nfluence of counter-reforms of the 1880s–1890s on the social composition of the Nizhyn City Duma

  • K. Y. Solodka 1 year post-graduate student speciality "History of Ukraine" Nizhyn Gogol State University
Keywords: counterreform, official, city council

Abstract

The article deals with the peculiarities of conducting counter-reforms in the 1880-90s. The reasons for their implementation, features of introduction into Ukrainian lands and the territory of Chernihiv region, in particular, are summarized. Characterizes the social composition of the government institutions of Nizhyn after the reform of 1861, after which there were changes in the organization of local self-government in the City Regulations of 1870. The author analyze the influence of counter measures of the end of the nineteenth century on the composition of Nizhyn City Duma.
Also in the article, attention is paid to the analysis of legislative acts of the Russian Empire, which regulate the life of the bureaucratic apparatus. The changes that were made to the legislation during the second half of the nineteenth century are being monitored, their influence on the activity of the bureaucracy is analyzed. Characterized by the main difficulties that arose inorganization of the elections to the newly created bodies.
The author gives a comparison of the features of the introduction of city regulations in Chernihiv and Nizhyn, outlining the main authority of state institutions and their social composition. Positive points that were inherent to the local administration after the reforms identified are highlighted. The author states that according to unpublished sources, after the reform of 1870, representatives of the middle class, nobility and merchants were elected to the Nizhyn City Duma. It is noted that, unlike other county cities, after the conduct of counterreforms in the 1880s-1890s, the staffing of state institutions of Nizhyn did not undergo any changes, which had a positive effect on their activity.

References

1. Viddil derzhavnoho arkhivu Chernihivskoi oblasti v misti Nizhyn (dali VDAChON), f. 340, op. 1, spr. 1, 42 ark.
2. VDAChON, f. 340, op. 1, spr. 7, 23 ark.
3. VDAChON, f. 340, op. 1, spr. 11, 53 ark.
4. VDAChON, f. 340, op. 1, spr. 39, 89 ark.
5. VDAChON, f. 340, op. 1, spr. 1480, 119 ark.
6. VDAChON, f. 341, op. 1, spr. 1381, 81 ark.
7. VDAChON, f. 342, op. 1, spr. 15, 152 ark.
8. VDAChON, f. 342, op. 1, spr. 18, 62 ark.
9. Borysov A. Yzbyratelnyi zakon y orhanyzatsyia systemy vyborov po horodovym polozhenyiam 1870 y 1892 hh. / A. V. Borysov // Yzvestyia Penzenskoho hosudarstvennoho unyversyteta ym. V. H. Belynskoho. – 2011. – № 23. – s. 326 – 332.
10. Vorobei R. Formuvannia ta stanovlennia systemy mistsevykh orhaniv derzhavnoi vlady ta pravlinnia v Ukraini u dr. pol. XIX – na poch. XIX st. – Chernihiv: KP "Vyd-vo "Chernihivski oberehy", 2009. – 354 s.
11. Hessen V. Voprosy mestnoho upravlenyia / V. Hessen. – SPb.: Typ. y lyt. A. E. Landau, 1904. – 235 s.
12. Hradovskyi A. Nachala russkoho hosudarstvennoho prava: Ch.2, Orhany upravlenyia. – SPb., 1907 h. – 580 s.
13. Eroshkyn N. Ystoryia hosudarstvennykh uchrezhdenyi dorevoliutsyonnoi Rossyy: Uchebnyk dlia studentov vysshykh uchebnykh zavedenyi po spetsyalnosty "Ystoryko – arkhyvovedenye". – 3-e yzd., po pererab. y dop. – M.: Vyssh. Shk., 1983. – 352 s.
14. Zaionchkovskyi P. Pravytelstvennyi apparat samoderzhavnoi Rossyy v XIX v. M.,: "Mysl". 1978. 388 s.
15. Ystoryia Rossyy v XIX v. M., 1907. T.4. 385 s.
16. Ystoryia SSSR. 1861–1917 hh. / Pod red. V. Tiukavkyna. M., 1990. 463 s.
17. Kulyk V. Nizhynska miska uprava // Nizhynska starovyna. 2007. Vyp. 3(6). – s. 47 – 51.
18. Lanko O. Derzhavna vlada i kooperatsiia 1861 – 1917 rr. (do postanovky problemy) // Siverianskyi litopys. – 2013. – № 1. – s. 70 – 75.
19. Lepiavko S. Chernihiv. Istoriia mista – Naukovo-populiarne vydannia. – Kyiv, Tempora, 2012. – 432 s.
20. Nardova V. Horodskoe samoupravlenye v Rossyy posle reformы 1870 h. // Velykye reformy v Rossyy 1856 – 1874 hh. – M.: Yzdatelstvo Moskovskoho unyversyteta, 1992. – 221 s.
21. Nardova V. Horodskoe samoupravlenye v Rossyy v 60 – 90-kh hodakh XIX v. Pravytelstvennaia polytyka. L., Nauka, 1994. 260 s.
22. Pysarkova L. Sotsyalnyi sostav horodskykh hlasnykh nakanune kontrreformy 1892 h. // Ystoryia SSSR. 1989. № 6. s. 152–158.
23. Rakovskyi L. Chernihivske miske samovriaduvannia i uporiadkuvannia mista v 2 pol. XIX st. // Problemy istorychnoho i heohrafichnoho kraieznavstva Chernihivshchyny. Vyp. 3. Chernhiv, 1995. s. 33–40.
24. Strashko Ye. Miske samovriaduvannia v Nizhyni u 2-y polovyni XIX st. // Istoriia ta kultura Livoberezhzhia Ukrainy. K.; Nizhyn, 1997. s. 70–75.
25. Shandra V. Formuvannia biurokratii na terytorii Pravoberezhnoi Ukrainy // UIZh. – 2007. – № 2. – s. 143 – 158.
26. Shara L. Sotsialnyi sklad vybortsiv i hlasnykh Chernhivskoi miskoi dumy v rusli reformuvannia zakonodavstva pro miske samovriaduvannia (ostannia tretyna XIX st. ) // Siverianskyi litopys. 2007. № 4. s. 90–98.
27. Shara L. Formuvannia miskykh dum Chernihivshchyny za polozhenniam 1870 r. // Problemy istorychnoho i heohrafichnoho kraieznavstva Chernihivshchyny: Chernihiv. 2002. Vyp. V. s. 38–44.
28. Shevchenko V. Reformy 1860–1890-kh rr. u Rosiiskii imperii: suchasne traktuvannia // UIZh. 2003. № 5. s. 117–123.
29. Shevchenko V., Kulinska S. Do istorii miskoho samoupravlinnia Chernihova // Literaturnyi Chernihiv. 1998. № 2. s. 98–104.
30. Shreider H. Horodskaia kontrreforma 11 yiunia 1892 h. // Ystoryia Rossyy v XIX v. M., 1913. s. 181–208.

Abstract views: 20
Published
2018-11-24
How to Cite
Solodka, K. Y. “Nfluence of Counter-Reforms of the 1880s–1890s on the Social Composition of the Nizhyn City Duma”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 92, no. 10i, Nov. 2018, pp. 154-66, doi:10.31654/2520-6966-2018-10i-92-154-166.