Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у за­­гальному вигляді та її зв’язок із важли­ви­­ми науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх до­слі­­­джень і публікацій, у яких започат­ко­вано розв’язання даної проблеми і на які спи­рається автор, виді­лен­ня не вирішених раніше частин загальної проб­леми, котрим присвя­чу­ється означена стаття; форму­лю­ван­ня цілей статті (поста­новка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун­туванням отри­маних наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

До опублікування у збірнику приймаються вичитані наукові статті, які раніше не друкува­ли­с­я.

У даних про автора зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчені звання, посада, місце роботи, контактний телефон, е-mail, поштова адреса, подаються українською та англійською мовами.

Текст статті – Microsoft Word (розширення *.doc, *.docx). Гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 pt. Усі поля – 2 см. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1 см.

Якщо у статті використовувалися нестандартні шрифти, необхідно обов’язково (!) їх надати.

Назва статті, прізвище, ім’я, по батькові подаються українською та англійською мовами.

СТРУКТУРА СТАТТІ

 1. Стаття починається з індексу УДК у верхньому лівому куті.
 2. Ініціали та прізвище автора – напівжирним шрифтом по лівому краю.
 3. Назва статті напівжирним шрифтом вирівнювання по центру.
 4. Анотації та ключові слова подаються українською та англійською мовами. кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україно­мовним, то кожна публікація не українською мовою супроводжується також анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
 5. 5. Основний текст статті може розбиватися на підрозділи. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та сторінки ([7, с. 64]).

Нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл) ставиться обов’язково:

·  між ініціалами та прізвищем (С. Русова);

·  після географічних скорочень (м. Київ);

·   між знаками номера (№) та параграфа і

   числами, які до них віднося­ть­с­я;

·  у посиланнях на літературу [14, с. 60];

·  всередині таких скорочень: і т. д., і т. п. тощо;

·  між числами й одиницями виміру (20 кг),

   а також дат (ХХ ст., 2002 р.)

 1. Схеми та малюнки у статті потрібно пронумерувати. Нумерація виділяється курсивом, назва малюнка – курсивом напівжирним.

 Слово "Таблиця" виділяється напівжирним шрифтом по правому краю, назва таблиці – по центру напівжирним курсивом.

 1. Література розміщується після статті у порядку згадування або в алфавітному порядку. Список літератури оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015 р.
 2. пристатейна література повинна бути транслітерована латиницею і наведена після списку літератури (REFERENCES за стандартом АРА).

До списків використаної літератури у статтях необхідно додавати DOI джерел (за наявності)

Для складення списку за стандартом APA пропонуємо скористатися одним із генераторів посилань: Link1Link2.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ПОДАННЯ

За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори публікації.

У РАЗІ НЕДОТРИМАННЯ АВТОРАМИ ВСІХ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ УМОВ РЕДАКЦІЯ МАЄ ПРАВО ПОВЕРНУТИ СТАТТЮ НА ДООПРАЦЮВАННЯ ЧИ ВІДМОВИТИ В ЇЇ ДРУКУВАННІ

Без попередньої оплати стаття до друку не допускається.

ДО СТАТТІ ДОДАЮТЬСЯ:

Довідка про автора на окремому аркуші: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи (для аспірантів – місце навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса (індекс обов’язково), адреса електронної пошти, контактні телефони.

Авторська Угода.

Рецензія – відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктора наук).

Текст статті і додаткові матеріали надсилати електронною поштою на адресу:  svit.lit@ndu.edu.ua (у листі вказати прізвище автора).

Самойленку Григорію Васильовичу, тел. робочий: (04631)7-19-77; дом.: (04631)2-41-10

 

Положення про конфіденційність

Політика конфіденційності

Політика приватності, конфіденційності та згоди на обробку персональних даних

Автори та рецензенти

Рукописи повинні бути рецензовані з належною повагою до конфіденційності авторів. Подаючи свої рукописи до розгляду, автори довіряють редакції  результати своєї наукової роботи  та творчих зусиль, від  яких може залежати їх репутація та кар'єра. Права авторів можуть бути порушені в разі розкриття конфіденційних відомостей у ході рецензування  рукописів. Рецензенти також мають право на конфіденційність, що повинно підтримуватись редактором. Конфіденційність може бути порушена, якщо має місце нечесність або шахрайство, але в інших випадках повинна дотримуватись.

Редакція не повинна розголошувати інформацію про рукописи (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику рецензентів або остаточну долю) іншим особам, окрім авторів та рецензентів. Це включає запити на використання матеріалів для законних дій.

Редакція повинна чітко пояснити своїм рецензентам, що рукописи, що надсилаються на розгляд, є привілейованими і приватною власністю авторів. Тому рецензенти та члени редакції повинні поважати права авторів, не обговорюючи публічно їх роботу та не привласнюючи їх ідеї до публікації рукопису. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх файлів, а також забороняється передавати їх іншим особам, за винятком наявності дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після подання відгуків. Редакція не повинна зберігати копії відхилених рукописів.

Коментарі рецензентів не можуть бути опубліковані або оприлюднені іншим чином без дозволу рецензента, автора та редактора.

Думки різняться щодо того, чи слід рецензентам залишатися анонімними. Автори повинні ознайомитися з Інформацією для авторів журналу, до якого вони вирішили подати рукопис, щоб з’ясувати, чи відгуки є анонімними. Якщо коментарі не підписані, особи рецензентів не повинні розкриватися автору чи комусь іншому без дозволу рецензентів.

Деякі журнали публікують відгуки рецензентів разом з рукописом. Така процедура не допускається без згоди авторів та рецензентів. Проте, коментарі рецензентів надсилаються  іншим особам, які рецензують той самий рукопис, що допомагає рецензентам зрозуміти процес розгляду. Рецензенти також можуть бути повідомлені про рішення редактора прийняти або відхилити рукопис.

Автор надає згоду (відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”) на оприлюднення інформації про його особисті дані (відомості про авторів) з метою забезпечення реалізації відносин у сфері науки.