ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА З СУБ’ЄКТАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  • А. А. Бобро кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-9405-8988
Ключові слова: майбутні учителі початкових класів, педагогічне партнерство, освітній процес, суб’єкти освітнього процесу

Анотація

У статті розглядається важлива проблема – підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічного партнерства з суб’єктами освітнього процесу. Актуалізовано необхідність і доцільність розгляду даного питання. Проаналізовано підходи науковців до різних аспектів означеної теми та визначено, що питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічного партнерства з суб’єктами освітнього процесу не знайшло свого відображення у науковій літературі достатньою мірою. Досліджено підходи сучасних науковців до розуміння поняття «педагогіка партнерства» та принципів успішної організації даного процесу. Виходячи з характеристики сутності та принципів партнерської взаємодії ми орієнтуємось на них, як на вихідні положення і критерії оцінюючи ефективність педагогічного партнерства і його якість. Важливу роль у набутті компетентності з організації освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства ми покладаємо на процес професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Коротко схарактеризована навчальна дисципліна «Педагогіка партнерства та супервізії» метою вивчення якої є формування у майбутніх магістрів початкової освіти, вчителів початкових класів професійних компетентностей щодо проєктування організації майбутньої професійної діяльності з іншими суб’єктами освітнього процесу початкової школи (учнями, батьками, педагогами, закладами позашкільної освіти, громадськими організаціями) на засадах педагогіки партнерства; виступати супервізором у налагодженні партнерської взаємодії з усіма суб’єктами освітнього процесу початкової школи. Визначено та обґрунтовано ефективні методи організації взаємодії викладача та здобувачів, до яких віднесено більш партисипативні методи, що розглядаються як безпосередня участь викладача у процесі розвитку здобувачів освіти через зворотний зв’язок що спрямований на досягнення індивідуального розвитку кожного суб’єкта освітнього процесу. Підкреслено важливість принципів на яких організовується освітній процес. До основних принципів ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до партнерської взаємодії з суб’єктами освітнього процесу ми віднесли добровільність, довготривалість та взаємну відповідальність.

Посилання

References
1. Androshchuk, I.V. (2017). Pedahohichna vzaiemodiia u profesiinii diialnosti [Pedagogical interaction in professional activity]. Khmelnytskyi: KhNU [in Ukrainian].
2. Dubaseniuk, O.A. (2022). Partnerska vzaiemodiia yak bazova skladova komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh pedahohiv v umovakh mahistratury [Partner interaction as a basic component of the communicative competence of future teachers in the conditions of the master's degree]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko Luhansk National University. No 1(349). Issue 2. P. 15–25. URL: http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/article/view/773/778 (data zvernennia 10.10.2023) [in Ukrainian].
3. Kobernyk, H. & Kobernyk, O. (2022). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv do pedahohichnoho partnerstva z subiektamy osvitnoho protsesu [Professional training of future teachers for pedagogical partnership with subjects of the educational process]. Multydystsyplinarnyi mizhnarodnyi zhurnal «Věda a perspektivy» – Multidisciplinary international journal "Věda a perspektivy". No 5 (12). P. 106–117 [in Ukrainian].
4. Kontseptsiia Novoi Ukrainskoi Shkoly [The concept of the New Ukrainian School]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola compressed.pdf (data zvernennia 09.10.2023) [in Ukrainian].
5. Kuzemko, L.V. (2021). Dosvid formuvannia hotovnosti do partnerskoi vzaiemodii u maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [The experience of forming readiness for partnership interaction among future primary school teachers]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools. No 78. P. 198–203. URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/- 2021/78/37.pdf (data zvernennia 08.10.2023) [in Ukrainian].
6. M., Yepikhina. (2022). Sutnist ta struktura hotovnosti maibutnoho vchytelia do partnerskoi vzaiemodii v pochatkovii shkoli [The essence and structure of the future teacher's readiness for partnership interaction in primary school]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika – Pedagogical education: theory and practice. Psychology. Pedagogy. No 38 (2). P. 36–43 [in Ukrainian].
7. Profesiinyi standart za profesiiamy «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)» [Professional standard for the professions "Teacher of elementary classes of a general secondary education institution", "Teacher of a general secondary education institution", "Teacher of primary education (with junior specialist diploma)"]. Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy vid 23.12.2020 r. № 2736. 45 s. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/file/text/87/f502781n16.pdf (data zvernennia 08.10.2023) [in Ukrainian].
8. Sytnik, T.I. (2022). Osoblyvosti vykorystannia pedahohichnoho spivrobitnytstva ta partnerstva u zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy [Peculiarities of using pedagogical cooperation and partnership in higher education institutions of Ukraine]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho – Bulletin of the Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi. Issue 2. P. 57–64 [in Ukrainian].
9. Fedirchyk, T. & Didukh, V. (2019). Pedahohika partnerstva yak chynnyk formuvannia efektyvnoi vzaiemodii uchasnykiv osvitnoho protsesu v umovakh novoi ukrainskoi shkoly [Pedagogy of partnership as a factor in the formation of effective interaction of participants in the educational process in the conditions of the new Ukrainian school]. Hirska shkola ukrainskykh Karpat – Mountain School of the Ukrainian Carpathians. No 21. P. 50–54 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 30
Опубліковано
2024-03-28
Як цитувати
Бобро, А. (2024). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА З СУБ’ЄКТАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 73-80. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-4-73-80