МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК НЕВІД’ЄМНОГО СКЛАДНИКА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

  • O. Filonenko Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя http://orcid.org/0000-0002-1036-2158
  • N. Demchenko Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя http://orcid.org/0000-0003-1382-0756
  • O. Samoilenko Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя http://orcid.org/0000-0002-2622-3064
Ключові слова: неперервна практика, заклади вищої освіти

Анотація

Враховуючи необхідність розв’язання нових соціально-педагогічних завдань вищої школи, визначається потреба в удосконаленні процесу професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, що сприяє соціальному замовленню нації, держави на виховання самодостатньої особистості, здатної діяти на основі усвідомленої позиції. У статті здійснено аналіз підходів сучасних науковців щодо поліпшення та удосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти, які можуть суттєво підвищити конкурентоспроможність випускників у сучасних ринкових умовах. Сьогодні висуваються високі вимоги до рівня знань, умінь та навичок випускника закладу вищої освіти та його здатності виконувати професійні функції, які значною мірою формуються у процесі практичної підго- товки. Досліджено, що науковцями пропонується розробка та впровадження інформаційної системи для прогнозування і планування ринку праці, вивчення потреби у фахівцях певного напряму підготовки, щоб заклади вищої освіти орієнтувалися, які кадри необхідно готувати. Зазначено, що системна співпраця з роботодавцями під час проходження студентами практики забезпечує ефективний взаємозв’язок вищої школи з роботодавцями. Зроблено висновок про те, що модернізація практичної підготовки як невід’ємного складника системи підготовки майбутнього педагога потребує змін як на рівні держави, так і на рівні закладу вищої освіти. Актуальними є такі позиції, як створення системи ранньої адаптації здобувачів до умов майбутньої професії, забезпечення перманентного включення студента в різноманітні види діяльності, забезпечення спостережен- ня за професійним зростанням конкретного майбутнього педагога протягом усього терміну навчання у вищій школі, створення центрів практичної підготов- ки майбутніх педагогів, що сприяють організації практичного навчання, органі- зація співпраці між викладачами-керівниками практики від кафедр та керівниками практики від базових закладів щодо підготовки наскрізних програм практики.

Посилання

1. Bazhan S.P. Problemy protsesu praktychnoi pidhotovky studentiv tekhnichnykh
spetsialnostei v umovakh navchalno-naukovo-vyrobnychoho kompleksu [Problems of the
process of practical training of students of technical specialties in the conditions of the
educational-scientific-production complex]. URL: https://www.sworld.com.ua/simpoz4/18.pdf [in
Ukrainian].
2. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» 01.07.2014r. № 1556-VII [Law of Ukraine «On
Higher Education»]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].
3. Luhivska O.P. (2015). Napriamy modernizatsii protsesu orhanizatsii vyrobnychoi
praktyky studentiv [Directions of modernization of the process of organization of students'
production practice]. Yakist vyshchoi osvity: vdoskonalennia zmistu ta orhanizatsii praktychnoi
pidhotovky studentiv – The quality of higher education: improving the content and organization
of students' practical training. Poltava: PUET [in Ukrainian].
4. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku
pedahohichnoi osvity» vid 16.07.2018 r. № 776 [Order of the Ministry of Education and Science
of Ukraine «On Approval of the Concept of Development of Pedagogical Education»]. URL:
http://oipopp.ed-sp.net/public/attached_files/5b7bb2dcc424a809787929.pdf [in Ukrainian].
5. Onyshchenko N.P. (2021). Osnovni shliakhy modernizatsii praktychnoi pidhotovky
studentiv u zakladakh vyshchoi osvity [The main ways of modernizing the practical training of
students in institutions of higher education]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u
vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of creative personality formation in higher and
secondary schools, 74, T. 3. 55–60 [in Ukrainian].
6. Rubliuk O.M., Kozlova O.F. Skladovi modernizatsii struktury vyshchoi shkoly
[Components of modernization of the structure of higher education]. URL:
https://college.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/St_1_Publiuk.pdf [in Ukrainian].
7. Filonenko O., Bilousova N., Hordiienko T. (2020). Orhanizatsiia propedevtychnoi
praktyky maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv yak pedahohichna problema [Organization of
propaedeutic practice of future primary school teachers as a pedagogical problem]. Pedahohika
formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of the
formation of a creative personality in higher and secondary schools, 71, 235–241 [in Ukrainian].
8. Shulha L.V., Brazhnyk L.V., Vakulenko Yu.V. (2013). Pidvyshchennia yakosti
universytetskoi osvity: profesiina ta praktychna pidhotovka fakhivtsiv [Improving the quality of
university education: professional and practical training of specialists]. Naukovi pratsi Poltavskoi
derzhavnoi ahrarnoi akademii – Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy, 1 (6),
Vol. 2, 335–338 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 51
Опубліковано
2022-11-22
Як цитувати
Filonenko, O., Demchenko, N., & Samoilenko, O. (2022). МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК НЕВІД’ЄМНОГО СКЛАДНИКА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 111-115. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-111-115