Збірник засновано у 1990 р. проф. Г. В. Самойленком

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Міністерство юстиції України. Серія КВ «Література та культура Полісся» № 16215-4687 ПР.

Фахова реєстрація у ВАК України.

Галузь науки: філологія, історія, культура України.

Періодичність видань: 4 випуски на рік. З 2013 року збірник виходить двома серіями: «Філологічні науки» - 2 вип., «Історичні науки» - 2 вип., за загальною нумерацією збірника. Для редакції неприйнятно порушення встановлених термінів публікації та виходу кожного номера журналу не в строк.

Статті публікуються: українською, білоруською, російською, англійською та німецькою мовами.

Засновник: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

 Рішенням Всеукраїнської атестаційної колегії та наказом МОН України від 21 грудня 2015 р. № 1328 збірник перереєстрований і включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результи дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук.

Рішенням Атестаційної колегії від 30 червня 2015 р. та наказом МОН України від 13 липня 2015 р., № 747 збірник перереєстрований і включений до переліку наукових видань, публікації яких зарахо- вуються до результатів дисертаційних робіт з історії.

Науковий збірник «Література та культура Полісся» був заснований у 1990 році у Ніжинському педагогічному інституті, з 2004 року державному університеті імені Миколи Гоголя. З часу його існування вийшов 91 випуск, у яких опубліковано 2 836 статей. Збірник має гуманітарне спрямування і включає статті з лінгвістики, літератури, фольклору, історії та культури, які друкуються українською, або російською чи англійською мовами. Науковий збірник засновувався як одне із регіональних видань з проблем історії та культури Поліського краю, який охоплює територію окремих областей України, Білорусії, Росії, Польщі. Систематично друкуються статті про життєвий і творчий шлях відомого письменника Миколи Гоголя, який є випускником Ніжинської гімназії вищих наук кн. Безбородька, а також інших літераторів і представників різних мистецьких напрямків Поліського краю. Однією із центральних тем дослідження є мови регіону. Історичні дослідження ґрунтуються на вивченні проблем міжнародних зв’язків та мало вивчених історичних явищ утвердження української державності.
До редакційної колегії входять провідні вчені відповідних наукових напрямків з України, Білорусії, Росії, Польщі, Німеччини. Рішенням Всеукраїнської атестаційної комісії і наказом Міністерства освіти і науки України збірник включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних та історичних наук. З 2013 року у збірнику статті формуються за двома науковими спрямуваннями – філологічні науки та історичні науки і культура. Це дало можливість упорядити наукове спрямування збірника, хоча він залишається цілісним гуманітарним виданням.
Збірник внесений у міжнародний науковий реєстр і має свій номер у ISSN. Кожна стаття подається у відповідності правил оформлення наукових праць, які друкуються у кожному випуску збірника, і має шифр УДК, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, а у вступній її частині визначається актуальність, наукова новизна та мета дослідження. В кінці кожної статті подаються висновки та використана література.
Авторами статей є вчені України, Росії, Білорусії, Польщі, США, Грузії, Азербайджану, Німеччини та ін. Статті проходять внутрішнє рецензування.
Збірник має друковану версію всіх випусків, які знаходяться на Веб-сайті університету, а також всі статті індексуються на Веб-сайті Національної бібліотеки ім. В. Вернадського НАН України і доступні широкому загалу читачів. Він також розсилається у паперовому вигляді у 16 бібліотек України та деяких інших країн (Росії, США тощо), а також авторам з відповідних держав. Оглядові статті про публікації матеріалів у науковому збірнику друкуються як безпосередньо у ньому (вип. 74, 78), так і в інших виданнях України. У збірнику також подається у систематизованому вигляді бібліографія статей, які опубліковані в попередніх його номерах (вип. 40, 60).

Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.