Оказіоналізми у творах письменників-мігрантів (на матеріалі німецькомовної прози Каті Петровської)

  • M. I. Blazhko кандидат філологічних наук, доцент кафедра прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-2183-7702
  • V. V. Yurkevichyus здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: Катя Петровська, німецькомовна проза, графічні оказіоналізми, оказіоналізми-ремінісценції, письменники-мігранти

Анотація

Сучасні наукові розвідки відзначаються підвищенням інтересу мовознавців до проблем неології та оказіоналізмів. Творення нових, індивідуально- авторських слів у художньому тексті має на меті не тільки привернення уваги читача, але й чинить вплив на його емоції та переживання, заохочує читача до роздумів над індивідуально-авторськими утвореннями та до діалогу культур, збагачує мову. В дослідженні уточнено сутність ока- зіоналізму та встановлено чинники, що спричиняють появу новотворів.

Окреслено основні ознаки оказіоналізмів: одноразовість вживання; кон- текстуальна залежність; порушення законів словотворення та мовних норм; відсутність фіксації у словниках; експресивність. Дослідження ока- зіоналізмів виконано на матеріалі німецькомовного оповідання Каті Пет- ровської «Vielleicht Esther», представниці покоління німецькомовних письменників-мігрантів з українським походженням. Встановлено, що за винятком ознаки «одноразовість вживання», відібрані оказіоналізми відпо- відають основним критеріям оказіональності. Запропоновано поділ оказіо- налізмів на графічні оказіоналізми (Fikus, Datscha-artig), незвичні поєднання слів (Vielleicht Esther), оказіоналізми, створені шляхом метафоричного перенесення значень (Blumenomas) та оказіоналізми-ремінісценції (Gertrud).

Доведено, що оказіоналізми у творах німецькомовних письменників- мігрантів реалізуються графічними, семантичними, синтаксичними та стилістичними засобами мови й можуть вважатися важливою рисою індивідуального стилю Каті Петровської. Зазначається, що аналізовані оказіональні одиниці вимагають від німецького читача володіння лексикологічними, енциклопедичними, країнознавчими знаннями.

Посилання

References
1. Hryshko, Yu. (2021). Fonostylistychni okazionalni zasoby realizatsii zvukovoho obrazu mista v ukrainskomu poetychnomu dyskursi. [Phonostylistic occasional means of realizing the sound image of the city in Ukrainian poetic discourse]. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats Linhvistychni studii. Donetskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stusa - Linguistic studies. Donetsk Vasyl Stus National University. Iss. 41, P. 162–172. [in Ukrainian].
2. Mykuliak, O.V. (2019). Etnolinhvalni osoblyvosti mizhkulturnoho dyskursu (na materiali nimetskomovnoi literatury mihrantiv) [Ethnolinguistic features of intercultural discourse (on the material of the German-language literature of migrants)]: thesis for the candidate of philology degree. Odesa I.
Mechnikov National University. Odesa. 224 p. [in Ukrainian].
3. Pustovit, L.O., Klymenko, N.F. (2007). Okazionalizm. Ukrainska mova.
Entsyklopediia. [Occasionalism. Ukrainian language. Encyclopedia]. Kyiv. P. 451–
452. [in Ukrainian].
4. Shyriaieva, O. (2014). Okazionalizm u khudozhnomu teksti: linhvalnyi status ta holovni oznaky. [Occasionalism in literary text: linguistic status and main features]. Inozemna filolohiia – Foreign philology. Iss. 127, Part 1, P. 103 – 109. [in Ukrainian].
5. Shumylo, T.S., Shvachko, S.O. (2022). Okazionalni novotvory yak sposib perekladu suchasnoi anhlomovnoi romantychnoi prozy (na materiali romaniv Nikolasa Sparksa ta Dzhodzho Moiies. [Occasional novelties as a way of translating modern English-language romantic prose (based on the novels of Nicholas Sparks and Jojo Moyes]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho.
Seriia: Filolohiia. Zhurnalistyka. – Academic notes of TNU named after V.I.
Vernadsky. Series: Philology. Journalism. 33 (72), № 2. part 2, P. 34–38. [in
Ukrainian].
6. Cheburakhina, V. (2018). Stratehii peredachi okazionalizmiv na materiali ukrainskoho perekladu romanu J.K. Rowling «Harry Potter and the Deathly Hallows». [Strategies for the transfer of occasionalisms on the material of the Ukrainian translation of J.K. Rowling’s novel «Harry Potter and the Deathly Hallows»]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Current issues of humanitarian sciences. (19), 1, P.125–129. [in Ukrainian].
7. Chiellino, Carmine (Hrsg.) (2007) Interkulturelle Literatur in Deutschland. [Intercultural literature in Germany]. Stuttgart [u. a.]: Metzler, X. 536 S. [in German].
8. Metzler Lexikon Sprache. [Metzler Lexicon Language]. Hrsg. H. Glück, 4, aktualisierte und überbearbeitete Auflage. Stuttgart Weimar : Verlag J.B.
Metzler, 2010. 814 S. [in German].
9. Petrowskaja, Katja «Vielleicht Esther». Geschichten. [«Maybe Esther.» stories]. Suhrkamp Verlag, Berlin 2014, 285 S. [in German].
10. Tomášiková, Slavomíra Okkasionalismen in den deutschen Medien [Occasionalism in the German media] URL: https://www.pulib.sk/web/kniznica/ elpub/dokument/bocak1/subor/28.pdf (Last accessed: 16.09.2023). [in German].
11. Vielleicht [Perhaps] URL: https://www.dwds.de/wb/vielleicht (Last accessed: 15.09.2023). [in German].

Переглядів анотації: 22
Опубліковано
2023-11-26
Як цитувати
Blazhko, M., і V. Yurkevichyus. Оказіоналізми у творах письменників-мігрантів (на матеріалі німецькомовної прози Каті Петровської). Література та культура Полісся, Vol 109, no 23f, Nov. 2023, pp 234-41, doi:10.31654/2520-6966-2023-23F-109-234-241.