ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  • А. А. Бобро кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-9405-8988
  • О. С. Філоненко кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-1036-2158
Ключові слова: компетентність, дослідницька компетентність, освітній процес, майбутні вчителі початкових класів

Анотація

У статті розглядається важлива наукова проблема – формування дослідницької компетентності майбутніх учителів початкових класів. Актуалізовано необхідність і доцільність розгляду даного питання. Узагальнено підходи до розуміння понять компетентність та компетенція, проаналізовано поняття дослідницька компетентність майбутнього вчителя початкових класів, яке розглядаємо як якісне інтегративне динамічне утворення особистості, що визначається знаннями у сфері проведення педагогічних досліджень, ставленням до цієї форми діяльності, а також готовністю та вміннями організовувати відповідну дослідницьку діяльність учнів початкових класів у подальшій професійній діяльності. Досліджено та узагальнено основні структурні компоненти дослідницької компетентності майбутніх учителів початкових класів, у своїй роботі ми орієнтувались на такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, інформаційнозмістовий, діяльнісно-поведінковий, оцінювально-рефлексивний. Визначено та обґрунтовано шляхи формування дослідницької компетентності майбутніх учителів початкових класів до яких увійшли: науково-дослідна робота як невід’ємний елемент освітнього процесу, яка є взаємопов’язаною, але відповідає чіткій логіці на обох рівнях здобуття вищої освіти (навчально-дослідницька діяльність через викладання спеціальних дисциплін); науково-дослідна робота, що здійснюється у позанавчальний час (наукоів гуртки, дослідницькі групи); в) науково-організаційні заходи (конференції, вебінари); розробка та реалізація різних видів проєктів (соціальні, дослідницькі, пошукові). Схарактеризовано принципи організації науково-дослідної роботи здобувачів: максимальна включеність в освітній процес початкових класів та університету; конкретність та актуальність тематики; сучасний науковий рівень її виконання у практичній діяльності; поступове ускладнення дослідних завдань та тематики від курсу до курсу, від рівня до рівня; креативність у вирішенні завдань та творчий характер науково-дослідної роботи. Визначено форми організації навчально-дослідницької роботи здобувачів, які ми використовуємо для формування дослідницької компетентності та методи ефективної роганізації даної діяльності.

Посилання

References
1. Artemenko, O.V. (2017). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv filolohichnykh spetsialnostei do naukovodoslidnytskoi diialnosti [Preparation of future teachers of philological specialties for research activities]. Candidate’s thesis. Dnipro [in Ukrainian].
2. Vakolia, T.I. Cutnist i struktura doslidnytskykh kompetentnostei maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv [The essence and structure of the research competencies of the future primary school teacher]. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/7_2011/4.pdf [in Ukrainian].
3. Vasylenko, K. (2019). Doslidnytska kompetentnist maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv: strukturni komponenty [Research competence of the future primary school teacher: structural components]. Osvitnii prostir Ukrainy – Educational space of Ukraine. No 16. P. 56– 62. URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/esu/article/view/2502/2943 (data zvernennia 03.03.2024) [in Ukrainian].
4. Vinnyk, M.O. (2016). Poshuk ta pryiniattia rishen [Search and decision-making]. Kherson: TOV «VKF «STAR» LTD» [in Ukrainian].
5. Horshkova, L.M. & Koval, L.V. (2015). Pedahohichni umovy formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti studentiv biolohichnoho profiliu [Pedagogical conditions for the formation of research competence of biological students]. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka – Bulletin of the Glukhiv National Pedagogical University named after Oleksandr Dovzhenko. Issue 27. P. 78–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2015_27_16 (data zvernennia: 05.03.2024) [in Ukrainian].
6. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 01.07.2014 № 1556-VII [Law of Ukraine "On Higher Education" dated July 1, 2014 No. 1556-VII]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/- 1556-18#Text (data zvernennia: 21.02.2024) [in Ukrainian].
7. Zakon Ukrainy «Pro osvitu» vid 5 veresnia 2017 roku №2145-VIII [Law of Ukraine "On Education" dated September 5, 2017 No. 2145-VIII]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/- show/2145-19#Text (data zvernennia: 21.02.2024) [in Ukrainian].
8. Kudla M.V. (2020). Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv u konteksti vymoh suchasnosti [Formation of research competence of future teachers in the context of modern requirements]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu – Collection of scientific works of the Uman State Pedagogical University. Uman: Vizavi. Issue 4. P. 84–90 [in Ukrainian].
9. Liubchak, N.M. (2013). Teoretychni aspekty vyznachennia sutnosti doslidnytskoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia [Theoretical aspects of determining the essence of the future teacher's research competence]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity – Problems of modern pedagogical education. Issue 39 (4). P. 33–40 [in Ukrainian].
10. Merzlykin, O. (2014). Nastupnist ta neperervnist formuvannia doslidnytskykh kompetentnostei starshoklasnykiv ta studentiv u navchanni fizyky [Continuity and continuity of formation of research competences of high school students and students in teaching physics]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho DPU im. V. Vynnychenka – Scientific notes of the Kirovohrad State University named after V. Vinnichenko. Kirovohrad. Issue 6. Vol. 2. P. 81–86 [in Ukrainian].
11. Nechypurenko, P.P. (2017). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii yak zasib formuvannia doslidnytskykh kompetentnostei starshoklasnykiv u profilnomu navchanni khimii [Information and communication technologies as a means of forming research competences of high school students in specialized chemistry education]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kryvyi Rih [in Ukrainian].
12.Azuelo, A.G., Sariana, L.G., & Manual, A. (2015). Science Teachers Teaching Competencies and Their Training Experience in Classroom Pedagogical Approaches. Liceo Journal of Higher Education Research [in English].
13. Udompong, L., Traiwicitkhun, D. & Wongwanich, S. (2014). Causal model of research competency via scientific literacy of teacher and student. Procedia-Sosial and Behavioral Science [in English].

Переглядів анотації: 26
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Бобро, А., & Філоненко, О. (2024). ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 65-75. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-65-75