Використання інноваційних освітніх технологій у процесі формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії

  • Iryna Rostovska кандидат педагогічних наук, доцент ка- федри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного універси- тету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: інновації, педагогічні переконання, методична підготовка

Анотація

У зв’язку з системними перетвореннями у шкільних та позашкільних закладах пошуками нових освітніх технологій значно підвищилися вимоги до методичної підготовки майбутніх учителів хореографії, покликаної забезпечити усвідомлення ролі танцювального мистецтва в системі художнього і духовного розвитку особистості, засвоєння теоретичних засад хореографічної освіти, оволодіння методами й організаційними формами роботи з дітьми. Мета методичної підготовки майбутніх учителів хореографії полягає у формуванні основ їх професійної культури, під якою розуміється здатність оперувати знаннями й уміннями у процесі осмислення проблем викладання хореографії, організації художньо-освітньої діяльності учнів, цілісного бачення педагогічного процесу. У процесі становлення особистості майбутнього вчителя вагоме місце посідає формування педагогічних переконань, які, будучи важливими структурними компонентами світогляду, визначають його ставлення до педагогічної діяльності, до дітей. Однак методика проведення занять з хореографії у педагогічних вишах здебільшого ґрунтується на традиціях викладання хореографічних дисциплін у мистецьких вишах. Та специфіка педагогічного вишу, склад його студентів, мета і завдання професійної підготовки майбутніх педагогів-хореографів вимагають значних коректив у методиці їх навчання. Використання у навчальному процесі інноваційних освітніх технологій доведення, аргументації та критики методичних положень є важливою умовою формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії. Ці нові освітні технології мають спрямовуватися на забезпечення професійної компетенції майбутнього вчителя, на оновлення змісту художньо-педагогічної освіти, коли на чільне місце мають вийти не стільки обсяг фахових знань, умінь і навичок,
скільки їх глибина й системність, мобільність, гнучкість і достатність для викладання хореографії дітям.

Посилання

1. Honcharenko S. I. Metodyka yak nauka / S. I. Honcharenko // Shliakh osvity. – K., 2000. – № 1. – S. 2–6.
2. Zherebkin V. Ye. Lohika : pidruchnyk / V. Ye. Zherebkin. – Kh. : Osnova, 1995. – 256 s.
3. Zalesskyi H. E. Psykholohycheskye voprosы formyrovanyia ubezhdenyi / H. E. Zalesskyi. – M. : Yzd-vo MHU, 1982. – 120 s.
4. Yvlev Yu. V. Lohyka : uchebnyk / Yu. V. Yvlev. – M. : Yzd-vo Mosk. un-ta, 1992. – 210 s.
5. Filosofskyi slovnyk / za red. V. I. Shynkaruka. – K. : Vyd-vo URE, 1986. – 800 s.

Переглядів анотації: 60
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Rostovska, I. (2018). Використання інноваційних освітніх технологій у процесі формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 114-120. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-114-120