувальній діяльності та самореалізації упродовж життя.
Автори доводять, що метод проєктів, як сучасна технологія навчання, є дуже ефективним у ЗВО, зокрема під час вивчення курсу «Сучасні підходи до навчання технологічної та мистецької освітньої галузі в початковій школі», застосування якого сприяє формуванню професійної компетентності, істотно підвищує пізнавальний інтерес, навчально-пізнавальну активність, поглиблює та розши- рює фахові знання, вдосконалює уміння та навички самостійної роботи, дослідницької діяльності, критичного мислення, творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів.
У ході наукового пошуку установлено, що упровадження методу проєктів та проєктної технології формує у здобувачів вищої освіти уміння роботи з різними джерелами інформації, самостійної діяльності, розвиває їх творчу самостійність.
Володіння учителем проєктною методикою у наш час – один из показників професіоналізму вчителя, який повинен забезпечувати діяльність усіх суб’єктів освітнього процесу з метою створення та реалізації проєкту бажаного освітньо- го процесу, самопроєктувальної діяльності та самореалізації упродовж життя.
Окреслено умови ефективності застосування методу проектів: наявність важливої проблеми, яка вимагає самостійного пошуку інформації; практична значущість результатів проєктної діяльності; структурування проєктної діяльності; використання дослідницьких методів; активна самостійна діяльність здобувачів освіти; матеріальний результат проєктної діяльності. Запропоновано структуру проєктів з технологічної і мистецької освітньої галузі: підготовчий етап, конструкторський етап, технологічний етап, результативний етап, рефлексивний етап.

Посилання

References
1. Aliksiichuk, O.S. (2008). Proektna diialnist studentiv u protsesi opanuvannia navchalnoi dystsypliny «Shkilnyi kurs svitovoi khudozhnoi kultury ta metodyka yoho vykladannia» [Project activity of students in the process of mastering the educational discipline «School course of world artistic culture and its teaching methods»] Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka [in Ukrainian].
2. Bondarenko, L.A. (2020). Metod proiektiv u profesiinii pidhotovtsi maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva [The method of projects in the professional training of future music teachers]. Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi – Musical art in educational discourse. No 5. P. 106–110 [in Ukrainian].
3. Demianenko, V.I. (2017). Proektna diialnist maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly v konteksti novoi osvitnoi stratehii [Project activity of a future primary school teacher in the context of a new educational strategy]. Molodyi vchenyi – A young scientist. No 10.2. Vol. 50. P. 18–22 [in Ukrainian].
4. Elkin, M.V. (2020). Metod proektiv u fakhovii pidhotovtsi vchyteliv novoi ukrainskoi shkoly [The method of projects in the professional training of teachers of the new Ukrainian school]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools. No 68. Vol. 1. P. 249–252 [in Ukrainian].
5. (2017). Zastosuvannia metodu proektiv u pidhotovtsi maibutnikh vykladachiv do samoorhanizatsii v profesiinii diialnosti [Application of the project method in the preparation of future teachers for self-organization in professional activities] Problemy osvity – Problems of education. Zhytomyr: Vyd. O.O.Ievenok. Issue 87. P. 191–196 [in Ukrainian].
6. Izhko, Ye.S. (2014). Metod proektiv yak odyn iz zasobiv optymizatsii avtonomnoho navchannia [The project method as one of the means of optimizing autonomous learning]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia – Bulletin of the Alfred Nobel University of Dnipropetrovsk. No 2. P. 92–98 [in Ukrainian].
7. Molchanova, V.V. (2017). Metod proektiv u profesiino-pedahohichnii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly: teoretychne obgruntuvannia etapiv ta riznovydiv. [The method of projects in professional and pedagogical training of future primary school teachers: theoretical justification of stages and varieties]. Molodyi vchenyi – A young scientist. No 3 (43). P. 430–434 [in Ukrainian].
8. (2001). Osvitni tekhnolohii [Educational technologies]. O.M. Piekhoty (Eds.). Kiyv: A.S.K. [in Ukrainian].
9. Standart vyshchoi osvity Ukrainy. Spetsialnist 013 Pochatkova osvita [Standard of higher education of Ukraine. Specialty 013 Primary education]. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 23.03.2021 № 357. 013 Pochatkova osvita. URL: https://osvita.ua/legislation/- Vishya_osvita/86921/ (data zvernennia: 05.10.2023) [in Ukrainian].
10. Tadeush, O.M. (2017). Metod proektiv yak forma produktyvnoho navchannia studentiv [Project method as a form of productive education of students]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova – Scientific journal of the M.P. Drahomanov NPU. Issue 29. P. 142–146 [in Ukrainian].
11. Shevchuk, M.O. (2019). Tekhnolohii v pochatkovykh klasakh zahalnoosvitnoi shkoly [Technologies in elementary grades of secondary schools]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 26
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
Wozniak, I., & Hordienko, T. (2023). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ». Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 77-87. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-3-77-87