Особливості технології вирощування тютюну в господарствах Чернігівської губернії в ХІХ ст.

  • O. V. Krypenko кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • M. P. Prymostka студентка І курсу магістратури історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: Російська імперія, Чернігівська губернія, Ніжинський повіт

Анотація

Стаття присвячена ключовим проблемам розвитку тютюнової промисловості на території Чернігівської губернії у ХІХ ст. На широкому тлі архівних та друкованих джерел, статистичних матеріалів автори розглядають становлення та динаміку виробництва даної галузі в окресленому регіоні. Аналізуються інші питання досліджуваної теми, зокрема особливості сортів тютюну, процес обробітку ґрунтів та їх вплив на продуктивність праці.

Посилання

1. Brounov, P. P. (1897). Obzor Chernygovskoy gubernyy v selskokhozyaystvenno – meteorologicheskom otnoshenyy za 1895 g. [Review of the Chernihiv province in agricultural and meteorological terms for 1895]. Chernygov [in Russian].; V. V. (Vorontsov, V.) (1882). Sudby kapitalizma v Rossii [The fate of capitalism in Russia]. Sankt-Peterburg [in Russian]; Vinkler, Ya. E. (1898). Osadky i grozy v Nezhyne v svyazy s urozhaynostyu v Chernygovskoy gubernii [Precipitation and thunderstorms in Nizhyn in connection with productivity in the Chernigov province]. Chernygov [in Russian]; Voblyi, K. H. (1928). Naryzy z istorii rosiisko-ukrainskoi tsukroburyakovoi promyslovosti [Narisi from the history of the Russian-Ukrainian tsukroburyakovo industry]. Kyiv [in Ukrainian]; Dovnar – Zapol's'kiy, M. V. (1911). Istoriya russkogo narodnogo khazyaystva [History of Russian folk economy]. Kyev; Peterburg [in Russian]; Dyadychenko, A. N. (1914). Statisticheskiy spravochnyk po Chernygovskoy gubernii [Statistical Handbook of
the Chernihiv Province]. Chernigov [in Russian].
2. Lyubimenko, V. (1922). Bagatstva Rossii. Tabak [The wealth of Russia. Tobacco]. Petrograd: Izdaniye M. I S. Sabashnykovykh [in Russian].
3. Rusov, A. (1880). Nezhynskiy uyezd. Statistiko-ekonomicheskoe opisaniye [Nezhin County. Statistical and economic description]. Chernigov [in Russian]; Rusov, A. A. (1899). Opisanie Chernigovskoy gubernii [Description of the Chernihiv province]. Chernigov [in Russian].
4. Domontovich, M. (1865). Materialy dlya geografii i statistiki Rossii, sobrannye ofitserami generalnogo shtaba. Chernygovskaya guberniya [Materials for geography and statistics of Russia, collected by officers of the General Staff. Chernihiv province]. Sankt-Peterburg [in Russian].
5. Hurzhiy, I. O. (1962). Rozvytok tovarnoho vyrobnytstva i torhivli na Ukraini (z kintsya XVII st. do 1861 roku) [Development of commodity distribution and trading in Ukraine (from the end of the 17th century to 1861)]. Kyiv: Vyd-vo AN URSR [in Ukrainian]; Melnyk, L. H. (1972). Tekhnichnyi perevorot na Ukraini v XIXth st. [The technical coup in Ukraine in the 19 th century]. Kyiv [in Ukrainian]; Nesterenko, O.O. (1959). Rozvytok promyslovosti na Ukraini. Ch. 1: Remeslo i manufaktura [Rosvitok promyslovostі in Ukraine. Part 1: Craft and manufactory]. Kyiv: Vyd-vo AN URSR [in Ukrainian].
6. Len, A. (2015). Vnutrishnya torhivlya tovaramy kharchovoi promyslovosti v ukrainskykh huberniyakh Rosiiskoi imperii u druhii polovyni XIXth - na pochatku XXth st.
