Klassifikationsmöglichkeiten der phraseologischen Wortverbindungen aus kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch

  • M. Milczarek Germanista, adiunkt w Katedrze Filologii Obcych Akademii Humanistyczno-Ekonomincznej w Łodzi, specjalizacja językoznawstwo

Abstract

W wielu systemach językowych funkcjonują połączenia wyrazowe, które ze względu na swoją utrwaloną formę oraz specyficzne znaczenie stosowane są w
komunikacji jako gotowe frazy niosące ze sobą dodatkowo określony ładunek emocjonalny. Znajomość frazeologizmów jest ważna zarówno w nauce języka
obcego, jak i w pracy tłumacza. Poprawnie użyte mogą wzbogacać wypowiedź i świadczą o wysokim stopniu opanowania języka obcego. Ich niewłaściwe
zastosowanie może jednak doprowadzić do nieplanowanego efektu komicznego lub wręcz zakłócać komunikację. W poniższym artykule w oparciu o różnorodne teksty źródłowe zostaną przedstawione kryteria według których definiuje się frazeologizmy w niemieckim i polskim systemie językowym. Następnie zostanie
przedstawiona różnorodność takich grup wyrazowych w obu językach.

References

1. Bąba Stanisław/Liberek Jarosław. (2002). Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa.
2. Beyer Horst und Annelies (1985). Sprichwörterlexikon. Sprichwörter und sprichwörtliche Ausdrücke aus deutschen Sammlungen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Verlag C. H. Beck. München.
3. Burger Harald, (1982). Buhofer Annelies und Sialm Ambros. Handbuch der Phraseologie. Walter de Gruyter. Berlin.
4. Dobrovol´skij Dmitrij (1995) Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik. Studien zum Thesaurus deutscher Idiome. Gunter Narr Verlag. Tübingen.
5. Duden, (1996). Deutsches Universal Wörterbuch A-Z, Mannheim,
6. Duden, (1984). Band 4. Die Grammatik. Mannheim.
7. Duden, (1998). Band 11. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Mannheim.
8. Duden, (1998). Band 12 Zitate und Aussprüche, Mannheim.
9. Dunaj Bogusław (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa.
10. Fleischer Wolfgang (1982). Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig.
11. Fleischer Wolfgang (1997). Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. 2. durchgesehene und ergänzte Auflage. Max Niemeyer Verlag. Tübingen.
12. Keil Martina (1997). Wort für Wort. Repräsentation und Verarbeitung verbaler Phraseologismen (Phraseo-Lex). Max Niemeyer Verlag. Tübingen.
13. Kopaliński Władysław (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, 1989.
14. Krzyżanowski Julian (1969). Nowa księga przysłów wyrażeń przysłowiowych polskich. Warszawa.
15. Łabno-Falęcka Ewa (1995). Phraseologie und Übersetzen: eine Untersuchung der Übersetzbarkeit kreativ-innovativ gebrauchter wiederholter Rede anhand von Beispielen aus der polnischen und deutschen Gegenwartsliteratur. Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main.
16. Mitrache Liliana. Intertextualität und Phraseologie in den drei Versionen der "Panne" von Fredrich Dürrenmatt. Aspekte von Groteske und Ironie. Uppsala
Universität. Stockholm, 1999.
17. Pajdzinska Anna (1993). Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. Agencja Wydawniczo-Handlowa. Lublin.
18. Palm Christine (1995). Phraseologie. Eine Einführung. Gunter Narr Verlag. Tübingen.
19. PWN. (1980). Słownik wyrazów obcych. Warszawa,
20. Rudi Conrad (1975). Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini. VEB Bibliographisches Institut. Leipzig,
21. Röhrich Lutz. (1973). Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Bd. 1. Verlag Herder GmbH & Co. KG. Freiburg im Breisgau,.
22. Sabban Annette. (1998). Okkasionelle Variationen sprachlicher Schematismen. Eine Analyse französischer und deutscher Presse- und Werbetexte. Gunter Narr Verlag. Tübingen.
23. Skorupka Stanisław. (1968). Słownik frazeologiczny języka polskiego. Wiedza Powszechna. Warszawa

Abstract views: 49
Published
2019-07-26
How to Cite
Milczarek, M. “Klassifikationsmöglichkeiten Der Phraseologischen Wortverbindungen Aus Kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 95, no. 12f, July 2019, pp. 193-10, doi:10.31654/2520-6966-2019-12f-95-193-210.