Актуалізація підрядних обставинних конструкцій прислівного типу в художньому мовленні Євгена Гуцала

  • G. M. Vakulenko Candidate of Philology, Associate Professor at Ukrainian Language, Educational Methods and Translation Department of Nizhyn Gogol State University
  • N. I. Klypa Candidate of Philology, Associate Professor, Director of Educational and Research Institute of Philology, Translation and Journalism of Nizhyn Gogol State University
Ключові слова: складнопідрядне речення, підрядна частина прислівного типу, обставинна частина місця

Анотація

У статті схарактеризовано структурно-семантичні особливості складно-підрядних речень із підрядними обставинними частинами прислівного типу, що функціонують у малій прозі Євгена Гуцала. Описано семантико-синтаксичні відношення між предикативними частинами та експліцитні сполучні засоби, з’ясовано функційне навантаження аналізованих конст-рукцій у плані художнього вираження авторської думки. Виявлено, що про-дуктивне використання складнопідрядних речень із прислівними обста-винними частинами з просторовою, часовою, способовою, кількісною та порівняльною семантикою в художньому мовленні Є. Гуцала зумовлене авторською комунікативною потребою розгорнути на синтаксичному рівні категорії часу й простору, якості й кількості. У цілому ж складнопід-рядні речення з прислівними підрядними частинами в текстах письмен-ника відбивають загальномовні тенденції в побудові й особливостях функціонування цих структур. Індивідуально-авторська специфіка їх ужи-вання виявляється в комунікативній потребі цих моделей для вираження конкретних семантико-синтаксичних відношень, в особистісних уподо-баннях щодо вибору сполучних засобів, порядку предикативних частин, лексико-семантичного наповнення структур. Важливим чинником актуа-лізації аналізованих речень є стильові ознаки мови письменника: ліризм, реалізм, розмовність, психологізм, що потребує уваги до деталі, зобра-ження особистісних відчуттів та оцінок.

Посилання

1. Vykhovanets I. R. (1992). Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukrainskoi movy. Kyiv: Nauk. dumka.
2. Horodenska Kateryna (2007). Hramatychnyi slovnyk ukrainskoi movy: Spoluchnyky. Kherson: Vyd-vo KhDU.
3. Hutsalo Yevhen (1996). Tvory v piaty tomakh. T. 1.: Opovidannia, novely. Kyiv: Dnipro.
4. Hutsalo Yevhen (1996). Tvory v piaty tomakh. T. 2.: Povisti. Kyiv: Dnipro.
5. Hutsalo Yevhen (1996). Tvory v piaty tomakh. T. 3.: Povisti. Kyiv: Dnipro.
6. Kochan I. M. (2008). Linhvistychnyi analiz tekstu: navch. posib. 2–he vyd., pererob. i dop. Kyiv: Znannia. 7. Pasik Nadiia (2003). Linhvistychnyi analiz khudozhnoho tekstu: navch. posib. Nizhyn: Vyd-vo NDPU im. M. Hoholia.
8. A. K. Moisiienko A.K., Aribzhanova I. M., Kolomyitseva V. V. (2010). Suchasna ukrainska literaturna mova: Morfolohiia. Syntaksys: Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Snannia.
9. Ponomariv O.D., Rizun V. V., Shevchenko L.Y. (2005). Suchasna ukrainska mova: Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Lubid’.
10. Shevchenko A. (2003). Fenomen Yevhena Hutsala. Dyvoslovo, 3, 22–24.
11. Shulzhuk K. F. (2010). Syntaksys ukrainskoi movy: pidruch. Kyiv: VTs Akademiia.

Переглядів анотації: 38
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Vakulenko, G. M., і N. I. Klypa. Актуалізація підрядних обставинних конструкцій прислівного типу в художньому мовленні Євгена Гуцала. Література та культура Полісся, Vol 106, no 20f, Dec. 2022, pp 132-44, doi:10.31654/2520-6966-2022-20f-106-132-144.