Видавництво

Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

вул. Воздвиженська 3/4, м. Ніжин, 16602 (гуртожиток університету №4).
Редакційно-видавничий відділ,  
Тел.: (04631) 7-19-72
Е-mail: vidavn@ndu.edu.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2137 від 29.03.2005 р.

Редакційно-видавничий відділ був створений у 1997 році. Тоді ж вийшов перший навчальний посібник. Як суб’єкт видавничої справи,видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя було внесене до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції у 2005 році.

 Кожен рік у світ виходить 150-200 видань загальним тиражем 23-25 тис. примірників.

Серед періодичних видань, що друкуються у видавництві університету є збірники наукових статей («Наукові записки»«Література та культура Полісся»), які постановою ВАК України включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з педагогіки і філології.

Видавництво забезпечує не тільки власні потреби університету, а й виконує замовлення юридичних та фізичних осіб з багатьох міст України.

Якісне і оперативне виконання найскладніших замовлень забезпечують висококваліфіковані і досвідчені фахівці – верстальники, дизайнери, літературні редактори, майстри-друкарі, палітурники-брошурувальники.

Ми пропонуємо широкий спектр видавничих і поліграфічних послуг.

Видавництво є структурним підрозділом університету, який діє на  основі Законів України “Про вищу освіту”, “Про видавничу справу”,  “Про   обов’язковий примірник документів”, інших законодавчих актів  та   нормативних документів Кабінету Міністрів України, Міністерства  освіти і   науки України, Міністерства інформації України, Державного  Комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення  України, Міністерства  охорони здоров’я, Статуту університету та Положення про Видавництво університету.

Видавництво НДУ (м. Ніжин) здійснює підготовку і випуск (видання) книг, журналів, газет, нот, плакатів та інших видів друкованої продукції.

Основними завдання Видавництва є:
– Реалізація видавничої справи, скерованої на забезпечення навчально-виховного процесу, наукової, організаційно-методичної, господарської та іншої діяльності університету необхідною видавничою продукцією (підручники, навчальні посібники, монографії, тексти лекцій, методичні матеріали, бланки навчальної та службової документації тощо).
– Надання платних видавничих послуг викладачам, співробітникам, студентам та іншим особам, які навчаються в університеті, відповідно до чинного законодавства.
– Надання платних видавничих послуг юридичним і фізичним особам на договірних засадах згідно з чинним законодавством.

Напрями видавничої справи Видавництва університету:

  • видавнича діяльність – сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції;
  • виготовлення видавничої продукції – виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами;
  • розповсюдження видавничої продукції – доведення видавничої продукції до споживача як через торговельну мережу, так і іншими способами.

Структурними підрозділами Видавництва є:

  • редакційно-інформаційний відділ;
  • виробничо-видавничий відділ;
  • відділ реалізації друкованої продукції та ксерокопіювання.