Видатні постаті Ніжинської вищої школи в контексті історії української етнолінгвістики

  • V. M. Puhach Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Ключові слова: етнолінгвістика, етнолінгвістична наукова школа, перший переклад Святого Письма

Анотація

Статтю присвячено трьом видатним постатям історії української культури ХІХ – початку ХХ ст. Це Олексій Павловський – автор першої в історії української мови наукової граматики (1818 р.); Пилип Морачевський – автор першого перекладу Євангелія українською мовою (1859–1864 рр.); Федір (Хведір) Вовк – автор першої ґрунтовної етнокультурної моногра-фії про український народ у європейському контексті (1918 р.). Їх поєднує подвижницький, жертовний труд в ім’я майбутнього українського народу та причетність до Ніжинської вищої школи. Саме їхні візії України, розуміння світового контексту української культури зумовили їхній громадянський вибір. Науковий та творчий доробок вихованців та наставників Ніжин-ської вищої школи переростає межі філологічного краєзнавства. У статті задекларовано тезу щодо актуальності Ніжинської етнолінгвістичної наукової школи в контексті історії української етнолінгвістики.

Посилання

1. Vovk, X. K. (1995). Studii z ukrainskoi etnohrafii ta antropolohii [Studies in Ukrainian ethnography and anthropology]. Kyiv: Mystetstvo. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000765 [in Ukrainian].
2. Zadorozhnyi, V. B. (2011). Pavlovskyi Oleksii Pavlovych [Pavlovskyi Oleksiy Pavlovych]. Entsyklopediia istorii Ukrainy [Encyclopedia of the history of Ukraine]. Redkol.: V. A. Smolii ta in. NAN Ukrainy [Ed.: V. A. Smoliy and others. NAS of Ukraine]. Instytut istorii Ukrainy [Institute of History of Ukraine]. (Vols. 1–10; Vol. 8). Kyiv: Naukova dumka. URL: http://www.history.org.ua/?termin= Pavlovskyj_O. [in Ukrainian].
3. Ivanchenko Yu., 1995. Vydatnyi vchenyi i patriot Ukrainy [Outstanding scientist and patriot of Ukraine] /Vovk X. K. Studii z ukrainskoi etnohrafii ta antropolohii [Studies in Ukrainian ethnography and anthropology]. Kyiv: Mistetstvo. 3–6.URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000765 [in Ukrainian].
4. Kotenko, T. (2011). Shcho mozhe buty sviatishe dlia sertsia narodu za slovo Bozhe ridnoiu movoiu! (Lysty P. S. Morachevskoho do I. I. Sreznevskoho 1862, 1864, 1874 rr.) [What could be more sacred for the heart of the people than the word of God in their native language! (Letters of P. S. Morachevskyi to I. I. Sreznevskyi, 1862, 1864, 1874)] Ukrainska мова – Ukrainian language (4), 54–62 [in Ukraine].
5. Luchik, V. (2005). «Nadobno by znat yazyk malorossiyan...». Do 200-littia pershoi hramatyky ukrainskoi movy [«You should know the language of the Little Russians...». Up to 200 years of the first grammar of Ukrainian language] Den – The Day (108). Kyiv. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/nadobno-znat-yazyk-malorossiyan [in Ukrainian].
6. Nimchuk, V. (2004). Perednie slovo do vydannia: Istoriia ukrainskoho pravopysu: XVI–XX stolittia [Foreword to the publication: History of Ukrainian spelling: XVI–XX centuries]. Khrestomatiia [Reader]. Kyiv: Naukova dumka. URL: http://litopys.org.ua/rizne/nimch.htm [in Ukrainian].
7. Pavlovskiy, A. (1818). Grammatika Malorossiyskago narechiya, ili Grammaticheskoe pokazanie suschestvenneyshih otlichiy, otdalivshih Malorossiyskoe narechie ot chistogo Rossiyskogo yazyika, soprovozhdaemoe raznyimi po etomu predmetu zamechaniyami i sochineniyami [Grammar of the Little Russian dialect, or a grammatical indication of the most significant differences that alienated the Little Russian dialect from the pure Russian language, accompanied by various comments and essays on this subject]. St. Petersburg. URL: http://litopys.org.ua/rizne/slovpavl0.htm [in Russian].
8. Puhach, V. M. (2015). Sviate Pysmo v interpretatsii Pylypa Morachevskoho: formuvannia dyskursu ukrainskoi natsionalnoi kultury. [The Holy Scriptures in the interpretation of Pylyp Morachevsky: formation of the discourse of Ukrainian national culture]. Naukovo-metodychnyi zbirnyk Chernihivskoho oblasnoho instytutu pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity imeni K. D. Ushynskoho. Spetsvypusk za materialamy mizhrehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ukrainska mova yak chynnyk natsionalnoi derzhavnosti» do Dnia ukrainskoi pysemnosti i movy – Scientific and methodological collection of the Chernihiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education named after K. D. Ushinsky. Special issue based on the materials of the interregional scientific and practical conference "Ukrainian language as a factor of national statehood" for the Day of Ukrainian writing and language (рр. 61–68). Chernihiv. URL:http://choippo.edu.ua/ [in Ukrainian].
9. Puhach, V. M. (2018). «Khto zh, okrim nas, yavyt istynnyi lyk nashykh predkiv, yakshcho my ne zberezhemo spravzhnoho sposobu yikhnikh dumok i movlennia?»: do 200-richchia hramatyky Oleksiia Pavlovskoho ["Who, besides us, will show the true face of our ancestors, if we do not preserve the true way of their thoughts and speech?": to the 200th anniversary of the grammar of Oleksiy Pavlovsky]. Zbirnyk naukovyh prats. Seriya «Filologichni nauky». – Collection of scientific works. Philological sciences series. Issue 93 (11). 78–86. Nizhyn: NDU im. M. Gogolya [in Ukraine].
10. Samoylenko, G. V. (2006). Pylyp Semenovych Morachevskyi (do 200-littia vid dnia narodzhennia pedahoha i pysmennyka) [Pylyp Semenovich Morachevskyi (to the 200th anniversary of the teacher and writer’s birthday)]. Nizhyn: Vid. PP Lysenko M. M. [in Ukrainian].
11. Shevelov, Yu. (1993). Hramatyka [Grammar]. Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna [Encyclopedia of Ukrainian Studies. Dictionary part]. Za red. V. Kubiiovycha. (Vols. 1–11; Vol. 2). 415–429. Lviv: Naukove Tovarystvo im. Shevchenka. URL: http://litopys.org.ua/encycl/euii033.htm [in Ukrainian].
12. Sviate Yevanheliie vid Matfeia. Pereklad P. Morachevskoho [The Holy Gospel from Matthew. Translated by P. Morachevskii]. URL: http://www.parafia. org.ua/biblioteka/unikalni-rukopysy/jevanhelije-morachevskoho/jevanhelije-vid-mateya_m/#toc–2 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 68
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
.