Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх керівників навчальних закладів

  • Yuliia Novhorodska доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: професійна мобільність, педагогічні умови формування професійної мобільності керівника навчального закладу, інтеграція психолого-педагогічних та управлінських знань

Анотація

Стаття присвячена теоретичному осмисленню наукових підходів до поняття "професійна мобільність". Професійна мобільність керівника навчального закладу є складною інтегративною якістю, що дозволяє в динамічних умовах бути соціально активним, конкурентоспроможним, професійно компетентним, здатним до самореалізації, саморозвитку та модернізації власної діяльності; породжувати незвичайні ідеї, швидко вирішувати професійні завдання шляхом підбору оптимальних рішень у конкретних і екстремальних ситуаціях. Виокремлено педагогічні умови, що обумовлюють ефективність формування професійної мобільності керівників навчальних закладів у процесі їх професійної підготовки: інтеграція психолого-педагогічних та управлінських знань; психолого педагогічна готовність викладача до формування професійної мобільності майбутніх керівників ЗНЗ; створення освітнього простору вищого навчального закладу як середовища формування професійної мобільності майбутнього керівника.

Посилання

1. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / uklad. V. T. Busel. – K. ; Irpin : VTF "Perun", 2001. – 1440 s.
2. Vylenskyi M. Ya. Obrazovatelnoe prostranstvo kak pedahohycheskaia katehoryia / M. Ya. Vylenskyi, E. V. Meshcheriakova // Pedahohycheskoe obrazovanye y nauka (Nauchno-metodycheskyi zhurnal). – 2002. – № 2. – S. 9.
3. Honcharenko S. U. Teoretychni osnovy dydaktychnoi intehratsii u profesiinii serednii shkoli / S. U. Honcharenko, I. M. Kozlovska // Pedahohika i psykholohiia. – 1997. – № 2. – S. 18.
4. Horlichenko M. H. Realizatsiia pedahohichnykh umov adaptatsii kursantiv do navchannia u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh / M. H. Horlichenko // Nauka i osvita. – 2004. – № 4–5. – S. 118–121.
5. Ziaziun I. A. Pedahohichna maisternist : pidruch. dlia vyshch. ped.navch. zakl. / I. A. Ziaziun, L. V. Karamushchenko, I. F. Kryvonos ta in. ; za red. I. A. Ziaziuna. – K. : Vyshcha shkola, 1997. – 349 s.
6. Entsyklopediia osvity / hol. red. V. H. Kremen. – K. : Yurinkom Inter, 2008. – 1040 s.
7. Bondarchuk O. I. Sotsialno-psykholohichni osnovy osobystisnoho rozvytku kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u profesiinii diialnosti : monohrafiia /
O. I. Bondarchuk. – K. : Nauk. svit, 2008. – 318 s.
8. Kalynovskyi Yu. Y. Razvytye sotsyalno-professyonalnoi mobylnosty andrahoha v kontekste sotsyokulturnoi obrazovatelnoi polytyky rehyona : dyss. … d-ra ped. nauk : spets. 13.00.01 / Kalynovskyi Yuryi Ysaakovych. – SPb., 2001. – 470 s.
9. Karamushka L. M. Psykholohiia upravlinnia zakladamy serednoi osvity : monohrafiia / L. M. Karamushka. – Kyiv : Nika-Tsentr, 2002. – 332 s.
10. Kolomiiets D. I. Intehratsiia znan z pryrodnycho-matematychnykh i spetsialnykh dystsyplin u profesiinii pidhotovtsi uchytelia trudovoho navchannia : avtoref. dyss. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 – teoriia i metodyka profesiinoi osvity / Kolomiiets D. I. – K. : 2001. – 20 s.
11. Myshchenko V. A. Faktory formyrovanyia professyonalnoi mobylnosty v systeme vyssheho professyonalnoho obrazovanyia / V. A. Myshchenko // Vestn. Yuhorskoho
hos. un-ta. – 2008. – Vyp. 4 (11). – S. 59–63.
12. Prima R. M. Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv: teoriia i praktyka : monohrafiia / Raisa Mykolaivna Prima. – Dnipropetrovsk : IMA-PRES, 2009. – 367 s.
13. Redko L. L. Proektyrovanye yntehratyvnoho obrazovatelnoho prostranstva pedahohycheskoho vuza : monohrafyia / L. L. Redko, A. V. Shumakova, V. H. Veselova. –
Stavropol : Yzd-vo SHPY, 2010. – 281 s.
14. Sushentseva L. L. Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh: teoriia i praktyka :
monohrafiia / Liliia Leonidivna Sushentseva ; za red. N. H. Nychkalo ; Instytut profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. – Kryvyi Rih : Vydavnychyi dim, 2011. – 439 s.
15. Terekhova V. A. Intehratsiia navchalnoho materialu u protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin / V. A. Terekhova // Visnyk Hlukhivskoho derzh. ped. un-tu. Seriia "Ped. nauky". – Hlukhiv, 2003. – Vyp. 2. – S. 107–111.
16. Shalaev Y. K. Ot obrazovatelnykh sred k obrazovatelnomu prostranstvu: poniatye, formyrovanye, svoistva / Y. K. Shalaev, A. A. Veriaev // Pedahoh. – 2010. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.uni-altai.ru/Journal/pedagog/pedagog_4/articl_1.html. – Nazva z ekrana.

Переглядів анотації: 69
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Novhorodska, Y. (2017). Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх керівників навчальних закладів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 145-151. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-2-145-151