The history pages of the Nizhyn Gogol state university: the years of revolution (1917–1920)

  • Н. S. Osipova
Keywords: History and Philology Institute, Library Science History, Mykhailo Berezhkov

Abstract

On the basis of a considerable number of documents, the history of the library of the first on the territory of Ukraine higher pedagogical educational establishment, History and Philology Institute by the count O. Besborodko, in the years of revolution 1917–1920 is highlighted in the article. The activities of the library and its place in the history of the Nizhyn School of Higher Learning and Library Science in Ukraine are revealed.

Author Biography

Н. S. Osipova

The Head of the Customer Service and Repository Department of the Nizhyn Gogol State University

References

1. VDAChON (Viddil derzh. arkhivu Chernihivskoi oblasti v m. Nizhyni). F. 1105. Op. 1. Spr. 2097. Ark. 55 zv.
2. Kovalevskyi I. Nizhyn i yoho Komitet v dni revoliutsii. Yzvestyia Nezhynskoho obshchestvennoho komyteta. 1917. № 1. S. 2–3.
3. Motsiiaka P. P. Nizhynskyi istoryko-filolohichnyi instytut kniazia Bezborodka u portretakh yoho dyrektoriv. Nizhyn: PP Lysenko M. M., 2011. 310 s.
4. Ostrianko A. Nizhynska istorychna shkola: doba rozkvitu (20-i pochatok 30-kh r.r. KhKh st.). Siverianskyi litopys. 2000. № 5. S. 31–38.
5. Ustav Ystoryko-fylolohycheskoho ynstytuta kniazia Bezborodko v Nezhyne. Yzvestyia Ystoryko-fylolohycheskoho ynstytuta kniazia Bezborodko v Nezhyne.
Kyev, 1877. T. 1. S. 21–31.
6. Motsiiaka P. P. Nizhynskyi istoryko-filolohichnyi instytut... . S. 10.
7. Samoilenko H. V., Samoilenko O. H. Nizhynska vyshcha shkola: storinky istorii. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia; Aspekt-Polihraf, 2005. 420 s.
8. Tam samo. C. 188.
9. Tam samo. S. 187.
10. Ustav Ystoryko-fylolohycheskoho ynstytuta... . S. 29.
11. Dobyash A. V. Zametka ob osnovnoi byblyoteke Ystoryko-fylolohycheskoho ynstytuta kniazia Bezborodko, sostavlennaia po sluchaiu reorhanyzatsyy byblyoteky. Yzvestyia Ystoryko-fylolohycheskoho ynstytuta kniazia Bezborodko v Nezhyne. Nezhyn. 1895. T. 15. S. 1–39.
12. Tam samo. S. 5.
13. Lytvynenko L. Nasha biblioteka. Ridna shkola. 2000. № 8. S. 50–53.
14. Dobyash A. V. Zametka ob osnovnoi byblyoteke... S. 19.
15. Tam samo. S. 21.
16. Tam samo. S. 20.
17. Tam samo. S. 9.
18. Tam samo. S. 14.
19. Samoilenko H. V., Samoilenko O. H. Nizhynska vyshcha shkola... . S. 194.
20. Dobyash A. V. Zametka ob osnovnoi byblyoteke... S. 6.
21. Tam samo. S. 13.
22. Pukhtynskyi V. Istoriia Nizhynskoho instytutu. Nizhynski visti. 1942. № 20. S. 2.
23. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2167. Ark. 7.
24. Motsiiaka P. P. Liudyna zi zbroieiu v khrami nauky: khronika protystoiannia (istoryko-filolohichnyi instytut kniazia Bezborodka v 1917–1920 rr.). Literatura ta kultura Polissia. Nizhyn, 2009. Vyp. 48. S. 112–125.
25. Tam samo. S. 124 .
26. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2081. Ark. 15, 15 zv.
27. Tam samo. Ark. 5.
28. Tam samo. Ark. 8.
29. Tam samo. Ark. 10, 10 zv.
30. Bereziuk N. M., Levchenko Y. H., Chyhrynova R. P. Byblyoteka Kharkovskoho natsyonalnoho unyversyteta ymeny V. N. Karazyna za 200 let (1805–2005). Kharkov: Tymchenko A. N., 2006. 390 s.
31. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2105. Ark. 2, 2 zv.
32. Hranatovych L. V. Vykladachi Nizhynskoi vyshchoi shkoly: biobibliohr. pokazhch. Vyd. 2-he, vypr. i dopovn. Nizhyn, 2001. Ch. 1. 1820–1920. 244 s.
33. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2168. Ark. 58 zv.
34. Tam samo. Ark. 9 zv.
35. Tam samo. Ark. 14.
36. Tam samo. Ark. 20 zv.
37. Tam samo. Ark. 43, 43 zv.
38. Tam samo. Ark. 74 zv.
39. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2105. Ark. 7, 7 zv.
40. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2167. Ark. 7.
41. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2281. Ark. 1, 1zv.
42. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 1. Ark. 1 zv.
43. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 54.
44. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2168. Ark. 35.
45. Tam samo. Ark. 55 zv.
46. Tam samo. Ark. 4.
47. Tam samo. Ark. 24.
48. Tam samo. Ark. 13 zv.
49. Tam samo. Ark. 74 zv.
50. Tam samo. Ark. 48.
51. Tam samo. Ark. 65, 65 zv.
52. Tam samo. Ark. 79.
53. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2264. Ark. 37.
54. Tam samo. Ark. 122 zv.
55. Tam samo. Ark. 128 zv., 129.
56. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 36 zv.
57. VDAChON. F. 1105. Spr. 2264. Ark. 198 zv.
58. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 12, 12 zv.
59. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2281. Ark. 1, 1 zv.
60. Tam samo. Ark. 4.
61. Ostrianko A. "Shchodennyk" profesora Berezhkova. Siverianskyi litopys. 1997. № 5. S. 133–139.
62. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2358. Ark. 10, 10 zv.
63. Samoilenko S. H. Knyzhkove zibrannia profesora istorii M. M. Berezhkova v bibliotetsi Nizhynskoho pedahohichnoho instytutu. Istoriia ta kultura Livoberezhzhia Ukrainy: materialy mizhnarodnoi konferentsii (traven, 1996). Kyiv; Nizhyn, 1997. S. 129–138.
64. Ostrianko A. M., Berezhkov M. M. (1850–1932): Biohrafichnyi narys. Nizhynska starovyna. Nizhyn, 2007. Vyp. 3 (6). S. 83–94.
65. Chernihivshchyna: entsyklopedychnyi dovidnyk / za red. A. V. Kudrytskoho. Kyiv: URE. 1990. 1005 s.
66. Shypko L. V. Naukova ta osvitnia diialnist Mykhaila Berezhkova: avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.06 / KNU im. T. Shevchenka. Kyiv, 2007. 16 s.
67. Ostrianko A. "Shchodennyk"… S. 133.
68. Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. F. KhKhIII. Od. zb. 51. Ark. 26 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhVI-ya [tetrad]. 1922–1923 h.h.
69. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 58. Ark. 4. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhLIII-ya [tetrad]. 1928 h.
70. am samo. Ark. 26 zv.
71. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2358. Ark. 8, 8 zv.
72. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 43. Ark. 10. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKh-ya [tetrad]. 1917 h.
73. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 44. Ark. 5, 5zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhI-ya [tetrad]. 1918 h.
74. Tam samo. Ark. 9 zv.
75. Berezhkov M. N. 1-e dopolnenye k dnevnyku. KhKhKhI-ya [tetrad]. 1918 h. // Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 45. Ark. 21, 22.
76. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 46. Ark. 3 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhII-ya [tetrad]. 1919 h.
77. Tam samo. Ark. 17.
78. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 49. Ark. 11, 12. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhIV-ya [tetrad]. 1921 h.
79. Tam samo. Ark. 26.
80. Tam samo. Ark. 45.
81. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 50. Ark. 10 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhV-ya [tetrad]. 1922 h.
82. Tam samo. Ark. 12 zv.
83. Tam samo. Ark. 18 zv.
84. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 51. Ark. 3 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhVI-ya [tetrad]. 1922–1923 hh.
85. Tam samo. Ark. 10 zv.
86. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 44. Ark. 8, 8 zv.
Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhI-ya [tetrad]. 1918 h.
87. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 52. Ark. 1 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhVII-ya [tetrad]. 1922–1923 h.h.
88. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 49. Ark. 13. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhIV-ya [tetrad]. 1921 h.
89. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 51. Ark. 11. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhVI-ya [tetrad]. 1922–1923h.h.
90. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 52. Ark. 9. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhVII-ya [tetrad]. 1922–1923 h.h.
91. Tam samo. Ark. 6 zv.
92. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 53. Ark. 26, 26 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhVIII-ya [tetrad]. 1923 h.
93. Tam samo. Ark. 27.
94. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 54. Ark. 4 zv, 5. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhIKh-ya [tetrad]. 1924 h.
95. Tam samo. Ark. 22 zv.
96. Tam samo. Ark. 10, 11.
97. Tam samo. Ark. 18.
98. Tam samo. Ark. 20 zv.
99. Tam samo. Ark. 34.
100. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 55. Ark. 10 zv. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhL-ya [tetrad]. 1925 h.
101. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 55. Ark. 17. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhL-ya [tetrad]. 1925 h.
102. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2358. Ark. 36.
103. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 130. Ark. 6 zv.
104. Tam samo. Ark. 9.
105. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 3. Ark. 22 zv.
106. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 130. Ark. 9.
107. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 3. Ark. 25 zv.
108. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 130. Ark. 39, 39 zv.
109. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 59.
110. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 3. Ark. 17, 17 zv.
111. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 656. Ark. 12, 12 zv.
112. Ystoryia byblyotechnoho dela v SSSR: dokumenty y materyaly. 1918–1920. Moskva : Knyha, 1975. 277 s.
113. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2264. Ark. 129.
114. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 38, 39.
115. Tam samo. Ark. 50.
116. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 4. Ark. 39.
117. Rohova P. Zabezpechennia informatsiinykh potreb vchyteliv: tendentsii rozvytku osvitianskykh bibliotek. Dyrektor shkoly. 2003. № 4. S. 59–66.
118. Strashko Ye. Hoholivskyi instytut u 20–30-kh rokakh. Siverianskyi litopys. 2000. №5. S. 24–27.
119. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 54 zv.
120. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 68.
121. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 4. Ark. 63 zv.
122. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2264. Ark. 12.
123. Knyzhkove zibrannia M. M. ta I. M. Mykhailovskykh z kolektsii biblioteky imeni akademika M. O. Lavrovskoho Nizhynskoho derzhavnoho universytetu
imeni Mykoly Hoholia : kataloh. Nizhyn, 2015. 82 s.
124. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 58, 58 zv.
125. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 10 zv.
126. Tam samo. Ark. 70 zv., 71.
127. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 656. Ark. 11.
128. Kulturne budivnytstvo v Ukrainskii RSR 1917–1927 : zb. dok. ta materialiv. Kyiv : Naukova dumka, 1979. 667 s.
129. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 88 zv.
130. Tam samo. Ark. 112 zv.
131. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 77.
132. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 116 zv.
133. Tam samo. Ark. 33, 33 zv.
134. Tam samo. Ark. 53 zv.
135. Tam samo. Ark. 47 zv.
136. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 4. Ark. 50 zv., 51.
137. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 33, 33 zv.
138. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 103 zv.
139. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 28, 28 zv.
140. Tam samo. Ark. 29.

Abstract views: 31
Published
2019-01-21
How to Cite
OsipovaН. S. “The History Pages of the Nizhyn Gogol State University: The Years of Revolution (1917–1920)”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 90, no. 9i, Jan. 2019, pp. 216-53, doi:10.31654/2520-6966-2018-9i-90-216-253.