ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕКОНАНЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХОРЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ МЕТОДИКОЮ РОБОТИ З ХОРЕОГРАФІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

  • J. Rostovska кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: професійні переконання, педагогічна технологія, методична підготовка

Анотація

У зв’язку із системними перетвореннями у шкільній та позашкільній освіті, пошуками нових освітніх технологій значно підвищилися вимоги до професійної підготовки майбутніх педагогів-хореографів, покликаної забезпечити усвідомлення молодими фахівцями ролі хореографічного мистецтва у системі художнього і духовного розвитку особистості, засвоєння теоретичних засад хореографічної освіти, оволодіння методикою хореографічної діяльності. Чільне місце у професійному становленні майбутніх викладачів хореографії посідає вивчення курсу «Методика роботи з хореографічним колективом», який інтегрує психолого-педагогічні та фахові знання і уміння, необхідні для педагогічної діяльності, переводить їх у практичну площину. У процесі становлення особистості молодого викладача хореографічних дисциплін вагоме місце посідає формування професійних переконань, які, будучи важливим структурним компонентом світогляду, визначають його ставлення до педагогічної діяльності.Формування професійних переконань вимагає створення таких умов, які б забезпечували глибокий науковий рівень, логічну аргументацію педагогічної ідеї. Молодий фахівець має не тільки оволодіти необхідними знаннями й уміннями, а й усвідомити шлях їх набуття, оволодіти принципами та методами пізнання теорії та практики своєї педагогічної діяльності. Важливою умовою формування професійних переконань майбутніх викладачів хореографії є використання у навчальному процесі освітніх технологій доведення і спростування, аргументації та критики методичних положень, які мають спрямовуватися на забезпечення професійної компетенції майбутнього педагога-хореографа; на оновлення змісту хореографічно-педагогічної освіти, коли на чільне місце мають вийти глибина і системність фахових знань, умінь та навичок, їх мобільність, гнучкість і достатність для викладання хореографії. Переорієнтація навчального процесу на пріоритетний розвиток особистості майбутнього педагога-хореографа дозволить виявити і сформувати творчу особистість молодого фахівця, який володіє неповторною «технологією» педагогічної діяльності і здатен плідно працювати у реформованих освітніх закладах.

Посилання

1. Volobuieva, O. F. (2014). Profesiina diialnist suchasnoho vykladacha vyshchoi shkoly: vyklyky ta priorytety [Professional activity of a modern high school teacher: challenges and priorities]. Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy – National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. 4 (73). 392–406 [in Ukrainian].
2. Kostiuk, H. S. (1988). Yzbrannye psykholohycheskye trudy [Selected psychological works]. Moskva: Pedahohyka.
3. Nisimchuk, A.S., Padalka, O.S. & Shpak, O.H. (2000). Suchasni pedahohichni tekhnolohii [Modern pedagogical technologies]. Kyiv: Prosvita [in Ukrainian].
4. Petrovskoho, A.V. & Yaroshevskoho, M.H. (1990). Psykholohyia [Psychology]. (2d ed.). Moskva: Polytyzdat [in Russian].
5. Rostovskyi, O.Ya. (2003). Teoretychni osnovy metodyky vykladannia muzychnoi pedahohiky maibutnim uchyteliam muzyky [Theoretical bases of methods of teaching music pedagogy to future music teachers]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia – Scientific notes of NDU named after M. Gogol. Nizhyn. 3. 18–21 [in Ukrainian].
6. Rostovska, Yu.O. (2016). Formuvannia pedahohichnykh perekonan maibutnikh uchyteliv khoreohrafii [Formation of pedagogical beliefs of future teachers of choreography]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
7. Rubynshtein, S.L. (1976). Problemy obshchei psykholohyy [Problems of general psychology]. Moskva: Pedahohyka.

Переглядів анотації: 87
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Rostovska, J. (2021). ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕКОНАНЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХОРЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ МЕТОДИКОЮ РОБОТИ З ХОРЕОГРАФІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 115-122. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-115-122