РОЗВИТОК САМОРЕГУЛЯЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК УМОВА УМІННЯ ДОЛАТИ НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ

  • L. Bobro кандидат педагогічних наук, асистент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: саморегуляція, самоконтроль, уміння долати негативні емоції

Анотація

У статті піднімається надзвичайно актуальна проблема, яка пов’язана із розвитком саморегуляції у дітей старшого дошкільного віку як основна умова уміння долати власні негативні емоційні прояви. Обґрунтовано актуальність вказаної проблеми дослідження. З’ясовано, що сучасні умови життя, які характеризуються швидким темпом соціальних, освітніх, наукових, економічних та політичних змін, згубно впливають на розвиток особистості дитини дошкільного віку. Саме із періоду дошкільного дитинства варто розвивати саморегуляцію власних емоцій та поведінки. У межах розгляду даної проблематики було проаналізовано джерела психолого-педагогічної літератури різних науковців: педагогів та психологів. На основі аналізу наукової літератури було розглянуто різні підходи до визначення поняття «саморегуляція» та уточнено зміст досліджуваного явища. З’ясовано, що надійність, продуктивність, успішність та кінцевий результат
будь-якого акту довільної активності особистості залежить від рівня досконалості розвитку процесів саморегуляції. Розглянуто фізіологічну основу появи
та розвитку саморегуляції протягом періоду дошкільного дитинства. У ході роботи із теоретичним матеріалом було з’ясовано механізм виникнення вольових або довільних дій, визначено, що вони розвиваються поступово. Також було визначено, що для дітей дошкільного віку притаманний мимовільний тип
поведінки, який характеризується імпульсивними діями, неусвідомленими, такими, які не підпорядковані спільній меті. Разом із цим встановлено, що саме даний тип поведінки найчастіше не дозволяє контролювати дошкільникам власні негативні емоції. Визначено, що більшість науковців, які досліджували проблему психологічної готовності до навчання у школі, значну увагу приділяли саме розвитку саморегуляції у дітей шести-семи років. Серед передумов, які необхідні для успішного самоконтролю та саморегуляції своїх емоцій, науковці визначають основні: уміння уважно слухати, уміння орієнтуватися на задану систему вимог, уміння свідомо підкоряти власну поведінку правилам, уміння самостійно виконувати необхідне завдання згідно з поданим зразком.

Посилання

1. Bazyka, Ye. L. (2013). Rozvytok samorehuliatsii starshykh doshkil’nykiv u vzaiemodii z odnolitkamy ta doroslymy [Development of self-regulation of senior preschoolers in interaction with peers and adults]. Naukovyj visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University. 2. 62–66 [in Ukrainian].
2. Baiier, O. M. (2009). Osoblyvosti rozvytku samorehuliatsii starshykh doshkilnykiv yak umova uspishnoi pidhotovky do shkilnoho zhyttia [Features of the development of self-regulation of senior preschoolers as a condition for successful preparation for school life]. Doshkilna osvita – Pre-school education. 3 (25). 66–71 [in Ukrainian].
3. Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti [Education of personality]. Vols. 1–2; Vol. 1. Kiyv: Lybid [in Ukrainian].
4. Kulachkivska, S. E. (1996). Ya – doshkilnyk. Vikovi ta indyvidualni aspekty psykhichnoho rozvytku [I am a preschool child. Vіkovі and individual aspects of mental development]. Kiyv: Prosvita [in Ukrainian].
5. Tokareva, N. M. Shamne A. V. (2017). Vikova ta pedahohichna psykholohiia [Age and pedagogical psychology]. Kiyv: Osnova [in Ukrainian].
6. Usyk, D. B. (2016). Psykholohichni osoblyvosti samorehuliatsii povedinky v starshomu doshkilnomu vitsi (rezultaty eksperymentalnoho doslidzhennia) [Psychological
features of self-regulation of behavior in a senior preschool child (results of experimental preschool)]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University. 6(2). 87–92 [in Ukrainian].
7. Kharchenko, T. H. (2019). Doslidzhennia osoblyvostej samokontroliu ta samorehuliatsii starshykh doshkil’nykiv iz zahal’nym nedorozvynenniam movlennia III rivnia
[Research of features of self-control and self-regulation of senior preschoolers with the general underdevelopment of speech of the III level]. Suchasni problemy lohopedii ta reabilitatsii: materialy VIII Vseukrains’koi zaochnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Modern problems of speech therapy and rehabilitation: materials of the VIII All-Ukrainian correspondence scientific- practical conference. Sumy: FOP Ts’oma S. P. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 388
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Bobro, L. (2021). РОЗВИТОК САМОРЕГУЛЯЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК УМОВА УМІННЯ ДОЛАТИ НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 28-33. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-28-33