Онімний простір поетичного мовомислення Василя Симоненка

  • N. І. Boyko доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-0881-743X
  • I. M. Baran аспірант кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-8596-4516
Ключові слова: система онімів, власні назви, поетичний текст, ідіостиль, В. Симоненко

Анотація

У дослідженні здійснено спробу цілісного аналізу й лексикографічної репрезентації системи онімів, уживаних у мові поетичних творів Василя Симоненка. З’ясовано, що власні назви належать до маркерів поетичного мовомислення автора, вони розширюють розуміння природи онімного слова, увиразнюють індивідуальні ознаки ідіолекту зокрема й мовлення художнього стилю загалом. Система онімів у просторах поезій Василя Симоненка поглиблює уявлення про мовні особливості української поезії другої половини ХХ століття, увиразнює склад мовно-поетичних засобів специфічної естетизації певного періоду в історії розвитку української літературної мови. З’ясовано, що, безвідносно відсоткової частки, уживання онімів уможливлює з відстані окреслених хронологічно-світоглядних, ідеологічних і культурологічних констант набагато чіткіше окреслити коло культурологічно-тематичних інтересів автора, осмислити його світоглядні позиції, зрозуміти, які знаки на карті світової й української культури різних темпоральних і локальних меж домінували в поетичній картині світу автора, які виокремлено з-поміж інших, на яких зосереджено більше уваги та які особистості надихали автора чи ставали об’єктами осуду. Топоніміка поетичних текстів В. Симоненка допомагає краще зрозуміти ідеологічні пріоритети, політичні погляди й наукові інтереси автора. Чітке розрізнення онімних лексем «Україна» та «Росія» на рівні мовно-поетичної свідомості та значно активніше слововживання першого оніма вказують на домінування національно мотивованих світоглядних позицій митця, на сприйняття себе насамперед як українця. Встановлено, що система онімів В. Симоненка має чітку українськоцентричну, історіософічну спрямованість, вона допомагає зрозуміти світоглядні позиції митця та може стати підґрунтям для подальших наукових розвідок у царині іменникової парадигми лексем поетичних творів автора.

Посилання

References
1. Baran I. M. (2023). «Ye tysyachy dorih, milon vuzkyh stezhinok». Slovnyk movy poeziy Vasylya Symonenka [«There are thousands of roads, a million narrow paths». Dictionary of the language of Vasyl Symonenko’s poetry]; Chernihiv: Desna Polygraph [in Ukrainian];
2. Boyko N. I. (2018). Ekspresyvniy potentsial vlasnykh nazv u poezii Vasylya Stusa. Komunikatyvnyi dyskurs: naukova retseptsia ta stylistyka perekladu: zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [The expressive potential of proper names in the poetry of Vasyl Stus. Communicative discourse: scientific reception and stylistics of translation: coll. materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference]; Kyiv [in Ukrainian];
3. Beley L. O. (2002). Nova ukrainska literaturno-khudozhnya antroponimia: Problemy teoryi ta istoryi: monohrafia [New Ukrainian literary and artistic anthroponymy: Problems of theory and history: monograph]; Uzhgorod [in Ukrainian];
4. Horniatko-Shumylovych A., Kosmeda T. (2016). Fenomen kreatyvnosti Vasylya Symonenka: literaturoznavchyi ta linhvistychnyi aspekty [The phenomenon of Vasyl Symonenko’s creativity: literary and linguistic aspects]; Poznan [in Ukrainian];
5. Yermolenko S. Ya. (2005) Linhvostylistyka: osnovni ponyatya, napryamy i metody doslidzhennya [Linguistics: basic concepts, directions and research methods]; Linhvistyka — Linguistics, 3-4. 112-125 [in Ukrainian];
6. Kalinkin V. M. (2000). Teoretychni osnovy poetychnoi onomastyky [Theoretical foundations of poetic onomastics] Kyiv [in Ukrainian];
7. Maslovska T. O. (2016). Kontseptosfera idiostyluy Vasylya Symonenka [Conceptosphere of Vasyl Symonenko’s idiostyle] Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu — Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, 20. 29-31 [in Ukrainian];
8. Melnyk M.R. (1998). Vyvchennya vlasnykh nazv v ukrainskiy khudozhniy literaturi [Study of proper names in Ukrainian fiction]; Nasha Shkola – Our school, 3. 50-52 [in Ukrainian];
9. Torchynskyi M.M. (2007) Onomastychni stydiyi v Ukraini (dysertatsiyni doslidzhennya, zakhyschsceni u druhiyi polovyni XX — na pochatku XXI stokit). Bibliohrafichno-informatsiynyi dovidnyk [Onomastic studies in Ukraine (dissertation studies defended in the second half of the 20th — the beginning of the 21st centuries): Bibliographic and informational guide]; Khmelnytskyi: KhNU [in Ukrainian];
10. Torchynskyi M. M. (2008). Struktura onimnoho prostoru ukrainskoi movy: monohrafia [The structure of the nominal space of the Ukrainian language: a monograph]; Khmelnytskyi: Avist [in Ukrainian];
11. Shulinova V. (2013). Idiostylistychni osoblyvosti poetychnoho movlennya Vasylya Symonenka: estetychnist svitospryinyattya [Idiostylistic features of Vasyl Simonenko’s poetic speech: aesthetic world perception]; Aktualni problemy ukrainskoi linhvistyky: teoria i praktyka — Actual problems of Ukrainian linguistics: theory and practice, Issue XXVII. 120-129 [in Ukrainian];

Переглядів анотації: 37
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Boyko, N., і I. Baran. Онімний простір поетичного мовомислення Василя Симоненка. Література та культура Полісся, Vol 108, no 22f, June 2023, pp 108-20, doi:10.31654/2520-6966-2023-22F-108-108-120.