Печатка з архіву М. А. Шліппенбаха – унікальне джерело з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України (60–80-ті рр. ХІХ ст.)

  • N. A. Kotelnitsky
Ключові слова: М. І. Петрункевич, сургучний відбиток печатки, М. А. Шліппенбах

Анотація

Розвідка присвячена запровадженню до міжнародного наукового обігу унікального джерела з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України – печатки з архіву М. А. Шліппенбаха. Висвітлено історію віднайдення наукового артефакту. Акцентовано увагу на важливості
історичного джерела для дослідження проблем дворянської генеалогії та геральдики основних представників опозиційного руху.

Біографія автора

N. A. Kotelnitsky

Кандидат історичних наук, член-кореспондент Центру українських досліджень
Інституту Європи РАН

Посилання

1. Dyv. Kotelnytskyi N. A. Yvan Ylych Petrunkevych: zhyzn y deiatelnost na Chernyhovshchyne: ystoryko-byohrafycheskyi ocherk. Moskva: Letnyi sad, 2015. 124 s.; vin zhe. Yvan Petrunkevych: ystoky. Russkoe slovo: obshchestvenno-publytsystycheskyi ylliustryrovannыi zhurnal. Yzdanye russkoho natsyonalnoho menshynstva v Cheshskoi Res-publyke. 2016. № 7. S. 20–21; vin zhe. Ivan Petrunkevych – vydatnyi syn Borznianshchyny. – Plysky, 2017. 16 s.; vin zhe. Dynastiia kozatskykh dvorian. Petrunkevychi: etnosotsialne korinnia ta geneza pokhodzhennia. Porohy. Kulturno-politychnyi chasopys dlia ukraintsiv u Cheskii Respublitsi. 2017. № 4. S. 6–7; vin zhe. Narodnyi metsenat. Ivan Illich Petrunkevych (1843–1928): zhyttia ta diialnist na Chernihivshchyni. Porohy. Kulturno-politychnyi chasopys dlia ukraintsiv u Cheskii Respublitsi. 2017. № 6. S. 12–13.
2. Dyv.: Kotelnytskyi N. A. Nykolai Andreevych Shlyppenbakh – naslednyk Y. Y. Petrunkevycha. Opity ystoryko-antropolohycheskykh yssledovanyi. Moskva:
RUDN, 2012. S. 132–141; vin zhe. Pysma N. A. Shlyppenbakha kak ystochnyk po yzuchenyiu obshchestvenno-polytycheskoi deiatelnosty Y. Y. Petrunkevycha
v Ukrayne. Materialy IX mezinarodni vedesko – praktika conference "Efektivni nastroje modernich ved – 2013 (27 dubna – 05 kvetna 2013 roku). Dil 19. Historie.
Praha, 2013. Str. 13–15; vin zhe. Mizh holodom ta slavoiu. M. A. Shlippenbakh – nashchadok rodyny Petrunkevychiv. Porohy. Kulturno-politychnyi chasopys dlia
ukraintsiv u Cheskii Respublitsi. 2017. № 7. S. 7–8; vin zhe. Mykola Andriiovych Shlippenbakh – nashchadok I. I. Petrunkevycha Siverianskyi litopys. 2017. № 6.
S. 143–153; Vin zhe. Nykolai Shlyppenbakh, potomok Y. Y. Petrunkevycha. Russkoe slovo. Obshchestvenno-publytsystycheskyi ylliustryrovannyi zhurnal.
Yzdanye russkoho natsyonalnoho menshynstva v Cheshskoi Respublyke. 2018. № 1. S. 40–45.
3. Osobysta muzeina kolektsiia N. A. Kotelnytskoho. Surhuchnyi vidbytok pechatky dynastii Petrunkevychiv.
4. Osobystyi arkhiv N. A. Kotelnytskoho. Lyst M. A. Shlippenbakha do N. A. Kotelnytskoho vid 5.12.2008 r. m. Sestroretsk.
5. Osobystyi arkhiv N.A. Kotelnytskoho. Lyst M. A. Shlippenbakha do N. A. Kotelnytskoho vid 10.09.2008 r. m. Sestroretsk.

Переглядів анотації: 44
Опубліковано
2019-01-17
Як цитувати
.