Педагогічні умови формування корпоративної культури майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі магістерської підготовки

  • O. V. Samoilenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • A. H. Mostovenko магістрантка 2 курсу факультету психо­ логії та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: корпоративна культура, педагогічні умови, управлінська діяльність

Анотація

Автори статті на основі аналізу науково-педагогічної літератури розкривають поняття "педагогічні умови" як необхідний фактор для формування корпоративної культури майбутніх керівників навчальних закладів. Також аналізують вплив педагогічних умов на формування корпоративної культури майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі магістерської підготовки. У статті авторами звернена увага на зміст професійної підготовки майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Особлива увага приділена аналізу фахової підготовки (навчальні програми дисциплін фахової підготовки, форми та методи навчання) майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі магістерської підготовки.

Посилання

1. Bondarieva L. I. Navchalnyi treninh yak zasib profesiinoi pidhotovky maibutnikh menedzheriv orhanizatsii v ekonomichnykh universytetakh: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 2006. 21 s.
2. Voynova O. Y. Proektnыe tekhnolohyy obuchenyia obshchenauchnыm dystsyplynam v
systeme vyssheho tekhnycheskoho obrazovanyia: dyss. … kand. ped. nauk: 13.00.08. Moskva, 2008. 186 s.
3. Honcharenko S. U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. Kyiv: Lybid, 1997. 374 s. S. 286
4. Deminska L. O. Mizhpredmetni zviazky u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Luhansk, 2004. 20s.
5. Zaitseva T. V. Teoryia psykholohycheskoho trenynha. Sankt­Peterburh: Pyter, 2002. 214 s.
6. Zverev Y. D., Maksymova V. N. Mezhpredmetnыe sviazy v sovremennoi shkole. Moskva: Prosveshchenye, 1986. 167 s.
7. Ylyn E. P. Motyvatsyia y motyvы. Sankt­Peterburh: Pyter, 2003. 512 s. (Mastera psykholohyy).
8. Ysaev V. A., Voroshylov V. Y. Obrazovanye vzroslыkh: kompetentnostnыi pod­khod: uchebno­metod. posobye / Ros. akad. obrazovanyia, Yn­t obrazovanyia vzroslykh. Sankt­
Peterburh: YOV RAO, 2005. 91 s.
9. Kravchenko L. M. Naukovi osnovy pidhotovky menedzhera osvity u systemi nepererv­ noi pedahohichnoi osvity: dys. ... d­ra ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 2009. 526 s.
10. Lukianova L. Tekhnolohiia orhanizatsii proektnoi diialnosti. Imidzh suchasnoho pedahoha. 2009. № 10. S. 16–21.
11. Manko V. M. Dydaktychni umovy formuvannia u studentiv profesiino-­piznaval­noho interesu do spetsialnykh dystsyplin. Sotsializatsiia osobystosti: zb. nauk. pr. Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. Drahomanova. Kyiv: Lohos, 2000. Vyp. 2. S. 153–161.
12. Nykandrov V. V. Antytrenynh, yly Konturы nravstvennыkh y teoretycheskykh osnov psykhotrenynha: ucheb. posobye. Sankt­Peterburh: Rech, 2003. 176 s.
13. Nykyforova L. A. Rol navchalnykh treninhiv u formuvanni profesiinoi kultu­ry maibutnikh uchyteliv fizychnoho vykhovannia. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho
derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho: zb. nauk. pr. Odesa, 2009. S. 237–241.
14. Palekha Yu. I. Kliuchi do uspikhu, abo Orhanizatsiina ta upravlinska kultury. Kyiv: Vyd­vo Yevrop. un­tu finansiv, inform. system, menedzh. i biznesu, 2000. 211 s. S. 180.
15. Pakhalian V. E. Hruppovoi psykholohycheskyi trenynh: ucheb. posobye. Sankt­-Peterburh: Pyter, 2006. 224 s.
16. Podterhera Ye. M. Vyznachennia orhanizatsiino­pedahohichnykh umov profesiinoi pidhotovky ofitseriv zapasu. Nauka i osvita. Odesa, 2005. № 7–8. S. 168–173.
17. Polonskyi V. M. Slovar po obrazovanyiu y pedahohyke. Moskva: Vysshaia shkola, 2004. 512 s. S. 473.
18. Pometun O. I. Entsyklopediia interaktyvnoho navchannia. Kyiv, 2007. 144 s.
19. Pometun O. I., Pyrozhenko L. V. Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchan­nia: nauk.­metod. posib. / za red. O. I. Pometun. Kyiv: A.S.K., 2006. 192 s.: il.
20. Puzyr T. M. Vykorystannia ihrovoi diialnosti v protsesi formuvannia ekolohichnoi kultury. Sb. nauch. trudov SWord. Yvanovo: MARKOVA AD, 2014. Vyp. 2. T. 11. S. 73–75.
21. Sytnykov A. P. Akmeolohycheskyi trenynh: Teoryia. Metodyka. Psykhotekhnolohyia. Moskva: Tekhnolohycheskaia shkola byznesa, 1996. 428 s.
22. Fedorchuk V. M. Sotsialno­psykholohichnyi treninh "Rozvytok komunikatyvnoi kom­petentsii vykladacha": navchalnyi posibnyk. Kamianets­Podilskyi: Abetka, 2004. 240 s.
23. Chybisova N. H. Vyshchyi navchalnyi zaklad yak seredovyshche formuvannia tsinno­stei studentskoi molodi v sotsiokulturnykh umovakh suchasnoi Ukrainy: monohrafiia / NUA. Kharkiv: NUA, 2004. 256 s.
24. Yasenenko V. M. Pedahohichni umovy efektyvnosti orhanizatsii pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv viiskovoi lohistyky u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho. Odesa, 2005. № 7–8. S. 221–231.

Переглядів анотації: 69
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Samoilenko, O. V., & Mostovenko, A. H. (2018). Педагогічні умови формування корпоративної культури майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі магістерської підготовки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 187-194. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-187-194