[Domestic trade in food industry goods in the Ukrainian provinces of the Russian Empire in the second half of the XIX – early XX centuries] Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka – Science notes of the Ternopil National Pedagogical University of Imeni Volodimir Gnatyuk, 1, ch. 2. 68 – 72 [in Ukrainian]; Makarets, S. V. (2017). Stan rozvytku tiutiunovi haluzi Poltavskoi hubernii u druhiy polovyni XIXth – na pochatku XXth st. [The state of development of the tobacco industry in the Poltava province in the second half of the XIX - early XX centuries] Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu – Scientific works of the Faculty of History of Zaporizhzhya National University, 48. 49–52 [in Ukrainian]; Moskalyuk, M.M. (2007). Zahalnyi narys promyslovoho rozvytku Ukrainy v druhiy polovyni XIX – na pochatku XX st. [General outline of the industrial development of Ukraine in the second half of the XIX – beginning of XX centuries]. Ternopil [in Ukrainian].
7. Moskalyuk, M. (2015). Tiutiunova promyslovist ukrainskykh hubernii Rosiiskoi imperii u druhiy polovyni XIXth- na pochatku XXth st. [Tobacco industry in the Ukrainian provinces of the Russian Empire in the second half of the 19th and early 20th centuries] Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka – Science notes of the Ternopil National Pedagogical University of Imeni Volodimir Gnatyuk, 1, ch. 2. S. 6–12 [in Ukrainian].
8. Derzhavnyi arkhiv v Chernihivskii oblasti v m. Chernihiv (dali DAChOCh), f. 807, op. 1, spr. 521, ark. 1–4 [in Russian].
9. Vytchevskyy, V. (1909). Torgovaya, tamozhennaya i promyshlennaya politika Rossii so vremen Petra Velykogo do nashikh dney [Trade, customs and industrial policy of Russia from the time of Peter the Great to the present day]. Sankt-Peterburg [in Russian].
10. Dmytrenko, N. (2007). Rozvytok promyslovosti v Nizhyni (XIXth- pochatok XXth st.) [Development of industry in Nizhyn (XIX-beginning of XX
century)] Nizhynska starovyna: Naukovyi istoryko-kulturnyi zbirnyk - Nizhinsky antiquity: Scientific historical and cultural collection. 3(6). 31 – 34 [in Ukrainian].
11. DAChOCh, f. 128, op. 1, spr. 6345, ark. 31-32 [in Russian].
12. DAChOCh, f. 128, op. 1, spr. 7424, ark. 94 (ob.) – 95 [in Russian].
13. DAChOCh, f. 128, op. 1, spr. 11152, ark. 97 (ob.) – 98 [in Russian].
14. DAChOCh, f. 807, op. 1, spr. 2284, ark. 3-4 [in Russian].
15. Ustav «Obshchestva rabochykh tabachnogo proizvodstva» (1906) [The Charter of the Tobacco Workers' Company]. Sankt-Peterburg [in Russian].
16. DAChOCh, f. 128, op. 1, spr. 10904, ark. 1, 6, 8, 12, 13, 18–19, 27, 29, 37 (zv.), 39 [in Russian].
17. Yaroslavska, L. (2010). Vyroshchuvannya tekhnichnykh kultur u strukturi silskohospodarskoho vyrobnytstva Pravoberezhnoyi Ukrayiny v kintsi XIXth – na pochatku XXth st. [Cultivation of industrial crops in the structure of agricultural production of Right-Bank Ukraine in the late XIX – early XX centuries] Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk – Ukrainian Historical Collection, 13. 144–152 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 152
Опубліковано
2020-02-05
Як цитувати
Krypenko, O. V., і M. P. Prymostka. «Особливості технології вирощування тютюну в господарствах Чернігівської губернії в ХІХ ст». Література та культура Полісся, Vol 97, no 12i, Feb. 2020, pp 166-78, doi:10.31654/2520-6966-2019-12i-97-166-178.
Розділ
Регіональна історія та культура