МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • T. Turchyn завідувач кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту, доктор педагогічних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: магістр, магістерська робота, випускне кваліфікаційне дослідження

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі особливостей підготовки випускного кваліфікаційного магістерського дослідження. Автором уточнено зміст понять «магістр», «магістерська робота», «самостійна робота» «наукове дослідження», «наукова методологія»; обґрунтовано важливість науково-дослідної діяльності під час навчання в магістратурі. На основі вивчення і теоретичного аналізу сучасних наукових досліджень та публікацій виділено й охарактеризовано етапи виконання магістерського випускного дослідження: підготовчий, під час якого з’ясовується проблема науково-практичного дослідження, визначається або обирається тема; етап роботи над текстом або змістом магістерської роботи, який охоплює детальний розгляд наукової літератури і проведення науково-практичного дослідження; завершальний, що означає написання вступу і висновків до роботи, складання й оформлення
списку використаних джерел та додатків, редагування тексту роботи з огляду на зауваження наукового керівника, підготовка до захисту роботи. У статті розглянуто структуру і зміст магістерської роботи, зазначено, що магістерська робота складається з наступних частин: вступ, основна частина (розділи, пункти), висновки до кожного розділу, загальні висновки до роботи, список використаної літератури, додатки. Інформаційне наповнення розділів обов’язково має співвідноситись із метою і завданнями, зазначеними у вступі, та поетапно розкривати сутність роботи. Основна частина тексту магістерського дослідження має містити аналіз та узагальнення наукової літератури з досліджуваної проблеми, детальну характеристику використаних методів, результати опрацювання зібраних даних, головні результати. Висвітлено, що захист випускної роботи магістранта є завершальною стадією підготовки кваліфікаційного дослідження. До захисту магістерської роботи студент зобов’язаний підготувати виступ, в якому зазначаються головні тези кваліфікаційної праці, результати дослідження, та презентацію роботи у програмі PowerPoint. У статті наголошено, що важливою для магістрантів під час захисту є демонстрація рівня наукової кваліфікації та професійної обізнаності,
вміння самостійно займатись науковим пошуком, знаходити конкретні суттєві проблеми і володіти методологією їх вирішення.

Посилання

1. Biuleten VAK Ukrainy. (2011). [Bulletin of HAC of Ukraine]. 9–10. [in Ukrainian].
2. DSTU 8302:2015 (2016). Informatsiia ta dokumentatsiia. Bibliohrafichne posylannia. Zahalni polozhennia ta pravyla skladannia [Information and documentation. Bibliographic link. General directives and rules of compilation]. Nats. standart Ukrainy [in Ukrainian].
3. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (data zvernennia 04.10.2021) [in Ukrainian].
4. Kononko, O. L. & Anishchuk, A. M. (2017). Metodychni rekomendatsii do napysannia ta zakhystu mahisterskoi roboty zi spetsialnosti 012 «Doshkilna osvita [Methodical recommendations for writing and defending a master thesis in program subject area 012 «Preschool education»]. Nizhyn [in Ukrainian].
5. Kononchuk, A. I. (2020). Mahisterska robota: navch.-metod. posibnyk dlia studentiv spetsialnosti «Sotsialna robota» dennoi ta zaochnoi formy navchannia [Master thesis: educational and methodical guide for students of program subject area «Social Work» full-time and part-time studies]. Nizhyn [in Ukrainian].
6. Kusyk, N. L. (2020). Metodychni rekomendatsii do pidhotovky ta zakhystu mahisterskoi dyplomnoi roboty studentamy dennoi ta zaochnoi form navchannia spetsialnosti 071 «Oblik i opodatkuvannia» druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity [Methodical recommendations for preparation and defense of a master thesis by full-time and part-time students of program subject area 071 «Accounting and taxation» of the second (master) level of higher education]. Odesa [in Ukrainian].
7. Litnarovych, R. M. (2010). Osnovy naukovykh doslidzhen. Mahisterska dysertatsiia yak kvalifikatsiine doslidzhennia: navchalnyi posibnyk [Basics of the academic research. Master thesis as a qualification research: a methodguide]. Rivne [in Ukrainian].
8. Polozhennia pro vypusknu kvalificatsiinu (dyplomnu) robotu studenta Nizhynskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykoly Hoholia. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/poloz_qualif.pdf_(data zvernennia 05.10.2021) [in Ukrainian].
9. Ramskyi, A. Yu., Loiko, V. V., Kazak, O. O., Sosnovska, O. O. & Obushnyi S. M. (2019). Kvalifikatsiina mahisterska robota: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia zdobuvachiv stupenia mahistra haluzi znan 07 «Upravlinnia ta administruvannia» spetsialnosti 072 «Finansy, bankivska sprava ta strakhuvannia» [Qualification master thesis: educational and methodical guide for students obtaining master degree of the knowledge area 07 «Management and Administration" in program subject area 072 «Finance, Banking and Insurance"]. Kyiv [in Ukrainian].
10. Rivni, stupeni ta kvalifikatsii vyshchoi osvity v universyteti. URL:http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/scienc/02%20osvitniad/01 (data zvernennia 04.10.2021) [in Ukrainian].
11. Turchin, T. M. Metodologiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen u pochatkovii shkoli: navch.-metod. posibnyk [Methodology and organization of academic research in primary school: educational and methodical guide]. Nizhyn [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 326
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Turchyn, T. (2021). МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 29-37. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-29-37