Педагогічні умови управління процесом формування культури проектної діяльності старшокласників

  • Marina Shevchuk доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Angelica Tkachenko
Ключові слова: умови, педагогічні умови, управління

Анотація

У статті розкриваються педагогічні умови управління процесом формування культури проектної діяльності старшокласників. Автори статті, розглядаючи педагогічні умови як певні спеціально створені обставини, які необхідні й достатні для ефективного здійснення процесу управління формуванням культури проектної діяльності учнів старшого підліткового віку, виділяють чотири необхідні умови: створення діалогічно-комунікативного поля управління процесом формування культури проектної діяльності; побудова інтегративного проектного простору управління;
організація безперервного процесу управління формуванням культури проектної діяльності старшокласників; залучення до проектної діяльності носіїв проектної культури. Визначені умови у своєму діалектичному взаємозв’язку забезпечують ефективність управлінського впливу на освітнє проектне середовище з метою формування в учнів старшого шкільного віку високого рівня культури проектної діяльності. Лише комплексне забезпечення виділених умов може стати підґрунтям результативності управління процесом формування високого рівня культури проектної діяльності учнів старшого підліткового віку. Оволодіння культурною спадщиною в галузі проектування дасть змогу старшокласникам вибудовувати та реалізовувати індивідуальні програми життєдіяльності.

Посилання

1. Davydova L. N. Pedahohycheskoe dyahnostyrovanye kak komponent upravlenyia kachestvom obrazovanyia : dyss. … d-ra ped. nauk : spets. 13.00.01, 13.00.08 / Davydova Liudmyla Nykolaevna ; Astrakhanskyi hos. un-t. – Astrakhan, 2005. – 342 s.
2. Borshchenko V. V. Realizatsiia pedahohichnykh umov formuvannia orhanizatsiinoi kultury maibutnikh vchyteliv pochatkovoi shkoly / V. V. Borshchenko // Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka : zb. nauk. pr. Kam’ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. – 2012. – Vyp. 12. – S. 462–467.
3. Vernadskyi V. Y. Razmyshlenyia naturalysta. Nauchnaia mysl kak planetarnoe yavlenye / V. Y. Vernadskyi. – Moskva : Nauka, 1977. – Kn. 2. – 191 c.
4. Vysotskyi S. V. Struktura psykholoho-pedahohycheskykh uslovyi formyrovanyia poyskovo-tvorcheskoi napravlenosty lychnosty v protsesse obuchenyia / S. V. Vysotskyi // Naukovyi visnyk Pivdennoukr. derzh. un-tu im. K. D. Ushynskoho : zb. nauk. pr. – Odesa, 1999. – Vyp. 8/9. – S. 90–94.
5. Liubarska O. M. Intehratsiini protsesy v osviti [Elektronnyi resurs] / O. M. Liubarska. – Rezhym dostupu:
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/zbirnuku/13/5.pdf. – Nazva z ekrana.
6. Ozhehov S. Y. Slovar russkoho yazyka: 70000 slov / S. Y. Ozhehov ; pod red. N. Yu. Shvedovoi. – 23-e yzd., yspr. – Moskva : Rus. yaz., 1990. – 917 s. 7. Pedahohichna maisternist / I. A. Ziaziun, L. V. Kramushchenko, I. F. Kryvonos ta in. ;
za red. I. A. Ziaziuna. – 2-e vyd., dopov. i pererob. – Kyiv : Vyshcha shk., 2004. – 422 s.
8. Teoretyko-metodolohichni zasady intehratsii zmistu humanitarnoi osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh nehumanitarnoho profiliu : monohrafiia / H. V. Onkovych, M. I. Boichenko, N. M. Dem’ianenko, Z. F. Donets, V. Ya. Karachun, V. I. Kobchenko, P. P. Kulias, H. V. Lesyk, O. M. Oleksiuk ta in. ; za zah. red. H. V. Onkovych. – Kyiv : Pedahohichna dumka, 2012. – 336 s.
9. Filosofskyi slovnyk / za red. V. I. Shynkaruka. – 2-he vyd., pererob., dop. – Kyiv : holov. red. Ukr. rad. entsyklopedii, 1986. – 768 s.

Переглядів анотації: 75
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Shevchuk, M., & Tkachenko, A. (2017). Педагогічні умови управління процесом формування культури проектної діяльності старшокласників. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 218-223. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-218-223