ПРОЕКТИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ключові слова: компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, проєкт

Анотація

У статті розглядаються питання формування інформаційно-комунікаційної
компетентності молодших школярів на уроках інформатики в початковій школі
засобами проєктної діяльності. Автор наголошує, що призначення закладів
освіти у наш час (і початкової школи у тому числі) полягає у формуванні в здобу-
вачів освіти компетентностей, які сьогодні виступають запорукою успішного
професійного та особистісного життя людини. Також в умовах стрімкого
розвитку комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, пріоритетом
розвитку освіти визначається впровадження в освіті сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення освітнього процесу,
доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до
життєдіяльності в інформаційному суспільстві. А найефективнішим засобом
вирішення поставлених завдань виступають проєкти як діяльність з розв’язання
різноманітних проблем. Проєкти мають певні особливості і значно підвищують
мотивацію школярів до навчання, оскільки утворюють розумний баланс між
академічними знаннями і прагматичними вміннями. Застосування проєктної
діяльності в освітньому процесі дає змогу комплексно вирішувати завдання
навчання, виховання та розвитку школи. Виконання проєктів молодшими школя-
рами сприяє формуванню особистість, яка краще адаптується до змінних умов
та обставин, орієнтується у різноманітних ситуаціях, успішно інтегрується в
суспільство, визначає і втілює свою життєву стратегію, здатна до самоорга-
нізації, самореалізації, розкриття творчого потенціалу. Важливу роль у
розв’язанні проєктних проблем грають інформаційні технології, знайомство і
засвоєння яких відбувається на уроках інформатики в початковій школі. Застосу-
вання інформаційно-комунікаційних технологій у проєктній діяльності дає змогу
оволодівати новими способами роботи з альтернативними джерелами знань,
встановлювати нові контакти для розширення сфери спілкування. Позитивні
емоції, які учні отримують у проєктній діяльності з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій зміцнюють в них впевненість у собі, сприяють
розвитку їх пізнавальної активності, підвищенню мотивації до вивчення шкільних
предметів. У такому разі виконання проєктів з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій має бути невід’ємним структурним елементом
освітнього процесу початкової школи.

Посилання

1. Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity. (2018). [State standard of primary education]: zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 liutoho 2018 r. № 87. Uriadovyi kurier, 38, 43 [in Ukrainian].
2. Entsyklopedycheskyi slovar. (1985). [Encyclopedic dictionary]. A.M. Prokhorov (Eds.). (3d ed.). Moscow: Sov. entsyklopedyia [in Russion].
3. Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»] № 1060-KhII vid 23.05.1991. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 [in Ukrainian].
4. Shevchuk, M.O. (2015). Istorychnyi aspekt rozvytku proektnykh tekhnolohii navchannia u formuvanni profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv [The historical aspect of the development of design learning technologies in the formation of professional competence of future teachers]. Postmetodyka – Postmethodology, 2 (121), 47–53 [in Ukrainian].
5. Shevchuk, M.O. (2013). Proekt – rukh vpered! (Novyi pohliad na orhanizatsiiu litnoho vidpochynku ditei) [The project is moving forward! (A new look at the organization of children’s summer vacation)]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 34
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Shevchuk, M. (2022). ПРОЕКТИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 89-95. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-2-89-95