On about the functional of the forming of the psychological activities of the stage of the forming of the consciousness

  • O. A. Zelenko Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the department of general psychology Kyiv National University of Taras Shevtchenko
Keywords: consciousness, democratization, elitnic, izomorfixm

Abstract

The author defines the two problems white connected between them. One problem is general social, second problem is particular scientifical psychological. They connects the problems are actual and must be decide according the principles of the scientific character. This causes by the dominance of the populazal popularism of the soviet bureacratizm. The author predetermines the decision of the promlem by forming of the methodology of the social pedology. This methodology bases on the triplicity interpretation of the pithy structure of the cathegory of the consciousness. This cathegory untropologicatization with the cathegory of the elitnic. The elitnic must be form in the modernization university according social-lewel principl of the transformation of the hight school. The graduates of this university must be substitute the bureaucratic funkcionaters. In the article underlines also the intersubjectical character of the decision of the naned problems.

References

1. Vashkevych, N. (2002). Systemnye znaky mozgha [System signs of brain]. (2nd ed.). Moskva: Belye alvy [in Russian].
2. Grot, N. Ya. (1879–1880). Psihologiya chuvstvovanij v eya istorii i glavnyh osnovah [Psychology of feelings in its history and main basics]. Sankt-Peterburg: Tipografiya imperatorskoj akademii nauk [in Russian].
3. Grot, N. Ya. (1882). K voprosu o reforme logiki: Opyt novoj teorii umstvtnnyh processov [K voprosu o reforme logiki: Opyt novoj teorii umstvennyh
processov]. Izdanie instituta F. A. Brokgauza v Lejpcige [in Russian].
4. Dokinz, R. (2017). Ehoistychnyi hen [Selfish gene]. Kharkiv: Klub simeinoho dozvillia [in Ukrainian].
5. Zelenko, A. S., & Zelenko, O. A. (2018). Mykola Hohol i khudozhnii kontekst v aspekti kohnityvnoi psykholohii i linhvistyky [Nikolai Gogol and the artistic context in the aspect of cognitive psychology and linguistics]. Literatura i kultura Polissia – Literature and Culture of Polesie. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia, Vol. 93, 11. 125–137 [in Ukrainian].
6. Zelenko, A. S., & Bondar, N. O. (2018). Psykholohichne obgruntuvannia teorii i praktyky khudozhnoho perekladu [Psychological substantiation of the theory and practice of artistic translation] Literatura i kultura Polissia – Literature and Culture of Polesie. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia, Vol. 95, 12, 226–236 [in Ukrainian].
7. Klypa, N. I. (2019). Linhvopsykholohichna mizhpredmetnist u vyznachenni problematyky movnoi diialnosti v kursi zahalnoho movoznavstva
[Linguistic Psychological Intersubject in Determining Problems of Language Activity in General Linguistics] Literatura i kultura Polissia – Literature and Culture of Polesie. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia, Vyp. 95, 12, 127–133 [in Ukrainian].
8. Kostyuk, G. S. (1955). K Voprosu o psihologicheskih zakonomernostyah [The question of psychological patterns] Voprosyi psihologii – Psychology Issues, 1. 19–28 [in Russian].
9. Kostyuk, G. S. (1988). Metodologicheskie i teoreticheskie problemyi psihologii [Methodological and theoretical problems of psychology]. E. V. Shorohova (Ed.). Moskva, 1988 [in Russian].
10. Koshelev, A. D. (2008). Ob osnovnyih paradigmah izucheniya estestvennogo yazyika v svete sovremennyih dannyih kognitivnoy psihologii [On
the basic paradigms of natural language learning in the light of modern cognitive psychology data] Voprosyi psihologii – Psychology Issues, 4. 15–46 [in Russian].
11. Kerolayn, L. (2017). Vklyuchite svoy mozg [Turn on your brain]. Kiev: Brayn Star Pablishing [in Russian].
12. Lukashevich, P. Ya. (1850). Primer vsesvitnago slavyanskago charomutіya v slovi mаzh. otkrytyy i sostavlennyy Platonom Lukashevichem [An
example of the all-Slavic Slavic charomutia in words mazh , open and compiled by Platon Lukashevich]. Kіev [in Russian].
13. Lukashevich, P. Ya. (1855). Primer vsesvitnago slavyanskago charomutіya obratnago chtenіya nazvanіy bukv alfavitov grecheskago i koptskago
[Example of all-Slavic Slavic charomuty reverse reading the name of the letters of the Greek and Coptic alphabets]. Moskva: Universitetskaya tipografіya [in Russian].
14. Marr, N. Ya. (1936). Izbrannyie rabotyi [Selected Works]. Moskva: Politizdat [in Russian].
15. Dobronravova, I. S., Rudenko, O. V., & Sydorenko, L. S. (2018). Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen [Methodology and organization
of scientific research]. I. S. Dobronravova, O. V. Rudenko (Ed.). Kyiv: VPTs "Kyivskyi universytet" [in Ukrainian].
16. Chelpanov, G. (1896). Problema vospriyatiya prostranstva v svyazi s ucheniem ob apriornosti i vrozhdennosti [The problem of reproduction of space in connection with learning about apriority and congenitality]. Kiev. (Vol. I) [in Russian].
17. Chelpanov, G. (1904). Problema vospriyatiya prostranstva v svyazi s ucheniem ob apriornosti i vrozhdennosti [The problem of reproduction of space in connection with learning about apriority and congenitality]. Kiev. (Vol. II) [in Russian].
18. Ekeblad, H. A. (1872). Opyt obozreniya biologo-psihologicheskago izsledovaniya sposobnostej chelovecheskago duha [Experience in reviewing the
biological, psychological and psychological studies of the abilities of the human spirit]. Moskva [in Russian].
19. Paul McKenna Ph. D. Change your life in seven days / ed. by Michael Neie. Bantam. Press, 2010. 256 p.

Abstract views: 15
Published
2020-05-18
How to Cite
Zelenko, O. A. “On about the Functional of the Forming of the Psychological Activities of the Stage of the Forming of the Consciousness”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 98, no. 14f, May 2020, pp. 163-76, doi:10.31654/2520-6966-2020-14f-98-163-176.