Формат вивантаження даних

  

Рекомендовано до друку Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 9 від 22.03.2018 р.

Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – № 1. – 162 с.

Опубліковано: 2018-03-26

МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД