Проектна культура керівника: сутність поняття

  • Marina Shevchuk доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Іnna Dolina магістрантка 2 курсу факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: проектування, педагогічне проектування, культура

Анотація

У статті розкривається актуальність процесу формування проектної культури в сучасних умовах, акцентується увага на тому, що сьогодні складовою
частиною професійної підготовки фахівця будь-якого профілю (і майбутнього керівника у тому числі) є проектна культура, яка здійснює вирішальний вплив на процес і результат професійної діяльності, сприяє зростанню продуктивності та ефективності праці. Авторами проводиться аналіз наукової психолого-педагогічної літератури стосовно визначення поняття "проектна культура керівника". Для з’ясування сутності даного терміну поетапно порівнюються точки зору різних науковців і тлумачення словників та енциклопедій таких понять, як "культура", "проектування", "проектна культура". Автори дійшли висновку, що проектна культура керівника пов’язана із засвоєними історично нагромадженими надбаннями суспільства у проектній сфері, які забезпечують творчу діяльність з розв’язання проблем функціонування та розвитку організації у процесі виконання проектів. Сформованість проектної культури у наш час стає необхідною умовою успішної діяльності керівника будь-якого рівня, оскільки дає змогу знайти оптимальне сполучення проектних цілей і результатів за рахунок ефективного використання всіх структурних елементів проекту.

Посилання

1. Asherov A. T. Metod opredelenyia struktury y soderzhanye uchenoho materyala, formyruiushcheho proektnuiu kulturu budushchykh ynzhenerov-pedahohov v protsesse systemotekhnycheskoi podhotovky / A. T. Asherov, V. Y. Shekhovtsova // Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy. – Kharkiv : NTU "KhPI", 2009. – № 1. – S. 45–54.
2. Berezhna L. Proektna kultura yak osnovnyi sposib realizatsii innovatsiinoi pedahohichnoi diialnosti / L. Berezhna // Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu. – 2010. – № 3. – S. 2–4.
3. Bolotov V. A. Proektyrovanye professyonalnoho pedahohycheskoho obrazovanyia / V. A. Bolotov, E. Y. Ysaev, V. Y. Slobodchykov, N. A. Shaidenko // Pedahohyka. – 1997. – № 4. – S. 66–72.
4. Vyshniakova S. M. Professyonalnoe obrazovanye. Slovar. Kliuchevye poniatyia, termyny, aktualnaia leksyka / S. M. Vyshniakova. – Moskva : NMTs SPO, 1999. – 538 s.
5. Hryhoriak O. Umovy formuvannia kultury proektnoi diialnosti maibutnoho vchytelia / O. Hryhoriak // Zbirnyk naukovykh prats. Ch. 2. – Berdiansk, 2012.
6. Dokuchaieva V. V. Proektuvannia innovatsiinykh pedahohichnykh system u suchasnomu osvitnomu prostori : monohrafiia / V. V. Dokuchaieva. – Luhansk : Alma-Mater, 2005. – 299 s.
7. Yermakov I. Kompetentnisnyi potentsial proektnoi diialnosti / I. Yermakov // Shkola (Shkilnyi svit): Informatsiino-metodychnyi zhurnal. – 2006. – № 5. – S. 5–11.
8. Dzhons Dzh. Metody prohnozyrovanyia / Dzh. Dzhons. – Moskva : Myr, 1986. – 524 s.
9. Yelkin A. Proektna tekhnolohiia navchannia, danyna chy nahalna potreba / A. Yelkin // Khimiia. Shkil. svit. – 2008. – № 12. – S. 36–37.
10. Entsyklopediia osvity / APN Ukrainy ; holov. red. V. H. Kremin ; chl. redkol.: I. D. Bekh, N. M. Bibik, V. Yu. Bykov, V. I. Bondar, M.B. Yevtukh, I. A. Ziaziun ta in. – Kyiv : Yurinkom Inter, 2008. – 1036 s.
11. Zapesotskaia N. A. Proektnaia kultura kak osnova professyonalnoho masterstva menedzhera sotsyalno-kulturnoi sfery : avtoref. dyss. kand. ped. nauk. : spets.
13.00.05 / Zapesotskaia N. A. – Sankt-Peterburh, 2007. – 24 s.
12. Zymniaia Y. A. Pedahohycheskaia psykholohyia : uchebn. posob. / Y. A. Zymniaia. – Rostov-na-Donu : Fenyks, 1997. – 480 c.
13. Kralia N. A. Metod uchebnykh proektov kak sredstvo aktyvyzatsyy uchebnoi deiatelnosty uchashchykhsia : ucheb.-metod. posob. / N. A. Kralia ; pod red. Yu. P. Dubenskoho. – Omsk : Yzd-vo OmHU, 2005. – 59 s.
14. Krasnokutska N. V. Innovatsiinyi menedzhment : navch. posib. / N. V. Krasnokutska. – Kyiv : KNEU, 2003. – 504 s.
15. Kulturolohiia : navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. / uporiad.: O. I. Pohorilyi, M. A. Sobutskyi. – 2-he vyd. – Kyiv : Vyd. dim "Kyivo-Mohylianska akad.", 2005. – 320 s.
16. Kulturolohiia: teoriia ta istoriia kultury : navch. posib. – Vyd. 2-he, pererob. ta dop. / za red. I. I. Tiurmenko. – Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury, 2005. – 368 s.
17. Kurbatov V. Y. Sotsyalnoe proektyrovanye : ucheb. posob. / V. Y. Kurbatov, O. V. Kurbatova. – Rostov-na-Donu : Fenyks, 2001. – 416 s.
18. Levytes D. H. Avtodydaktyka : teoryia y praktyka konstruyrovanyia sobstvennoi tekhnolohyy obuchenyia / D. H. Levytes. – M. : Yzd-vo NPO "MODEK", 2003. – 320 s.
19. Malkova Y. Yu. Kontseptsyia y praktyka orhanyzatsyy obrazovatelnoho proektyrovanyia v ynnovatsyonnoi shkole : avtoref. dyss. ... d-ra ped. nauk : spets. 13.00.01 / Malkova Yryna Yurevna; Tomsk. hos. un-t. – Tomsk, 2008. – 42 s.
20. Muraveva H. E. Dydaktycheskoe proektyrovanye / H. E. Muraveva. – Shuia : ShHPU, 2000. – 84 s.
21. Popovych M. V. Narys z istorii kultury Ukrainy / M. V. Popovych. – Kyiv : ArtEk, 1998. – 728 s.
22. Riabova Z. V. Teoretyko-metodolohichni zasady marketynhovoho upravlinnia navchalnoiu diialnistiu instytutiv pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity : dys. ... d-ra ped. nauk : spets. 13.00.06 / Riabova Zoia Viktorivna ; DVNZ "Universytet menedzhmentu osvity" NAPN Ukrainy. – Kyiv, 2013. – 479 s.
23. Sovetskyi entsyklopedycheskyi slovar / hl. red. A. M. Prokhorov. – 3-e yzd. – Moskva : Sov. entsyklopedyia, 1985. – 1600 s.
24. Sydorenko V. K. Sutnist poniattia proektnoi kultury / V. K. Sydorenko, A. I. Brekhunets // Humanitarnyi visnyk. Pedahohika. – 2012. – № 28. – S. 270–278.
25. Slobodchykov V. Y. Ocherky psykholohyy obrazovanyia / V. Y. Slobodchykov. – Byrobydzhan : Yzd-vo BHPY, 2003. – 160 s. – (Seryia : Materyaly dlia pedahohycheskykh razmyshlenyi : vyp. 2).
26. Ukrainska kultura : lektsii / za red. Dmytra Antonovycha. – Kyiv : Lybid, 1993. – 592 s.
27. Universalnyi slovnyk-entsyklopediia [Elektronnyi resurs] / holov. red . M. Popovych. – Lviv : TEKA, 2006. – Rezhym dostupu: http://hohlopedia.org.ua/use_universalnyy_slovnyk_entsyklopediya/. – Nazva z ekrana.
28. Fylymoniuk L. A. Formyrovanye proektnoi kultury pedahoha v protsesse professyonalnoi podhotovky : avtoref. dyss. d-ra ped. nauk : spets. 13.00.08 "Teoryia y
metodyka professyonalnoho obrazovanyia" / Fylymoniuk L. A. – Makhachkala, 2008.
29. Filosofskyi slovnyk / za red. V. I. Shynkaruka. – Kyiv : Holovna redaktsiia URE, 1973. – 600 s.

Переглядів анотації: 59
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Shevchuk, M., & DolinaІ. (2017). Проектна культура керівника: сутність поняття. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 149-155. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-149-155