Збірник друкується за рішенням Вченої ради
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(НДУ ім. М. Гоголя)
Протокол № 12 від 27.06.2018 р.
Рішенням Всеукраїнської атестаційної колегії та наказом МОН
України від 21 грудня 2015 р. № 1328 збірник перереєстрований і
включений до переліку наукових фахових видань України, в яких
можуть публікуватися результи дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук.

Література та культура Полісся. Вип. 91. Серія "Філологічні
науки". № 10 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ
ім. М. Гоголя, 2018. – 310 с.

Опубліковано: 2018-06-28

Весь випуск

Літературознавство

Мовознавство