Сторінки історії бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: роки революції (1917–1920 рр.)

  • Н. S. Osipova
Ключові слова: Історико-філологічний інститут, історія бібліотечної справи, Михайло Бережков

Анотація

У статті на основі значної документальної бази висвітлено історію становлення та розвитку бібліотеки першого на теренах України вищого
педагогічного навчального закладу – Історико-філологічного інституту князя О. Безбородька в роки революції 1917–1920 рр. Розкривається діяльність бібліотеки та її місце у контексті історії Ніжинської вищої школи та бібліотечної справи в Україні.

Біографія автора

Н. S. Osipova

Завідувач відділу обслуговування і зберігання фондів бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Посилання

1. VDAChON (Viddil derzh. arkhivu Chernihivskoi oblasti v m. Nizhyni). F. 1105. Op. 1. Spr. 2097. Ark. 55 zv.
2. Kovalevskyi I. Nizhyn i yoho Komitet v dni revoliutsii. Yzvestyia Nezhynskoho obshchestvennoho komyteta. 1917. № 1. S. 2–3.
3. Motsiiaka P. P. Nizhynskyi istoryko-filolohichnyi instytut kniazia Bezborodka u portretakh yoho dyrektoriv. Nizhyn: PP Lysenko M. M., 2011. 310 s.
4. Ostrianko A. Nizhynska istorychna shkola: doba rozkvitu (20-i pochatok 30-kh r.r. KhKh st.). Siverianskyi litopys. 2000. № 5. S. 31–38.
5. Ustav Ystoryko-fylolohycheskoho ynstytuta kniazia Bezborodko v Nezhyne. Yzvestyia Ystoryko-fylolohycheskoho ynstytuta kniazia Bezborodko v Nezhyne.
Kyev, 1877. T. 1. S. 21–31.
6. Motsiiaka P. P. Nizhynskyi istoryko-filolohichnyi instytut... . S. 10.
7. Samoilenko H. V., Samoilenko O. H. Nizhynska vyshcha shkola: storinky istorii. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia; Aspekt-Polihraf, 2005. 420 s.
8. Tam samo. C. 188.
9. Tam samo. S. 187.
10. Ustav Ystoryko-fylolohycheskoho ynstytuta... . S. 29.
11. Dobyash A. V. Zametka ob osnovnoi byblyoteke Ystoryko-fylolohycheskoho ynstytuta kniazia Bezborodko, sostavlennaia po sluchaiu reorhanyzatsyy byblyoteky. Yzvestyia Ystoryko-fylolohycheskoho ynstytuta kniazia Bezborodko v Nezhyne. Nezhyn. 1895. T. 15. S. 1–39.
12. Tam samo. S. 5.
13. Lytvynenko L. Nasha biblioteka. Ridna shkola. 2000. № 8. S. 50–53.
14. Dobyash A. V. Zametka ob osnovnoi byblyoteke... S. 19.
15. Tam samo. S. 21.
16. Tam samo. S. 20.
17. Tam samo. S. 9.
18. Tam samo. S. 14.
19. Samoilenko H. V., Samoilenko O. H. Nizhynska vyshcha shkola... . S. 194.
20. Dobyash A. V. Zametka ob osnovnoi byblyoteke... S. 6.
21. Tam samo. S. 13.
22. Pukhtynskyi V. Istoriia Nizhynskoho instytutu. Nizhynski visti. 1942. № 20. S. 2.
23. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2167. Ark. 7.
24. Motsiiaka P. P. Liudyna zi zbroieiu v khrami nauky: khronika protystoiannia (istoryko-filolohichnyi instytut kniazia Bezborodka v 1917–1920 rr.). Literatura ta kultura Polissia. Nizhyn, 2009. Vyp. 48. S. 112–125.
25. Tam samo. S. 124 .
26. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2081. Ark. 15, 15 zv.
27. Tam samo. Ark. 5.
28. Tam samo. Ark. 8.
29. Tam samo. Ark. 10, 10 zv.
30. Bereziuk N. M., Levchenko Y. H., Chyhrynova R. P. Byblyoteka Kharkovskoho natsyonalnoho unyversyteta ymeny V. N. Karazyna za 200 let (1805–2005). Kharkov: Tymchenko A. N., 2006. 390 s.
31. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2105. Ark. 2, 2 zv.
32. Hranatovych L. V. Vykladachi Nizhynskoi vyshchoi shkoly: biobibliohr. pokazhch. Vyd. 2-he, vypr. i dopovn. Nizhyn, 2001. Ch. 1. 1820–1920. 244 s.
33. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2168. Ark. 58 zv.
34. Tam samo. Ark. 9 zv.
35. Tam samo. Ark. 14.
36. Tam samo. Ark. 20 zv.
37. Tam samo. Ark. 43, 43 zv.
38. Tam samo. Ark. 74 zv.
39. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2105. Ark. 7, 7 zv.
40. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2167. Ark. 7.
41. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2281. Ark. 1, 1zv.
42. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 1. Ark. 1 zv.
43. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 54.
44. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2168. Ark. 35.
45. Tam samo. Ark. 55 zv.
46. Tam samo. Ark. 4.
47. Tam samo. Ark. 24.
48. Tam samo. Ark. 13 zv.
49. Tam samo. Ark. 74 zv.
50. Tam samo. Ark. 48.
51. Tam samo. Ark. 65, 65 zv.
52. Tam samo. Ark. 79.
53. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2264. Ark. 37.
54. Tam samo. Ark. 122 zv.
55. Tam samo. Ark. 128 zv., 129.
56. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 36 zv.
57. VDAChON. F. 1105. Spr. 2264. Ark. 198 zv.
58. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 12, 12 zv.
59. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2281. Ark. 1, 1 zv.
60. Tam samo. Ark. 4.
61. Ostrianko A. "Shchodennyk" profesora Berezhkova. Siverianskyi litopys. 1997. № 5. S. 133–139.
62. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2358. Ark. 10, 10 zv.
63. Samoilenko S. H. Knyzhkove zibrannia profesora istorii M. M. Berezhkova v bibliotetsi Nizhynskoho pedahohichnoho instytutu. Istoriia ta kultura Livoberezhzhia Ukrainy: materialy mizhnarodnoi konferentsii (traven, 1996). Kyiv; Nizhyn, 1997. S. 129–138.
64. Ostrianko A. M., Berezhkov M. M. (1850–1932): Biohrafichnyi narys. Nizhynska starovyna. Nizhyn, 2007. Vyp. 3 (6). S. 83–94.
65. Chernihivshchyna: entsyklopedychnyi dovidnyk / za red. A. V. Kudrytskoho. Kyiv: URE. 1990. 1005 s.
66. Shypko L. V. Naukova ta osvitnia diialnist Mykhaila Berezhkova: avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.06 / KNU im. T. Shevchenka. Kyiv, 2007. 16 s.
67. Ostrianko A. "Shchodennyk"… S. 133.
68. Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. F. KhKhIII. Od. zb. 51. Ark. 26 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhVI-ya [tetrad]. 1922–1923 h.h.
69. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 58. Ark. 4. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhLIII-ya [tetrad]. 1928 h.
70. am samo. Ark. 26 zv.
71. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2358. Ark. 8, 8 zv.
72. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 43. Ark. 10. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKh-ya [tetrad]. 1917 h.
73. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 44. Ark. 5, 5zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhI-ya [tetrad]. 1918 h.
74. Tam samo. Ark. 9 zv.
75. Berezhkov M. N. 1-e dopolnenye k dnevnyku. KhKhKhI-ya [tetrad]. 1918 h. // Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 45. Ark. 21, 22.
76. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 46. Ark. 3 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhII-ya [tetrad]. 1919 h.
77. Tam samo. Ark. 17.
78. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 49. Ark. 11, 12. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhIV-ya [tetrad]. 1921 h.
79. Tam samo. Ark. 26.
80. Tam samo. Ark. 45.
81. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 50. Ark. 10 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhV-ya [tetrad]. 1922 h.
82. Tam samo. Ark. 12 zv.
83. Tam samo. Ark. 18 zv.
84. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 51. Ark. 3 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhVI-ya [tetrad]. 1922–1923 hh.
85. Tam samo. Ark. 10 zv.
86. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 44. Ark. 8, 8 zv.
Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhI-ya [tetrad]. 1918 h.
87. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 52. Ark. 1 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhVII-ya [tetrad]. 1922–1923 h.h.
88. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 49. Ark. 13. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhIV-ya [tetrad]. 1921 h.
89. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 51. Ark. 11. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhVI-ya [tetrad]. 1922–1923h.h.
90. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 52. Ark. 9. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhVII-ya [tetrad]. 1922–1923 h.h.
91. Tam samo. Ark. 6 zv.
92. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 53. Ark. 26, 26 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhVIII-ya [tetrad]. 1923 h.
93. Tam samo. Ark. 27.
94. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 54. Ark. 4 zv, 5. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhIKh-ya [tetrad]. 1924 h.
95. Tam samo. Ark. 22 zv.
96. Tam samo. Ark. 10, 11.
97. Tam samo. Ark. 18.
98. Tam samo. Ark. 20 zv.
99. Tam samo. Ark. 34.
100. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 55. Ark. 10 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhL-ya [tetrad]. 1925 h.
101. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 55. Ark. 17. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhL-ya [tetrad]. 1925 h.
102. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2358. Ark. 36.
103. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 130. Ark. 6 zv.
104. Tam samo. Ark. 9.
105. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 3. Ark. 22 zv.
106. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 130. Ark. 9.
107. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 3. Ark. 25 zv.
108. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 130. Ark. 39, 39 zv.
109. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 59.
110. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 3. Ark. 17, 17 zv.
111. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 656. Ark. 12, 12 zv.
112. Ystoryia byblyotechnoho dela v SSSR: dokumenty y materyaly. 1918–1920. Moskva : Knyha, 1975. 277 s.
113. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2264. Ark. 129.
114. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 38, 39.
115. Tam samo. Ark. 50.
116. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 4. Ark. 39.
117. Rohova P. Zabezpechennia informatsiinykh potreb vchyteliv: tendentsii rozvytku osvitianskykh bibliotek. Dyrektor shkoly. 2003. № 4. S. 59–66.
118. Strashko Ye. Hoholivskyi instytut u 20–30-kh rokakh. Siverianskyi litopys. 2000. №5. S. 24–27.
119. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 54 zv.
120. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 68.
121. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 4. Ark. 63 zv.
122. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2264. Ark. 12.
123. Knyzhkove zibrannia M. M. ta I. M. Mykhailovskykh z kolektsii biblioteky imeni akademika M. O. Lavrovskoho Nizhynskoho derzhavnoho universytetu
imeni Mykoly Hoholia : kataloh. Nizhyn, 2015. 82 s.
124. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 58, 58 zv.
125. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 10 zv.
126. Tam samo. Ark. 70 zv., 71.
127. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 656. Ark. 11.
128. Kulturne budivnytstvo v Ukrainskii RSR 1917–1927 : zb. dok. ta materialiv. Kyiv : Naukova dumka, 1979. 667 s.
129. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 88 zv.
130. Tam samo. Ark. 112 zv.
131. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 77.
132. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 116 zv.
133. Tam samo. Ark. 33, 33 zv.
134. Tam samo. Ark. 53 zv.
135. Tam samo. Ark. 47 zv.
136. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 4. Ark. 50 zv., 51.
137. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 33, 33 zv.
138. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 103 zv.
139. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 28, 28 zv.
140. Tam samo. Ark. 29.

Переглядів анотації: 50
Опубліковано
2019-01-21
Як цитувати
OsipovaН. S. «Сторінки історії бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: роки революції (1917–1920 рр.»). Література та культура Полісся, Vol 90, no 9i, Jan. 2019, pp 216-53, doi:10.31654/2520-6966-2018-9i-90-216-253.