Формат вивантаження даних

  

Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 16 від 30.06.2021 р.

Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 2. 140 с.

Опубліковано: 2021-07-07

МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД