"Pecunia non olet", or Vespasian’s taxing innovation in Roman empire The article analyzed the financial reform of the first Emperor of the Flavian dynasty – Vespasian in the Roman Empire during the period of the principality, determined the factors before

  • R. A. Dudka
  • I. I. Moiseichuk
Keywords: Roman Empire, Vespasian Flavian, economic crisis

Abstract

"Pecunia non olet", or Vespasian’s taxing innovation in Roman empire The article analyzed the financial reform of the first Emperor of the Flavian dynasty –
Vespasian in the Roman Empire during the period of the principality, determined the factors before the reform. The authors concluded that the Roman Empire was experiencing a severe crisis after the rule of dynasty Julio-Claudian. This led to the urgent need for saving state funds, the search for new sources of profits and invention of the original forms of taxes, which eventually stabilized the situation in the state. So, the reign of Vespasian laid the foundation of the "golden age" of Rome.

Author Biographies

R. A. Dudka

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of World History
and International Relations Nizhyn Gogol State University

I. I. Moiseichuk

Master`s degree student of the faculty history and law of Nizhyn Gogol stаte university

References

1. Hai Svetonyi Trankvyll. Zhyzn dvenadtsaty tsezarei. Svetonyi. Vlastelyny Ryma. Moskva: Ladomyr. 1990. S. 281.
2. Dyon Kassyi. Rymskaia ystoryia. Knyhy LXIV-LXXX / per. s drevnehrech. A. V. Makhlaiuka, K. V. Markova, N. Yu. Syvkynoi, S. K. Syzova, SPb.: Fylolohycheskyi fakultet SPbHU, Nestor-Ystoryia, 2011. 456 s.
3. Kovalёv S. Ystoryia Ryma. Moskva, Polyhon, 2002. S. 864.
4. Publyi Kornelyi Tatsyt. Annaly. Tatsyt. Sochynenyia. Sankt-Peterburh: Nauka, 1993. S. 312.
5. Publyi Kornelyi Tatsyt. Ystoryia. Tatsyt. Sochynenyia. Sankt-Peterburh: Nauka, 1993. S. 559.
6. Sekst Avrelyi Vyktor. O tsezariakh. URL: http://udik.com.ua/books/ book-113/chapter-2892/.
7. Varynova M., Huskov E. Kharakter ymperatorskoho kulta pry Vespasyane. Vestnyk Saratovskoho hosudarstvennoho tekhnycheskoho unyversyteta. 2014.
№ 3 (76). S. 154–157.
8. Ehorov A. Pravlenye Vespasyana y Tyta. Problemy antychnoi ystoryy: sbornyk nauchnykh statei k 70-letyiu so dnia rozhdenyia prof. Э. D. Frolova. M.,
2003. S. 283–305.
9. Smyrnova E. Pryntsypat Flavyev: ymperatorskaia vlast y rymskoe obshchestvo v poslednei trety I veka (69–96 hh. n. э.). Sankt-Peterburh, 2002. S. 251.
10. Smyrnova E. Fynansovaia polytyka Vespasyana y Tyta. Mnemon. Yssledovanyia y publykatsyy po ystoryy antychnoho myra. 2009. № 8. S. 297–312.
11. Tarasova L. Ymperatorskyi kult v pravlenye dynastyy Flavyev (69–96 hh.) Nauchnye vedomosty Belhorodskoho hosudarstvennoho unyversyteta. 2009.
№ 1. S. 21–25.
12. Mattingly H. Roman Coins from the Earliest times to the Fall of the Western Empire. 4 th ed. L., 1967. R. 958.
13. Pfeiffer S. Die Zeit der Flavier. Darmstadt: WBG, 2009. R. 134.

Abstract views: 73
Published
2019-01-21