Об’єктивація концепту війна в повісті Григора Тютюнника «Климко»

  • N. I. Boyko Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
  • V. L. Samborin post-graduate student of the Department of Ukrainian Language, methods of its teaching and translation at Mykola Gogol Nizhyn State University
Ключові слова: концепт, війна, Григір Тютюнник

Анотація

У статті виявлено та схарактеризовано лексико-семантичні засоби об’єктивації концепту війна в повісті Григора Тютюнника «Климко», про-стежено семантичні зв’язки ядерної, навколоядерної та периферійної зон концепту війна зі складниками емотивно-оцінних лексико-семантичних зон. Концепт війна в повісті має лексичні засоби об’єктивації, сукупність яких репрезентує план вираження відповідного лексико-семантичного по-ля, зосередженого навколо домінанти, представленої ім’ям цього концеп-ту. Навколо імені концепту зосереджені лексичні одиниці, які відображають динаміку подій, сприйняття їх персонажем. Лексеми навколоядерної зони наповнені специфічними функційно-стилістичними вимірами, вони зазна-ють контекстуальної актуалізації своїх асоціативних та емотивно-оцінних семантичних планів.
Лексико-семантичне поле концепту засвідчує суб’єктивне бачення, розу-міння, оцінювання й відтворення подій війни в повісті. Особливості об’єк-тивації концепту пов’язані з віком головного персонажа, його емоційними станами й реакціями.
Специфіку об’єктивації концепту війна в повісті Григора Тютюнника «Климко» вбачаємо в різнобічних його характеристиках, у зв’язках із кон-цептами, належними до емотивно-оцінних лексико-семантичних зон. Ана-ліз контекстів повісті на основі лексико-семантичного поля концепту війна засвідчує, що автор об’єктивує риси представників української мен-тальності, протиставляючи їх жорстокості загарбників. Людству відомі численні воєнні операції, баталії, у яких брали участь мільйони людей, до яких воно було причетне і які не можна зітерти з пам’яті кожної людини, незалежно від її національності, держави, віку, статі тощо. На жаль, це жахливе явище українці змушені переживати і сьогодні, у ХХІ сторіччі.

