The creation of the Nizhyn County Charity Committee (August 1914)

  • П. П. Моціяка
Keywords: Nizhyn County Charitable Committee, charity, guardianship

Abstract

The article investigates the process of occurrence and the beginning of functioning of the Nizhyn District Charitable Committee in August 1914. The committee was set up to assist families of mobilized, wounded soldiers, all needy and active army. On the basis of archival documents, the author traces the formation of the county charitable committee as the organ of association of all charitable institutions for the provision of various types of assistance during the war. A conclusion is made of the great importance of organizational design aboutthe great importance of organizing the charitable help for the further life of Nizhyn and the
district in 1914–1918.

Author Biography

П. П. Моціяка

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of World History
and International Relations University Nizhyn State University named after Nikolai Gogol

References

1. Butskovskyi N. A. Ocherky sudebnыkh poriadkov po ustavam 20 noiabria 1864 hoda. Sankt-Peterburh: Typohrafyia Skariatyna, 1874. 614 s.
2. Fuks V.Ia. Sud y polytsyia: v 2 ch. Moskva. Unyversytetskaia typohrafyia, 1889. Ch. 1. 282 s.
3. Fylyppov M. A. Sudebnaia reforma v Rossyy: v 2 t. Sankt-Peterburh: Typohrafyia V. Tushnova, 1871. T. 1. IV. 622 s.
4. Myrovaia yustytsyia v Rossyy: sozdanye, deiatelnost, ystorycheskaia myssyia / pod red. A. D. Popovoi, S. V. Lonskoi. Moskva: Prospekt, 2016. S. 73.
5. Hessen Y. V. Sudebnaia reforma. Sankt-Peterburh: Typo-Lytohrafyia F. Vaisberha y P. Herkushyna, 1905. 267 s.
6. Poleshchenko D. A. Osnovnie yurydycheskye kontseptsyy sootnoshenyia y vzaymodeistvyia hosudarstvennoi vlasty y mestnoho samoupravlenyia, razrabativaemie v Rossyiskoi Ymperyy (1864–1917 hh.). Polytyka y Obshchestvo. 2010. № 6.
7. Sudebno-statystycheskye svedenyia y soobrazhenyia o vvedenyysudebnikh ustavov 20-ho noiabria 1864 hoda (po 32 hubernyiam). Sankt-Peterburh: Typohrafyia pry Pravytelstvuiushchem Senate, 1866. Ch. 1. 24 s.
8. Uortman R. S Vlastytely y sudy: razvytye pravovoho soznanyia v ymperskoi Rossyy. Moskva, 2004.
9. Vylenskyi B. V. Podhotovka sudebnoi reformы 20 noiabria 1864 hoda v Rossyy. Saratov, 1963. S. 15.
10. Kony A. F. Ottsy y dety sudebnoi reformy. Moskva: Yzdanye T-va Y. D. Sityna, 1914. 295 s.

Abstract views: 30
Published
2018-06-27
How to Cite
Моціяка, П. П. “The Creation of the Nizhyn County Charity Committee (August 1914)”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 90, no. 9i, June 2018, pp. 47-60, doi:10.31654/2520-6966-2018-9i-90-47-60.