"Women’s Writing" in post-modern drama (based on the materials of Irena Koval’s play – The Lion and the Lioness)

  • G. Shovkoplias Adjunct professors of foreign literature Kyiv Boris Grinchenko University
Keywords: postmodern drama, discourse of women’s authorship, discourse of women’s authorship, the postmodern feminist term

Abstract

The article analyzes the characteristics typical for the kind of postmodern literature that creates the discourse of the so-called "women’s writing". The play of American playwright of Ukrainian descent, Irena Koval-Saletska, "The Lion and the Lioness" (2001) belongs to some of the most illustrative examples of postmodern drama, the text of which provides the opportunity to analyze the characteristics of Women’s Writing. An example of such characteristics would be the fundamental metaphors included in the female creative model: the "female voice" metaphor and the metaphor of the concave mirror.

References

1. Koval` Irena Lev i Levy`cya. Mary`novany`j Ary`stokrat: P’yesy`. K.: Fakt, 2005. 184s.; il.
2. Suchasny`j ukrayins`ky`j dramaturg Irena Koval` dala interv’yu sajtu UA Modna URL: // http://www.dramaturg.org.ua.
3. Suxoty`na–Tolstaya T. L. Dnevny`k. Sost .y` avtor vstup.stat`y` T.Y`.Volkova.- Moskva: Sovremenny`k, 1984. 559 s.
4. Gry`czuk Valenty`na Svyati xy`zhaky`.// Koval` Irena Lev i Levy`cya. Mary`novany`j Ary`stokrat: P’yesy`. K.: Fakt, 2005. 184s.; il.
5. Verxovecz` Nora Monolog pro p’yesu "Pogans`ki svyati" ("Lev i Levy`cya") // Koval` Irena Lev i Levy`cya. Mary`novany`j Ary`stokrat: P’yesy`. K.: Fakt, 2005. 184s.; il.
6.Elizabet En Keplen Zhinochi studiyi (women’s studies).// Ency`klopediya postmodernizmu. Za redakciyeyu Charlza E.Vinkvista ta Viktora E.Tejlora. Pereklav z anglijs`koyi Viktor Shovkun. Naukovy`j redaktor perekladu doktor filosofs`ky`x nauk Oleksij Shevchenko. Ky`yiv: Vy`davny`cztvo Solomiyi Pavly`chko "Osnovy`", 2003.-503s.
7.Gundorova Tamara "Marlitivs`ky`j sty`l`": zhinochy`j kitch.// Gundorova Tamara Kitch i Literatura. Travestiyi. – K.: Fakt, 2008.- 284 s.
8. Zales`ka-Ony`shkevy`ch Lary`sa Ukrayins`ka drama 1992-2002 roku. // Lary`sa Zales`ka –Ony`shkevy`ch Tekst i gra. Ukrayins`ka moderna drama. – L`viv : Litopy`s., 2009. – 472 s.

Abstract views: 28
Published
2018-11-26