Регіональний гуманітарний (елітний) університет

  • O. А. Zelenko кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Гімназія вищих наук, елітник, класичний, інститут

Анотація

У пропонованій статті автор обґрунтовує питання про формування регіонального гуманітарного (елітного) університету. За основу ним береться другий розділ підготовленої ним монографії "Психологічне обґрунтування реформування вищої школи України, що демократично реформується (Теорія соціальної оптимізації трансформування вищої школи, інтегрованої в науку, в аспекті методології соціальної педології)". Загальні принципи такого університету визначені при характеристиці національного елітного. Автор наголошує, що формування національного й гуманітарних (елітних) вишів зумовлюється потребою у сформуванні резерву підготовки проукраїнського демократичного орієнтованого елітника. Спроба у своєму вирішенні опирається на теоретичне витлумачення категорії загальної психології свідомості вітчизняним психологом М. Я. Гротом та педагогом Х. Екебладом. Залучається теоретичний спадок іншого вітчизняного психолога Г. І. Челпанова. Ця категорія стає базою для визначення предмета дослідження, уже згаданого елітника. Елітник – це носій категорії свідомості, рушій соціального прогресу. Категорія свідомості у соціальній психології модифікується у категорію соціальної свідомості. У регіональному університеті наявні гуманітарна та галузева складові. Випускники його набувають широку гуманітарну освіту і галузеву підготовку. В Україні мають бути сформовані такі університети у кожному з регіонів. Регіони будуть визначені після визволення анексованого Криму та окупованої частини Донбасу. Оскільки майже в усіх регіонах фактично уже визначені регіональні елітні університети, то залишається це зробити у Поліссі. Зважаючи на значущмість у регіоні сільського господарства й давні освітні й наукові традиції, пов’язані з Гімназією вищих наук, пізніше ліцеїв та Історико-філологічного інституту, що були освітніми центрами Лівобережної України, такий університет має постати на основі нинішнього державного імені Миколи Гоголя. Автор це обґрунтовує
наявністю прекрасного студентського містечка цього вишу та однією з найстаріших і найбагатших бібліотек. Він наголошує й на тому, що галузеву складову такого університету має скласти підрозділ Київського університету біоресурсів та екології середовища.

Посилання

1. Hrot, N. Ya. (1879–1880). Psykholohiia chuvstvovanii v ystoriy y hlavnykh osnovakh [Psychology of feelings in history and the main bases]. Sankt-Peterburh: Typohrafiia ymperatorskoi akademiy nauk [in Russian].
2. Hrot, N. Ya. (1882). K voprosu o reform lohyky. Opytъ novoi teoriy umstvennykh protsessov [On the question of logic reform. Experience of a new theory of mental processes]. Yzdanye Ynstytuta F. A. Brokhauza v Leiptsyh [in Russian].
3. Zelenko, O. A. Psykholohichne obgruntuvannia reformuvannia vyshchoi shkoly suverennoi Ukrainy, shcho demokratychno reformuietsia [Psychological justification for the reform of the higher school of sovereign Ukraine, which is democratically reformed]. Teoriia sotsialnoi optymizatsii transformuvannia vyshchoi shkoly, intehrovanoi v nauku, v aspekti metodolohii sotsialnoi pedolohii – The theory of social optimization of transformation of higher education, integrated in science, in the aspect of methodology of social pedology [in Ukrainian].
4. Ekeblad, Kh. A. (1872). Opyt obozrniia byoloho-psykholohycheskoho yzsldovaniia sposobnostei chelovcheskaho dukha [Experience reviewing the biological and psychological expression of the abilities of the human spirit]. Moskva [in Russian]

Переглядів анотації: 90
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
ZelenkoO. А. (2019). Регіональний гуманітарний (елітний) університет. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 139-145. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-139-145