Посилання

1. Bartashchuk O., Nikolaieva A., Tarasiuk M. Verbalizatsiia kontseptu «viina» v romani H.Vdovychenko «Mariupolskyi protses». Filolohichnyi dyskurs: zb. nauk. prats / hol. red. Vitalii Matsko. Khmelnytskyi: KhHPA, 2020. Vyp.11. S.78–91.
2. Bohdan S. Verbalizatsiia viiny v epistoliarnykh tekstakh Lesi Ukrainky. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Serii Movoznavstvo. Ternopil: TNPU, 2014. Vyp. 2 (24). S. 43–49.
3. Boiko N.I. Spetsyfika leksyko-semantychnoho polia kontseptu «viina» v kinopovisti O. Dovzhenka «Ukraina v ohni». Literatura ta kultura Polissia, №102. Seriia «Filolohichni nauky». № 17. S. 116–130.
4. Boiko N. I. Ukrainska ekspresyvna leksyka: semantychnyi, leksyko-hrafichnyi i funktsionalnyi aspekty: monohrafiia. Nizhyn: TOV «Vydavnytstvo Aspekt-Polihraf», 2005. 552 s.
5. Bondar N. Obrazni modyfikatsii kontseptu viina v tekstoprostorakh brativ Tiutiunnykiv. Filolohichni nauky. 2016. Vyp. 23. S. 111–118.
6. Vasianovych Ye. Psykholinhvistychnyi analiz asotsiatyvnoho polia viina yak frahmentu movnoi kartyny svitu ukrainskykh studentiv-humanitariiv. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Filolohiia. Sotsialni komunikatsii. Tom 31 (70) № 1 Ch. 1. 2020. S. 13–17.
7. Vezhbytskaia A. Semantycheskye unyversalyy y bazysnыe kontseptы. Yazыk. Semyotyka. Kultura. Moskva: Yazыky slavianskoi kulturы, 2011. 568 c.
8. Verovkin V. Ukrainskyi pisennyi folklor yak sfera verbalizatsii kontseptu VIINA. Ukrainska literatura v zahalnoosvitnii shkoli. 2012. № 12. S. 42–45.
9. Hromiak R.T., Kovaliv Yu.I., Teremko V.I. Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk. Kyiv: Akademiia, 2007. 752 s.
10. Zhaivoronok V. Viina. Antolohiia znakiv ukrainskoi etnokultury: slovnyk-dovidnyk. Kyiv: Naukova dumka, 2018. S. 96.
11. Kolesnyk O.S. Kontsept viina v aspekti linhvosemiotyky ta linhvokulturolohii. Movni i kontseptualni kartyny svitu. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. 2014. Vyp. 48. S. 216–230.
12. Kononenko V. I. Kontseptolohiia v linhvistychnomu aspekti. Movoznavstvo. 2006. № 2–3. S. 111–117.
13. Lenska S. Obraz ditei viiny u tvorakh Hr. Tiutiunnyka, V. Blyznetsia, M. Vinhranovskoho. Ukrainska literatura v zahalnoosvitnii shkoli. 2009. № 5. S. 15–18.
14. Mishchenko V., Dubyk V. Metafora kontseptu «Viina» v suchasnomu frankomovnomu politychnomu dyskursi. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia «Inozemni movy». Lviv, 2013. Vyp. 21. S. 190–196.
15. Ohar A. Verbalizatsiia kontseptu VIINA v suchasnomu khudozhnomu dyskursi. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri: zbirnyk naukovykh prats. Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2019. S.38–47.
16. Poliuzhyn M. Poniattia, kontsept ta yoho struktura. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. 2015. № 4. S. 214–224.
17. Revehuk V. Poltavshchyna v roky druhoi svitovoi viiny (1939–1945). Poltava, 2004. 288 s.
18. Remsha A. Hryhir Tiutiunnyk. «Klymko». Paralel mizh zhyttiam avtora i siuzhetom tvoru. Voienne dytynstvo v povisti. Ukrainska mova y literatura v serednikh shkolakh, himnaziiakh, litseiakh ta kolehiumakh. 2011. № 7–8. S. 133–138.
19. Selivanova O. O. Linhvistychna entsyklopediia. Poltava: Dovkillia. Kyiv, 2010. 844 s.
20. Selivanova O. O. Suchasna linhvistyka: napriamky ta problemy: pidruchnyk. Poltava: Dovkillia. Kyiv. 2008. 712 s.
21. Semehyn T. S. Kontsept ta sumizhni z nym poniattia. Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia 9. Suchasni tendentsii rozvytku mov, 2011. Vyp. 5. S.247–250.
22. Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. Kyiv: Naukova dumka, 1970–1980.
23. Tiutiunnyk H.M. Iz shchodennykiv i zapysnykiv. Vichna zahadka liubovi. Literaturna spadshchyna Hryhora Tiutiunnyka. Spohady pro pysmennyka / uporiadkuv. ta prym. A. Shevchenka. Kyiv, 1988. S. 25–136.
24. Tiutiunnyk H.M. Obloha: Vybrani tvory. Kyiv: Pulsary, 2005. 832 s.
25. Fedoriuk L.V. Kontsept smert v ukrainskii kohnityvno-movnii kartyni svitu: struktura, statyka i dynamika. Avtoref. dys. … kand. filol. nauk. 10.02.01 – ukrainska mova. Vinnytsia, 2018. 22 s.

Переглядів анотації: 87
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Boyko, N. I., і V. L. Samborin. Об’єктивація концепту війна в повісті Григора Тютюнника ‘Климко’. Література та культура Полісся, Vol 106, no 20f, Dec. 2022, pp 119-31, doi:10.31654/2520-6966-2022-20f-106-119-131.