Представники дворянського стану в корпорації духовенства Ніжинського повіту Чернігівської губернії на початку ХІХ століття

  • О. О. Leiberov Голова первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: шляхта, духовенство, соціально-економічний статус

Анотація

У статті розглянуто питання становища представників дворянського стану в корпоративній організації духовенства Ніжинського повіту Чернігівської губернії. На основі архівних матеріалів, що до цього часу не булививчені науковцями, автор досліджує майновий, сімейний стан дворян-священників. Проаналізована динаміка чисельності даної соціальної групи, визначені її корпоративні інтереси. Дворяни, що несли духовну службу при цьому зберігали основні станові привілеї шляхетського стану, мали право володіти селянами-кріпаками. В основних соціально-побутових та сімейно-шлюбних категоріях вони мало чим відрізнялися від представників дворянства, однак рівень прибутків у них був значно меншим. Представники даної групи всіляко намагалися відокремитися від священників недворянського походження, замикаючись в окрему станово-професійну групу. Дослідник прийшов до висновку, що існування дворян-священників на землях Лівобережної України не було виключенням, а було доволі поширеним явищем, що вирізняло її від власне російських губерній.

Посилання

1. Miloradovich, G. A. (1901) Rodoslovnaya kniga Chernigovskogo dvoryanstva. [Miloradovich G. A. Genealogy book of the Chernigov nobility]. Sankt-Peterburg, T. 1–2. [in Russia].
2. Modzalevskiy, V. L. (1908–1914) Malorossiyskiy rodoslovnik. Kyіv, T. 1–4. [in Russia].
3. Minarik, L. P. (1966) Ob urovne razvitiya kapitalisticheskogo zemledeliya v krupnykh pomeshchichikh khozyaystvakh Yevropeyskoy Rossii kontsa XIX – nachala XX vekov. [On the level of development of capitalist agriculture in large landowners in European Russia at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries]. Yezhegodnik po agrarnoy istorii Vostochnoy Yevropy. Kishinev, 616–624. [in Russia].
4. Anfimov, A. M. (1969) Krupnoye pomeshchichye khozyaystvo Yevropeyskoy Rossii (konets XIX – nachalo XX v.). [Anfimov A. M. A large landowner economy in European Russia (late XIX – early XX centuries]. Moskov, [in Russia].
5. Kabuzan, V. M., Troitskiy, S. M. (1971) Izmeneniye v chislennosti, udel’nom vese i razmeshchenii dvoryanstva v Rossii v 1782–1858 gg. [Change in the number, specific gravity and distribution of the nobility in Russia in 1782–1858]. Istoriya SSSR – History of the USSR (4); 153–169. [in Russia].
6. Hurzhiy I. O. Rusanov Yu. A. (2017) Dvoryanstvo Livoberezhnoyi Ukrayiny kintsya XVIII – pochatku XX st. : sotsialno-pravovyy status i mistse u vladnykh
strukturakh Rosiyskoyi imperiyi. [Gurzhiy I. O. Rusanov Yu. A. The nobility of the Left Bank of Ukraine at the end of XVIII - beginning of XX centuries: socio-legal
status and place in the power structures of the Russian Empir]. Kyіv: Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 172 [in Ukraina].
7. Hal B. O. (2013) Nizhynski politseyski sluzhbovtsi kintsya XVIII – pershoyi polovyny XIX st. [Gal B. O. Nizhyn police officers of the end of XVIII – first half of XIX century] Nizhynska starovyna. (15), 29–46 [in Ukraina].
8. Hal B. O. Komplektatsiya kadriv horodnychykh Malorosiyskoyi huberniyi [Gal B. O. Completing the frames of the gardens of the Little Russian province]. Sivershchyna v istoriyi Ukrayiny. (5), 308–316 [in Ukraina].
9. Dudchenko H. M. (2010) Nizhynske dvoryanstvo naprykintsi XVIII st. (materialy do henealohiyi). [Dudchenko G. M. Nizhyn nobility at the end of XVIII century. (materials on genealogy)]. Nizhynska starovyna: zbirnyk rehionalnoyi istoriyi ta pamyatkoznavstva. K. : Tsentr pam’yatkoznavstva HAH Ukrayiny, Vol. 9 (12). 133–163 [in Ukraina].
10. Leyberov O. O. (2018) Dvoryanstvo Nizhynskoho povitu Chernihivskoyi huberniyi na pochatku XIX stolittya: sproba kolektyvnoho sotsialnoho portreta. [Leiberov OO The nobility of the Nizhyn district of the Chernihiv province at the beginning of the 19 th century: an attempt at a collective social portrait. ].
11. Myronov B. N. (2003) Sotsyalnaya istoryya Rossyy peryoda imperyy (XVIII – nachalo XX v.): Henezys lychnosty, demokratycheskoy semʹy, hrazhdanskoho obshchestva y pravovoho hosudarstva. [MironovВ. N Social History of Russia in the Period of the Empire (XVIII – beginning of XX century):Genesis of personality, democratic family, civil society and the rule of law]. SPb. : Dmytryy Bulanyn, 2003. T. 1. 583 [in Russia].
12. Matison A. V. (2001) Vozvedeniye pravoslavnykh svyashchenosluzhiteley v dvoryanskoye dostoinstvo v XVIII – v nachale ХХ v. [Matison A. V. The erection of
Orthodox clergy in noble dignity in the XVIII – at the beginning of the twentieth century] Genealogicheskiy vestnik. SPb., № 5. 40–46. [in Russia].
14. Lushin A. N (2013). Priobreteniye dvoryanstva litsami dukhovnogo zvaniya v Rossiyskoy imperii v XVIII - v nachale ХХ veka: istoriko-pravovoy aspekt. [Lushin A. N. The acquisition of the nobility by individuals with a clergy in the Russian Empire in the 18th – early 20th centuries: historical and legal aspect]. Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii. Nizhniy Novgorod, (21). 37–39. [in Russia].
15. Department of the State Archives of Chernihiv Oblast in Nizhyn (hereinafter VDAChON) F. 343, Op. 1, Spr. 68, Vol. 143–169.
16. On the non-purchase of merchants and other raznoshchintsy, consisting of a per capita salary, of people and peasants: Decree of the Senate of 14.03.1746.
Complete collection of laws of the Russian Empire. The first meeting. (PSZ-I). T. XII. No. 9267. p. 523–528.
17. Feofanov A. M. (2015) Vykhodtsy yz dukhovnoho soslovyya v elyte Rossyyskoy imperyy (XVIII – pervaya chetverty XIX v.). [Feofanov A. M. Natives of the clergy in the elite of the Russian Empire (XVIII - first quarter of the XIX century)]. Vestnyk PSTHU: Ystoryya. Ystoryya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvy. M. Vyp. 1 (62). 54 [in Russia].
18. VADCHON, f. 343, op. 1, . Spr. 905.
19. Pisarkova L. F. (2004) Chinovnik na sluzhbe v kontse XVII – seredine XIX veka. [Official in the service at the end of the XVII - the middle of the XIX century] Otechestvennyye zapiski. Moskov, (2, 17). [in Russia].
20. VADCHON, f. 343, op. 1, Spr. 285.

Переглядів анотації: 135
Опубліковано
2020-02-05
Як цитувати
LeiberovО. О. Представники дворянського стану в корпорації духовенства Ніжинського повіту Чернігівської губернії на початку ХІХ століття. Література та культура Полісся, Vol 97, no 12i, Feb. 2020, pp 153-65, doi:10.31654/2520-6966-2019-12i-97-153-165.
Розділ
Регіональна історія та культура