Збірник друкується за рішенням Вченої ради
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(НДУ ім. М. Гоголя)
Протокол № 4 від 24.11.2018 р.
Рішенням Всеукраїнської атестаційної колегії та наказом МОН
України від 21 грудня 2015 р. № 1328 збірник перереєстрований і
включений до переліку наукових фахових видань України, в яких
можуть публікуватися результи дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук.

Література та культура Полісся. Вип. 93. Серія "Філологічні
науки". № 11 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ
ім. М. Гоголя, 2018. 318 с.

Опубліковано: 2018-11-26

Весь випуск

Літературознавство

Мовознавство