ПРОБЛЕМА ОСВОЄННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТРАДИЦІЙ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ ХОРЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ НАРОДНО-СЦЕНІЧНИМ ТАНЦЕМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Ю. О. Ростовська кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-0910-117X
Ключові слова: національні традиції, хореографічна освіта, народно-сценічний танець, майбутні викладачі хореографії, заклади вищої освіти

Анотація

На сучасному етапі у науковому просторі України актуалізуються проблеми розвитку хореографічного мистецтва та удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців з хореографії. Стаття присвячена дослідженню особливостей національних хореографічних традицій та аналізу способів їх освоєння майбутніми викладачами хореографії на заняттях з народно-сценічного танцю у закладах вищої освіти. Відмічено, що основними осередками науки і освіти стають університети, роль яких стала більш значною в умовах війни. На основі аналізу науково-педагогічних джерел, визначено, що у хореографічній освітній галузі в останні роки посилилися модернізаційні процеси, спрямовані на відновлення національних традицій хореографічного мистецтва. Підкреслено, що значно переосмислюється роль мистецької освіти у забезпеченні життєздатності національних традицій та відбувається пошук гармонійної реакції на вплив інших світових культур. Найбільш виразно національні хореографічні традиції втілені у танцювальному фольклорі, а також у професійному мистецтві, що спирається на художню виражальну систему хореографічного фольклору. У статті наголошено, що професійна підготовка майбутніх фахівців хореографії у закладах вищої освіти України поряд із професійними знаннями та виконавськими навичками озброює випускників значним творчим і науковим доробком, завдяки якому молоді педагоги залучатимуть підростаюче покоління до багатства хореографічної культури нашої країни, зокрема до національних танцювальних традицій. Зазначено, що для розвитку традиційної танцювальної культури необхідно формувати у майбутніх викладачів хореографії їх виконавську майстерність. Важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців хореографії у закладах вищої освіти виступає народно-сценічний танець. Підсумовано, що особливого значення в освітньому процесі набуває комплекс дисциплін, що впливають на формування професійних практичних навичок майбутніх хореографів. Завдяки різним видам хореографічного мистецтва – класичному і народно-сценічному танцю – народна танцювальна лексика збагачу[1]ється та трансформується, зберігаючи при цьому традиційні риси національних танців.

Посилання

References
1. Zaitsev, Ye.V. & Kolesnychenko, Yu.V. (2007). Osnovy narodno-stsenichnoho tantsiu [Basics of folk stage dance]. (2d ed.). Vinnytsia: NOVA KNYHA [in Ukrainian].
2. Zakon Ukrainy pro osvitu [Law of Ukraine on Education]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].
3. Kontseptsiia «Nova ukrainska shkola» [The "New Ukrainian School" concept]. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [in Ukrainian].
4. Kutsenko, S. (2015). Formuvannia tvorchoho potentsialu maibutnoho vchytelia khoreohrafii u protsesi stylizatsii narodnoho tantsiu [Formation of the creative potential of the future choreography teacher in the process of stylization of folk dance]. Uman: FOP Zhovtyi O. O. [in Ukrainian].
5. Martynenko, O. (2019). Pidhotovka fakhivtsia-khoreohrafa v konteksti rozvytku suchasnoi osvity v Ukraini [Training of a specialist choreographer in the context of the development of modern education in Ukraine]. Issue 3. P. 127–136 [in Ukrainian].
6. Rostovska, Yu.O. (2023). Formuvannia vykonavsko-stsenichnoi maisternosti maibutnikh fakhivtsiv z khoreohrafii u zakladakh vyshchoi osvity [Formation of performing and stage skills of future choreographic specialists in institutions of higher education]. Naukovi zapysky – Proceedings. No 2. P. 142–147. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
7. (2019). Suchasni stratehii rozvytku khoreohrafichnoi osvity [Modern strategies for the development of choreographic education]. Uman: Vizavi [in Ukrainian].
8. Chzhan, Yui. (2021). Metodyka zasvoiennia natsionalnykh mystetskykh tradytsii u protsesi fakhovoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv muzyky i khoreohrafii [Methodology of assimilation of national artistic traditions in the process of professional training of future teachers of music and choreography]. Odesa [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 12
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Ростовська, Ю. (2024). ПРОБЛЕМА ОСВОЄННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТРАДИЦІЙ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ ХОРЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ НАРОДНО-СЦЕНІЧНИМ ТАНЦЕМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 119-126. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-119-126