Дослідження студентства Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)

  • O. V. Haidenko graduate student of the Department of History of Ukraine Nizhyn Mykola Gogol State University
Ключові слова: Ніжинська вища школа, студентство, вища освіта

Анотація

У статті подано огляд перспектив подальшого дослідження студентства
Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька у пе-
ріод кінця ХІХ – початку ХХ ст. Ніжинське студентство розглядається
крізь призму загальноімперського, саме тому висвітлено основні здобутки
радянської та пострадянської історіографії з даного питання. Наголошу-
ється на тому, що до цього часу немає праці, в якій увага приділялася б
саме студентам інституту Безбородька, їхньому повсякденному життю,
а не викладачам, внутрішньому розпорядку закладу чи суспільно-політич-
ним метаморфозам. Також на сьогодні існує невелика кількість наукових
робіт, які б розкривали проблематику провінційного студентства Росій-
ської імперії. Враховуючи ці аспекти, у даній статті визначені шляхи
подальшої дослідницької діяльності: соціальний та ідеальний образи сту-
дентства, його побутове життя, специфіка навчання в історико-філо-
логічному інституті.

Посилання

Aksionov, V. (2020). Slukhi, obrazy, emotsii. Massovyye nastroyeniya rossiyan v gody voyny i revolyutsii (1914–1918) [Rumors, images, emotions. Mass moods of Russians during the war and revolution (1914–1918)]. Moscow: New Literary Review. [in Russian].

Eimontova, R. (1985). Russkiye universitety na grani dvukh epokh: ot Rossii krepostnoy k Rossii kapitalisticheskoy [Russian universities on the verge of two eras: from serf Russia to capitalist Russia]. Moscow: Nauka. [in Russian].

Glagoleva, E. (2014). Povsednevnaya zhizn’ yevropeyskikh studentov ot Srednevekov’ya do epokhi Prosveshcheniya [Daily life of European students from the Middle Ages to the Enlightenment]. Moscow: Molodaya gvardiya. [in Russian].

Gusiatnikov, P. (1971). Revolyutsionnoye studencheskoye dvizheniye v Rossii. 1899–1907 [Revolutionary student movement in Russia. 1899–1907]. Moscow: «Mysl’». [in Russian].

Hordiienko, D. (2019). «Krymsʹkyy shchodennyk» Mykhayla Berezhkova (chervenʹ – serpenʹ 1895 r.) [«Crimean diary» (June – August 1895)]. Suhdeysʹkyy zbirnyk – Sougdaia collection, (2), pp. 13–21. [in Ukrainian].

Ivanov, A. (1999). Studenchestvo Rossii kontsa XIX nachala XX veka: sotsial’no-istoricheskaya sud’ba [Students of Russia at the end of the 19th and beginning of the 20th century: socio-historical fate]. Moscow: ROSSPEN. [in Russian].

Ivanov, A. (2007). Yevreyskoye studenchestvo v vysshey shkole Rossiyskoy imperii nachala XX veka. Kakim ono bylo? Opyt sotsiokul’turnogo portretirovaniya [Jewish students in the higher school of the Russian Empire at the beginning of the 20th century. What was it like? Experience of socio-cultural portraiture]. Moscow: Novyy khronograf. [in Russian].

Kryvobok, O. (Ed.). (2019). Shchodennyk profesora Mykhayla Berezhkova. Instytutsʹkyy period (1882–1904) [Diary of Professor Mikhail Berezhkov. Instituteperiod (1882–1904)]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholya. [in Ukrainian].

Kyrychok, I. (2007). Profesiyno-pedahohichna pidhotovka vchyteliv uNizhynsʹkomu istoryko-filolohichnomu instytuti (1875–1917 rr.) [Professional and pedagogical training of teachers at the Nizhyn Historical and Philological Institute (1875–1917)] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv. [in Ukrainian].

Levytsʹka, N. (1998). Akademichnyy studentsʹkyy rukh v Ukrayini v kintsi XIX – na pochatku XX st. [Academic student movement in Ukraine in the late 19th – early 20th centuries]. Kyiv: TOV »Mizhnarodna finansova ahentsiya». [in Ukrainian].

Motsiyaka, P. (2011). Nizhynsʹkyy Istoryko-filolohichnyy instytut knyazya Bezborodʹka u portretakh yoho dyrektoriv [Nizhyn Historical and Philological Institute of Prince Bezborodko in portraits of its directors]. Nizhyn: Vydavetsʹ PP Lysenko M.M. [in Ukrainian].

Olesich, N. (1982). V. I. Lenin i revolyutsionnoye studenchestvo Rossii [V. I. Lenin and the revolutionary students of Russia]. Moscow: Politizdat. [in Russian].

Olesich, N. (2002). Gospodin student Imperatorskogo Sankt-Peterburgskogo universiteta [Mr. Student of the Imperial St. Petersburg University]. St. Petersburg: Bel’veder. [in Russian].

Ostryanko, A. (2001). Nizhynsʹka istorychna shkola kintsya XIX – pershoyi tretyny XX st. [Nizhyn Historical School of the late XIX – first third of the XX century] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv. [in Ukrainian].

Ostryanko, A. (2009). M. Berezhkov: shtrykhy do biohrafiyi [M. Berezhkov: touches to the biography]. Literatura ta kulʹtura Polissya – Literature and culture of Polissya, (48), pp. 196–201. [in Ukrainian].

Posokhov, I. (2013). Studentstvo universytetiv Rosiysʹkoyi imperiyi XIX – pochatku XX st.: stanovlennya ta evolyutsiya subkulʹtury [Student’s subculture: formation and evolution (on the materials of Russian universities of the 19th – early 20th centuries)]. Kharkiv: «Rarytety Ukrayiny». [in Ukrainian].

Posokhov, S. (2006). Obrazy universytetiv Rosiysʹkoyi imperiyi druhoyi polovyny XIX – pochatku XX st. v publitsystytsi ta istoriohrafiyi [Images of universities of the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th centuries in journalism and historiography]. Kharkiv: KhNU named after V. Karazin. [in Ukrainian].

Ryzhakova, S. (2015). Fuksy, kommil’tony, filistry… Ocherki o studencheskikh korporatsiyakh Latvii [Fuchs, commiltons, philistines ... Essays on student corporations in Latvia]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye. [in Russian].

Samoylenko, H., & Samoylenko, O. (2005). Nizhynsʹka vyshcha shkola: storinky istoriyi [Nizhyn Higher School: pages of history]. Nizhyn: Vydavnytstvo NDU im. M. Hoholya; TOV «Aspekt-Polihraf». [in Ukrainian].

Samoylenko, H., & Samoylenko, O. (2020). Nizhynsʹka vyshcha shkola v zhyttyevykh ta tvorchykh dolyakh yiyi vypusknykiv [Nizhyn Higher School in the life and creative destinies of its graduates]. Nizhyn: NDU named after Nikolai Gogol. [in Ukrainian].

Samoylenko, H., & Samoylenko, O. (Comps.). (2015). Nizhynsʹka vyshcha shkola u spohadakh studentiv i vykladachiv: memuary: u 2 t. [Nizhyn higher school in the memories of students and teachers: memoirs: in 2 vols.] (Vol. 1: 1820–1919). Nizhyn: NDU im. M. Hoholya. [in Ukrainian].

Shchetinina, G. (1976). Universitety v Rossii i ustav 1884 goda [Universities in Russia and the Charter of 1884]. Moscow: Nauka. [in Russian].

Shyp, N. (2010). Kyyivsʹka dukhovna akademiya v kulʹturnoosvityans ʹkomu prostori Ukrayiny (1819–1919) [Kyiv Theological Academy in the cultural and educational area of Ukraine (1819–1919)]. Kyiv: Feniks. [in Ukrainian].

Shypko, L. (2007). Naukova ta osvitnya diyalʹnistʹ Mykhayla Berezhkova [Scientific and educational activity of Mykhailo Berezhkov] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv. [in Ukrainian].

Stepanovich, E. (1991). Vysshaya spetsial’naya shkola na Ukraine (konets XIX – nachalo XX v.) [Higher special school in Ukraine (late 19th – early 20th century)]. Kyiv: Naukova Dumka. [in Russian].

Stoyan, T. (1998). Studentstvo universytetiv pidrosiysʹkoyi Ukrayiny v druhiy polovyni XIX st. [Students of universities of sub-Russian Ukraine in the second half of the XIX century]. Kyiv: International Financial Agency LLC. [in Ukrainian].

Viddil Derzhavnoho arkhivu Chernihivs’koi oblasti v m. Nizhyni (dali VDAChON), f. 1105, op. 1, spr. 875.

VDAChON, f. 1105, op. 1, spr. 876.

VDAChON, f. 1105, op. 1, spr. 883.

VDAChON, f. 1105, op. 1, spr. 884.

VDAChON, f. 1105, op. 1, spr. 887.

Vishlenkova, & E. Malysheva, S., & Salnikova, A. (2005). Terra Universitatis: Dva veka universitetskoy kul’tury v Kazani [Terra Universitatis: Two Centuries of University Culture in Kazan]. Kazan: Kazan State University after named V. I. Ulyanov-Lenin.

in Russian].


Переглядів анотації: 33
Опубліковано
2022-01-24
Як цитувати
.
Розділ
Регіональна історія та культура